Curacao

59 vragen over begroting Koninkrijksrelaties en BES-fonds

Den Haag – De Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties heeft in het kader van de schriftelijke voorbereiding van het debat over de begroting Koninkrijksrelaties/BES-fonds 59 vragen ingediend.

Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Van Huffelen zal de vragen (eveneens schriftelijk) volgende week beantwoorden. Het debat staat voor de week van 18 oktober op de Kameragenda.

NrVraagBijlageBlz. (van)t/m
1Waar zijn de budgetten terug te vinden die gaan naar het verbeteren van de beschermingsprocedure en het versterken van de vreemdelingenketen?   
2Kan het actuele inwoneraantal van Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba worden gegeven? Wat zijn de te verwachten demografische ontwikkelingen voor de komende jaren?   
3Kan voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten worden weergegeven hoeveel inwoners die de kiesgerechtigde leeftijd hebben, stemrecht hebben voor de Tweede Kamerverkiezingen (cf. artikel B1 lid 2 Kieswet)? Hoeveel inwoners hebben wel een Nederlands paspoort, maar hebben (cf. artikel B1 lid 1 Kieswet) geen stemrecht omdat zij niet voldoen aan de voorwaarden uit artikel B1 lid 2 Kieswet?   
4Kan per doel uit het coalitieakkoord ten aanzien van het onderwerp Koninkrijksrelaties worden toegelicht wat er in 2023 precies gaat gebeuren om deze doelen te bewerkstelligen?   
5Hoe staat het met het onderzoek naar het introduceren van een monitor brede welvaart voor Caribisch Nederland?   
6Hoeveel geld is er in 2022 gegaan naar de verbetering van de waterkwaliteit en wat is hier concreet mee behaald of welke concrete activiteiten zijn hiermee uitgevoerd?   
7Hoeveel geld zal er 2023 gaan naar de verbetering van waterkwaliteit en welke concrete activiteiten zullen hiermee worden bekostigd?   
8Hoeveel geld is er in 2022 gegaan naar het beleid en het oplossen van het sargagssum zeewier probleem en wat is hier concreet mee behaald of welke concrete activiteiten zijn hiermee uitgevoerd?   
9Hoeveel geld zal er 2023 gaan naar beleid en het oplossen van het sargassum zeewier probleem en welke concrete activiteiten zullen hiermee worden bekostigd?   
10Hoeveel geld is er in 2022 gegaan naar erosiebestrijding en wat is hier concreet mee behaald of welke concrete activiteiten zijn hiermee uitgevoerd?   
11Hoeveel geld zal er 2023 gaan naar erosiebestrijding en welke concrete activiteiten zullen hiermee worden bekostigd?   
12Hoeveel geld is er in 2022 gegaan naar voorkomen dat onbehandeld water in de oceaan terechtkomt en wat is hier concreet mee behaald of welke concrete activiteiten zijn hiermee uitgevoerd?   
13Klopt het dat er voor 2022 tot 2024 € 35 miljoen is gereserveerd voor de uitvoering van het natuur en milieubeleidsplan? Zo ja, welke concrete activiteiten zijn in 2022 uitgevoerd? Welke concrete activiteiten staan op de planning voor 2023?   
14Zal er structurele financiële ondersteuning zijn voor het uitvoeren van het natuur en milieubeleidsplan tot 2030? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe ziet dat eruit en hoe zat dit effective en doelmatige uitvoering van het natuur en milieubeleidsplan garanderen?   
15Welke koopkrachtmaatregelen zijn in 2022 doorgevoerd voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES)? Wat waren de bedragen per eiland en hoe verhouden die zich tot de koopkrachtmaatregelen in Nederland?   
16Wat waren de inflatiecijfers op de BES-eilanden in 2020, 2021 en 2022?   
17Klopt het dat de geraamde middelen in figuur 1 op pagina 3 voor de Wederopbouw Bovenwindse eilanden enkel voor Sint Maarten zijn? Zo ja, kan daaruit geconcludeerd worden dat alle projecten op Sint Eustatius en Saba in het kader van de wederopbouw zijn afgerond? Zo nee, op welke wijze worden die projecten gefinancierd? 3 
18Hoeveel zijn de gemiddelde kosten voor levensonderhoud in Caribisch Nederland procentueel gezien gestegen ten opzichte van het jaar 2021 en wat zijn de belangrijkste factoren? 9 
19Hoeveel zijn de inkomsten vanuit toerisme sinds het begin van de COVID-19 pandemie teruggelopen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten (CAS) en in hoeverre werkt dit door in de koopkracht van de inwoners van deze landen? 12 
20Wat is de stand van zaken als het gaat om het van kracht worden van de Nederlandse wetgeving op de BES-eilanden? 12 
21Hoe gaat het verder met het wetsvoorstel Rijkswet Aruba financieel toezicht nu er nog geen overeenstemming is over de rijkswet Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (COHO)? 13 
22Op basis van welke indicatoren wordt besloten om een onderwerp tot beleidsartikel te maken voor de CAS-Landen? 14 
23Waarom heeft de Europese Commissie besloten om een vordering tegen Stichting Ontwikkelingsfonds Nederlandse Antillen in te stellen? 21 
24Zijn er in alle Landen van het Koninkrijk plannen om het Vluchtelingenverdrag te ratificeren? Zo ja, hoe zien die plannen eruit? Zo nee, is duidelijk waarom niet wordt geratificeerd? 25 
25Kan een schematisch overzicht gegeven worden van internationale verdragen die nu nog niet gelden op de BES-eilanden en in Aruba, Curaçao en Sint Maarten, maar waarvan dat (op termijn) wel de bedoeling is? Kan per verdrag worden aangegeven wanneer het de bedoeling is dat dit verdrag ook voor Caribisch Nederland en voor de andere landen in het Koninkrijk in werking zal treden? 25 
26Wie nemen namens de vier landen deel aan de mensenrechtenverdragencommissie? Welke prioriteiten heeft de commissie gekozen? Sinds wanneer is deze commissie geïnstalleerd en hoe vaak zijn ze bijeen gekomen? 25 
27Welke Landen committeren zich om aan het Verdrag van Istanbul inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, en enkele verdragen die zich richten op de bescherming van kinderrechten te voldoen? Welke acties daartoe worden ondernomen? 25 
28Welke immateriële aspecten op Sint Maarten zijn al lange tijd niet op orde en moeten verbeterd? Op basis van welke overwegingen is besloten om daar € 10 miljoen aan te besteden? 30 
29Wat is de toelichting van de 11.997 (x 1000 euro) die wordt uitbesteed aan overige bijstand aan landen? 30 
30Waarom bedragen de ontvangsten in 2022 € 4 miljoen? 30 
31Wat is de stand van zaken met betrekking tot het grensgeschil op Sint Maarten tussen het Koninkrijk en Frankrijk? 31 
32Worden al de 43 voltijdsequivalenten uit de flexpool van de Koninklijke Marechaussee ingezet om de grensbewaking/ het grenstoezicht op Aruba, Curaçao en Sint Maarten te versterken? Wat wordt hiervan ongeveer de verdeling per land in 2023 en op welke manier wordt deze verdeling bepaald? Zou er daarnaast inzicht kunnen worden gegeven in de verschillende tijdsinvullingen van de grenstoezichtstaken (e.g. grensbewaking, politietaak luchthaven/maritieme grenzen, criminaliteitsbestrijding)? Is de capaciteit van deze flexpool toereikend om een aantoonbare vermindering van criminaliteit te bewerkstelligen? 31 
33Is de overeenkomst met UNOPS al getekend en wanneer wordt de overeenkomst naar de Kamer verzonden? Wat is planning voor de nieuwbouw van de gevangenis? 31 
34Wordt voor de flexpool van de Koninklijke Marechaussee ook geworven onder de de inwoners van de Caribische Landen? 31 
35Hoeveel fte van Douane Nederland verwacht het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beschikbaar te stellen voor ondersteuning van het grenstoezicht op Aruba, Curaçao en Sint Maarten? In hoeverre is er hierbij sprake van overlap met de taken die door de flexpool van de Koninklijke Marechaussee worden uitgevoerd? 32 
36Welke samenwerkingsovereenkomsten ondersteunt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op dit moment? Kan dat gedeeld worden in een overzicht? 33 
37Kan per eiland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) worden weergegeven hoeveel sociale huurwoningen er nu zijn en hoeveel er voor 2025 en 2030 nodig zijn? 3334
38Wat is de huidige staat van het openbaar vervoer op Bonaire, Sint Eustatius en Saba? Hoeveel geld wordt hier jaarlijks door de overheid aan besteed? Wat zijn de tariefstructuren van de verschillende vormen van openbaar vervoer? 3334
39Kan schematisch een overzicht gegeven worden van de sociale voorzieningen op de BES-eilanden? 3334
40Wat zijn de actuele hoogten van sociale uitkeringen (zoals de onderstand)? Kan een overzicht gegeven worden van de ontwikkeling van de hoogten van uitkeringen sinds 2010? 3334
41Hoe hoog is het wettelijk minimumloon op de BES-eilanden? 3334
42Hoeveel geld zou er nodig zijn om de onderstand te verhogen naar een (naar verhouding) gelijkwaardig niveau ten opzichte van de bijstandsuitkering in het Europees deel van Nederland? Kan de berekening die aan dit bedrag ten grondslag ligt worden toegelicht? 3334
43Kan een overzicht gegeven worden van de gemiddelde kosten van het noodzakelijk levensonderhoud voor de BES-eilanden? Kan hierbij ook een overzicht gegeven worden van de ontwikkelingen hiervan sinds 2010? 3334
44Wat is de gemiddelde woonquote op de BES-eilanden? Kan dit uitgesplitst worden voor sociale huurwoningen, vrije sector huurwoningen en koopwoningen? 3334
45Kan nader toegelicht worden hoe het bedrag van € 30 miljoen structureel vanaf 2023 is opgebouwd? Op basis van welke berekening is precies tot dit bedrag gekomen? 34 
46Kan nader toegelicht worden hoe het bedrag van € 3 miljoen structureel vanaf 2023 voor expliciete doelen uit het Coalitieakkoord is opgebouwd? Op basis van welke berekening is precies tot dit bedrag gekomen? 34 
47Kan het bedrag van € 10 miljoen incidenteel voor de eilandelijke achterstanden nader worden toegelicht? Hoe is dit bedrag opgebouwd? Op basis van welke berekening is dit bedrag precies tot stand gekomen? 34 
48Kan toegelicht worden waarom de extra gelden voor Caribisch Nederland op de aanvullende post bij het ministerie van Financiën staan en niet op de betreffende begroting? Op welke momenten worden deze middelen overgeheveld van de aanvullende post? 34 
49Waar dient de bijdrage van de Landen voor (21.545 x 1000 euro)? 35 
50Wat is het totaal bedrag dat nog niet ingevuld/vrij te besteden is (5,5%)? 35 
51Welke kleine projecten worden uit het Kleine Projecten Fonds gefinancierd? Kan daar een overzicht van gemaakt worden? 37 
52Op welke manier wil het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de €2.000.0000 per jaar om de uitvoeringskracht te verbeteren gaan inzetten? Is dit bedrag realistisch om een daadwerkelijke verbetering van de uitvoeringskracht te bewerkstelligen? 38 
53Kunt u voor 2020-2030 per minitserie een overzicht geven van de totale bijzondere uitgaven en totale structurele financiele ondersteuning voor BES-eilanden, graag uitgesplitst per jaar? 39 
54Kunt een nadere toelichting geven op het percentage van 69,7% in tabel 18 onder de noemer ‘bestuurlijk gebonden’, maar dat daaronder wordt gesproken over een totale juridische verplichting op het op het totale uitgavenbudget en 69,7% juridische verplichting van de opdrachten? 44 
55Op basis waarvan is de subsidie toegezegd voor de renovatie van een historisch pand van de Chinese gemeenschap Curaçao? Lag er een aanvraag ten grondslag en zijn er andere aanvragen afgewezen? 50 
56Hoe vaak heeft het premiersoverleg sinds 2021 plaatsgevonden? Is naar aanleiding van motie Wuite (Kamerstuk 35925 IV, nr. 14) klimaat geagendeerd  en welke acties zijn daaruit voortgevloeid? 61 
57Wanneer wordt de Tweede Kamer op de hoogte gebracht van de uitvoering van de toezegging aan de Eerste Kamer om de Landen aan te spreken op de implementatie van een aantal internationale verdragen? Welke inspanningen zijn er tot nu toe geleverd en is er op de begroting ruimte voor vrijgemaakt? 6566
58Welke beleidsevaluaties m.b.t. de bijstand als omschreven op p. 69 (Bevorderen sociaaleconomische structuur Ex-durante 2022 Evaluatie bijstand aan Aruba en Curaçao in het kader van de gevolgen van de situatie in Venezuela) en op p. 73 (Evaluatie bijstand aan Aruba en Curaçao in het kader van de gevolgen van de situatie in Venezuela) zijn tot nu toe beschikbaar? Welke invloed heeft dit op het budget voor het komende jaar? Hoe zijn de budgetten voor crisisbeheersing precies besteed in 2019? 6973
59Wat is de reden van het negatieve bedrag van € 100.00 geraamd voor de ontvangsten voor de inkomstenbelasting voor 2023 (bijlage 7)? 75 
error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.