Alsnog Haagse bijdrage voor ontbijt op school in Caribisch Nederland

Den Haag – Het kabinet heeft inderhaast alsnog geld beschikbaar gesteld voor het verstrekken van ontbijt op scholen in Caribisch Nederland. Het gaat om 250.000 euro, zo heeft minister voor Armoedebeleid Schouten in een brief aan de Tweede Kamer gemeld.

Vorige week werd bekend dat het kabinet 5 miljoen euro heeft uitgetrokken voor ontbijt op 500 basisscholen met overwegend leerlingen uit kwetsbare gezinnen. Bij navraag gaf het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toe dat het geld uitsluitend voor scholen in Europees Nederland bedoeld was. De BES-eilanden waren ‘over het hoofd gezien’.

Achter de schermen werd er o.a. vanuit de Kamer bij de betrokken ministeries op aangedrongen ook een bijdrage voor schoolontbijten op Bonaire, Sint Eustatius en Saba toe te kennen. Dat heeft er toe geleid dat maandag met de eilandbesturen overleg is gevoerd en volgde de toezegging van 250.000 euro. Besloten is dat de openbare lichamen de regie krijgen bij de distributie.

Minister Schouten: “Dat kinderen met een lege maag naar school gaan omdat het levensonderhoud voor ouders te duur wordt, moeten we echt voorkomen. Het is niet alleen ongezond, maar ook erg lastig om je te concentreren met een lege maag. Daarom maakt het kabinet nu geld vrij voor extra schoolmaaltijden op de basisscholen in Caribisch Nederland.”

Het ministerie van OCW heeft besloten Caribisch Nederland alsnog op te nemen in het plan voor lunches op scholen. Ook dat project was aanvankelijk uitsluitend voor Europees Nederland bedoeld, maar daar is het departement nu op teruggekomen, blijkt uit een persbericht: “Het ministerie van OCW komt binnenkort met de uitwerking van een plan voor schoollunches op scholen in Europees en Caribisch Nederland.”

Lees hier de gehele brief van Schouten

De problematiek van oplopende energie- en voedselprijzen, raakt de inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba sterk. Ook in Caribisch Nederland is het voorzien in eerste levensbehoefte steeds vaker een probleem.

Bij brief van 4 oktober 2022 heb ik u geïnformeerd over maatregelen gericht op het intensiveren van de inzet op schoolmaaltijden voor het Europees deel van Nederland, vooruitlopend op verschillende koopkrachtmaatregelen die op 1 januari 2023 ingaan. Uiteraard geldt dat ook voor schoolkinderen die wonen in Caribisch Nederland een dergelijke inzet wenselijk is. Ik heb daarom besloten om een bedrag van € 250.000 vrij te maken om het verstrekken van schoolmaaltijden in Caribisch Nederland te intensiveren. Bij de vormgeving daarvan wordt afgeweken van de aanpak voor Europees Nederland waar het Jeugdeducatiefonds de hulp aan kwetsbare kinderen faciliteert.

Op Bonaire, Sint Eustatius en Saba lopen er al tal van initiatieven gericht op het verstrekken van schoolontbijt of -lunch, deels gefinancierd door VWS via het Caribisch Sport- en Preventieakkoord. Naast particuliere partijen zijn de openbare lichamen zelf hierbij betrokken. Zij hebben vanuit de Wet primair onderwijs BES een wettelijke verantwoordelijkheid met betrekking tot het verstrekken van voeding voor leerlingen van het primair onderwijs en geven hier actief invulling aan.

Voor Caribisch Nederland ligt een aanpak waarin de openbare lichamen de regie hebben daarom sterk voor de hand. De openbare lichamen zijn als geen ander in staat om te bepalen hoe en waar (het budget voor) schoolmaaltijden terecht moeten komen en welke rol lokale stichtingen en initiatieven op dat thema kunnen spelen. Het benutten van de lokale infrastructuur die er al is, maakt het mogelijk snel vaart te maken en de middelen gericht in te zetten vanuit de kennis die er al is. De invulling wordt dus lokaal bepaald, om kwetsbare kinderen in Caribisch Nederland snel en gericht te helpen.

Met de bijdrage kunnen de openbare lichamen bestaande initiatieven verbreden of uitbreiden gedurende in de periode tot en met eind januari 2023. Na het rapport van de Kinderombudsman en de Nationale Ombudsman ‘Caribische kinderen van de rekening’ d.d. 7 april 2022 kan over het belang van intensivering geen misverstand meer bestaan. Dat geldt zeker in deze uitzonderlijke tijden, waarin steeds meer gezinnen met kinderen moeite hebben om rond te komen.

In overleg met de openbare lichamen heb ik besloten het budget via een zogeheten ‘bijzondere uitkering’ aan de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba ter beschikking te stellen.

Zoals vermeld in de eerdergenoemde brief van 4 oktober 2022, worden ook voor 2023 middelen vrijgemaakt voor schoolmaaltijden. Daarbij wordt waar nodig opnieuw gekozen voor een gedifferentieerde aanpak en uitvoering gelet op de bijzondere context van Caribisch Nederland. Ik werk hierbij samen met de ministeries van OCW en VWS.

Deze maatregel sluit aan op de inzet gericht op het realiseren van het ijkpunt sociaal minimum en meer recent de maatregelen uit het koopkrachtpakket, waarvan een deel is gereserveerd voor het verbeteren van de koopkracht in Caribisch Nederland. De impuls op het voorzien in schoolmaaltijden komt daar nu als extra maatregel bij.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.