Kamerlid Wuite: IJkpunt sociaal minimum Caribisch Nederland is achterhaald

Den Haag – D66 wil dat de Commissie voor de herijking van het sociaal minimum in Europees Nederland daar ook Caribisch Nederland bij betrekt. Tweede Kamerlid Jorien Wuite overweegt daartoe een motie in te dienen tijdens het debat over de begroting Koninkrijksrelaties/BES-fonds dat vandaag en morgen wordt gehouden.

Wuite heeft daar al eerder op aangedrongen via schriftelijke vragen, maar minister voor Armoedebeleid Carola Schouten wees het idee af met als argument dat voor Caribisch Nederland een separaat traject wordt gevolgd. Gisteren kwam de bewindsvrouw daar op terug met de mededeling dat zij van plan is de commissie ook te vragen onderzoek te doen naar de systematiek van het bepalen van het sociaal minimum op de BES-eilanden, maar pas nadat het onderzoek in Europees Nederland is afgerond.

Wuite vindt dat te laat. “Ook op de BES-eilanden neemt armoede hand over hand toe. Daar moet Nederland niet van wegkijken. Het sociaal minimum is de ondergrens, het woord zegt het al. En daarbij moeten we op dezelfde manier omgaan met de burgers op Bonaire, Saba en St. Eustatius als de burgers in Europees Nederland.” Zij wierp de vraag op of ‘Den Haag’ het lef heeft toe te geven dat het ijkpunt door de werkelijkheid is ingehaald.

In de motie wordt “de Regering verzocht de herijking van het sociaal minimum van Caribisch Nederland mee te laten nemen in de al lopende Commissie voor de herijking van het sociaal minimum in Europees Nederland om zo te onderzoeken of het sociaal minimum in Caribisch Nederland niet eerder herijkt moet worden en de Kamer voor het begrotingsdebat 2024 te informeren over de onderzoeksresultaten.”

Motie Wuite inzake herijking sociaal minimum Caribisch Nederland

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de regering het principe van ‘çomply or explain’ hanteert bij wet- en regelgeving dat betrekking heeft op Caribisch Nederland;

Constaterende dat uit Kamervragen (KSN 2022Z15366) blijkt dat voor de herijking van het sociaal minimum van Caribisch Nederland een apart traject wordt ingezet, naast de al lopende Commissie voor de herijking van het sociaal minimum in Europees Nederland;

Constaterende dat het kabinet momenteel het in 2019 voor Caribisch Nederland bepaalde ijkpunt voor een sociaal minimum probeert te realiseren in 2025 en dat de Minister van Armoede in haar kamerbrief Voortgangsrapportage ijkpunt sociaal

minimum CN 2022 zegt het bereiken van bestaanszekerheid substantieel te willen versnellen;

Overwegende dat diverse ontwikkelingen, rapporten en andere signalen bevestigen dat armoede in Caribisch Nederland snel toeneemt, steeds meer gezinnen niet rondkomen en het in 2019 bepaalde ijkpunt vanwege huidige crises niet langer voldoet;

Verzoekt de Regering om de herijking van het sociaal minimum van Caribisch Nederland mee te laten nemen in de al lopende Commissie voor de herijking van het sociaal minimum in Europees Nederland om zo te onderzoeken of het sociaal minimum in Caribisch Nederland niet eerder herijkt moet worden en de Kamer voor het begrotingsdebat 2024 te informeren over de onderzoeksresultaten;

En gaat over tot de orde van de dag

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.