Bonaire

D66: Kan Klimaatwet ook gelden voor Caribisch Nederland?

Den Haag – D66 wil weten of de nationale Klimaatwet alsnog ook van toepassing kan worden verklaard voor Caribisch Nederland. Dat blijkt uit schriftelijke vragen die de Tweede Kamerleden Wuite en Boucke hebben gesteld aan staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Van Huffelen en minister voor Klimaat en Energie Jetten. Aanleiding is het alarmerende VU/Greenpeace-rapport dat met name Bonaire zeer kwetsbaar is voor klimaatverandering:

1. Kent u het bericht ‘Onderzoek: Bonaire dreigt onder te lopen bij extreme klimaatverandering’ en het onderhavige rapport van de VU Amsterdam, en heeft u kennisgenomen van de brandbrief van Greenpeace aan minister-president Rutte?
2. Wat vindt u van de conclusies van het rapport en deelt u de conclusies dat inwoners Bonaire grote risico’s lopen door de stijging van de zeespiegel, toenemende hitte en het afsterven van koraal?
3. Bent u van mening dat er meer onderzoek nodig is naar de gevolgen van de klimaatverandering voor alle Caribische eilanden en Landen? Zo ja, hoe kan de staatssecretaris vanuit haar coördinerende rol faciliteren? Zo nee, waarom niet?
4. Bent u, mede naar aanleiding van bovengenoemd onderzoeksrapport, van mening dat er overwegingen zijn de Klimaatwet ook van toepassing te kunnen laten zijn voor Caribisch Nederland? Raadpleegt u de eilanden hierover? Kunt u de Kamer schriftelijk informeren over de mogelijkheden en gevolgen indien Caribisch Nederland ook onder de Klimaatwet zou komen te vallen? Zo nee, waarom niet?
5. Internationale verdragen zoals het Verdrag van Parijs zijn uitsluitend door Nederland ondertekend en niet door de Caribische Landen in het Koninkrijk; worden, mede naar aanleiding van meer overleg inzake internationale klimaatverdragen, de Caribische Landen aangemoedigd om internationale klimaatverdragen medegeldig te verklaren? Zo ja, welke voordelen biedt dit voor de bescherming tegen klimaatverandering, toegang tot financiering voor klimaatadaptatie en het uitvoeren van implementatieplannen voor klimaatadaptatie?
6. Op welke wijze geeft de staatsecretaris Koninkrijksrelaties invulling aan haar coördinerende rol inzake klimaatverandering en de gevolgen voor de Caribische delen van het Koninkrijk en op welke wijze kan zij deze rol nog verder versterken onder andere door overleg met de minister van Infrastructuur en Waterstaat?
Toelichting: Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Teunissen, Van Raan (beiden PvdD) en Sylvana Simons (BIJ1), ingezonden 4 oktober 2022 en van het lid Bouchallikh (GroenLinks), ingezonden 5 oktober 2022.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.