Van Huffelen: Gezaghebbers hebben geen stemplicht, maar een “beginselplicht” te stemmen

Den Haag – Gezaghebbers in Caribisch Nederland hebben een “beginselplicht” om deel te nemen aan stemmingen in het Bestuurscollege, maar dat mag in de ogen van staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties) niet worden uitgelegd als een stemplicht.

De bewindsvrouw vindt dan ook niet dat zij de Tweede Kamer onjuist heeft geïnformeerd door te beweren dat gezaghebbers “mogen stemmen als zij dat wensen”. Dat die bewering en de daaropvolgende motie op Bonaire zijn opgevat als een draai om de oren van gezaghebber Edison Rijna is voor Van Huffelen geen aanleiding haar excuses aan te bieden.

De fractie van de PVV had daar op aangedrongen via schriftelijke vragen naar aanleiding van het verwijt van een Kamermeerderheid dat Rijna heeft deelgenomen aan een stemming over het al dan niet verlenen van een vergunning voor de bouw van het Sunset Beach Resort. Dat verwijt is niet terecht, blijkt uit het antwoord van de staatssecretaris, want de “beginselplicht” verplichtte de gezaghebber zijn stem uit te brengen. Niettemin geeft van Van Huffelen ook hier een eigen draai aan: zij zegt de motie te zien als een “steun in de rug.”

De vragen van Wilders en De Graaf en de antwoorden van Van Huffelen

Vraag 1: Bent u bekend met het bericht ‘Van Huffelen kleunt mis’ ?

Antwoord: Ja

Vraag 2: Beschikt u over voldoende leesvaardigheid om de WolBES begrijpend te kunnen lezen en kent u het verschil tussen de begrippen ‘verplicht’ en ‘de mogelijkheid’?

Antwoord: Ja.

Vraag 3: Indien het antwoord ja is, hoe kwalificeert u dan het feit dat u de Kamer verkeerd heeft geïnformeerd?

Antwoord: De Kamer is door mij niet verkeerd geïnformeerd. Een gezaghebber in Caribisch Nederland is lid van het bestuurscollege en heeft in die hoedanigheid de beginselplicht om te stemmen indien en voor zover het tot een stemming komt in het bestuurscollege. Voor de volledigheid merk ik op dat hierop een uitzondering geldt indien sprake is van een persoonlijk belang. In dat geval bepaalt de WolBES dat niet deelgenomen wordt aan de stemming. Een beginselplicht om te stemmen indien en voor zover het tot een stemming komt in het bestuurscollege, gaat niet zo ver als een algemene stemplicht. Het bestuurscollege is niet verplicht om een voorstel in stemming te brengen alvorens een besluit kan worden genomen. Zowel in het college van burgemeester en wethouders in Europees Nederland als in het bestuurscollege in Caribisch Nederland is het ook niet gebruikelijk om te stemmen voordat een besluit wordt genomen, maar wordt doorgaans in collegiaal overleg getracht consensus te bereiken. De gezaghebber is ook voorzitter van het bestuurscollege. Het is bij uitstek de rol van de voorzitter om te komen tot besluitvorming in consensus. Indien consensus is bereikt, is niet voor ieder besluit een stemming vereist.

Vraag 4: Bent u bereid om openbaar excuses aan te bieden aan Bonaires Gezaghebber Rijna en daarmee zijn door u ernstig geschonden reputatie weer te herstellen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: De ingediende motie is door mij gelezen als een steun in de rug voor de onafhankelijke rol die gezaghebbers vervullen. Het is een rol waar ik veel waardering voor heb. Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is er absoluut oog voor de complexiteit waarin de gezaghebbers hun werk uitvoeren. Ik heb hierover met de gezaghebber een goed gesprek gehad en wij zitten op één lijn. Er is dan ook geen aanleiding voor het aanbieden van excuses. Ik steun de gezaghebbers in Caribisch Nederland graag bij de uitoefening van hun functie.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.