Aruba

Oppositie Aruba wil dat Den Haag einde maakt aan “wanbeleid” kabinet Wever-Croes

Oranjestad/Den Haag – De Koninkrijksregering moet zo snel mogelijk een einde maken aan het “destructieve wanbeleid” van het kabinet Wever-Croes II. Daartoe roepen de gezamenlijke oppositiepartijen AVP, MAS en Accion 21 op in een als “noodkreet” bedoelde brief aan de voorzitter van de Rijksministerraad Rutte en staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Van Huffelen.

De partijen – goed voor 10 van de 21 zetels in de Staten – verwijten de regering niet alleen “destructief beleid”, maar ook een opeenstapeling van integriteitsschendingen: het verrijken van family & friends, directiefuncties binnen de overheid en bij overheidsnv’s toe te bedelen aan loyale MEP-partijgenoten, coronaleningen van Nederland te misbruiken, schimmige deals te sluiten en daarover geen openheid van zaken te geven, het parlementaire proces te ondermijnen etc. etc.

Minister-president Evelyn Wever-Croes heeft niet alleen de verzamelde oppositie tegen zich, ook werkgeversorganisaties en vakbonden hebben genoeg van wat zij noemen “zwabberbeleid”. Eerder al lieten de Raad van Advies en het College financieel toezicht zich zeer kritisch uit over het uitgavenpatroon van de regering. Morgen bespreekt de Rijksministerraad het advies van het Cft om Aruba via een aanwijzing te dwingen drastisch te snoeien in de kosten.

De situatie doet denken aan 2009 toen er breed maatschappelijk verzet ontstond tegen het kabinet Oduber IV. Na de door de MEP verloren verkiezingen bracht onderzoek door het WODC een groot aantal gevallen van onbehoorlijk bestuur aan het licht.

Hieronder de brief van AVP, MAS en Accion 21

Raad van Ministers van het Koninkrijk

Minister President Mark Rutte

Kabinet van de Minister President

Staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties

Alexandra Carla van Huffelen

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Binnenhof 20,

2513 AA Den Haag

Nederland

Onderwerp: noodzaak correctie wanbeleid van het Kabinet Wever-Croes

Aruba, 24 augustus 2022

Geachte Minister-President Rutte,

Geachte Staatssecretaris van Huffelen,

Ondergetekenden, leiders van de oppositiefracties in de Staten van Aruba, de AVP, MAS en Accion 21, gezamenlijk vertegenwoordigende 10 van de 21 zetels in de Staten van Aruba tevens een meerderheid van de stemmen bij de verkiezingen, vragen dringend uw aandacht voor het navolgende.

Aruba verkeert in een voor de samenleving onherkenbaar en onaanvaardbaar negatieve ontwikkeling op alle sociaal-economische terreinen. Voor Aruba is dit volstrekt onacceptabel. Middels deze brief wensen de oppositiepartijen in de Staten van Aruba, de AVP, MAS en de Accion 21, kenbaar te maken dat zij zich geheel distantiëren van het gevoerde destructief beleid van Kabinet Wever-Croes en dat zij apart en in samenwerking bezig zijn om stappen te nemen om deze ontwikkeling een halt toe te roepen.

Praktisch alle maatschappelijke organisatie (werknemers en werkgevers) hebben afstand genomen van het geld verslindend en ondemocratische beleid van Kabinet Wever-Croes. Niet alleen de belastinggelden van de hardwerkende werknemers en werkgevers op Aruba worden opgeslokt door het “Friends and Family” netwerk, maar ook miljoenen van de Nederlandse noodleningen voor de ondersteuning van werknemers en werkgevers tijdens de pandemie, zijn volgens rapportage van de Centraal Accountantsdienst op oneigenlijke manier misbruikt.

Alle pogingen, maatschappelijk en politiek, om de regering van Premier Wever Croes op een andere spoor te brengen zijn door haar regering genegeerd en op anti-democratische wijze weggedrukt. Tegenvoorstellen, moties, amendementen en alternatieve voorstellen van de fracties van de oppositiepartijen om in het Lands Financiën de Lands en volksbelang weer duurzaam leidend te laten zijn, is door de smalle meerderheid van de MEP/RAIZ coalitie zonder een degelijke motivatie weggestemd. De herpriotiseringsvoorstellen van deze alternatieven van de oppositie blijken nu stuk voor stuk noodzakelijk correcties te hebben bevat.       

In de afgelopen weken hebben niet alleen werkgevers- en werknemersorganisaties en oppositiepartijen, maar ook de Raad van Advies en het CAft openlijk hun zorgen geuit over de koers die de regering van Aruba vaart. In zijn brief van 14 juli 2022 geeft het CAft aan dat de overheidsfinancieën van Aruba niet op orde zijn en stelt daarbij uitdrukkelijk dat de ‘noodzakelijke lastenverlagingen (…) onvoldoende [worden] opgepakt en dekking (…) te veel [wordt] gevonden in het verhogen van de belastingen’. De lastenverzwaring als gevolg van het beleid van de regering is juist het tegenovergestelde van de noodzakelijke lastenverlaging waar de bevolking en het bedrijfsleven om vragen en wat door onafhankelijke instanties zoals het CAFT wordt geadviseerd. Reeds op zichzelf genomen wekt deze koers ongenoegen, doordat onnodig, drastisch en zonder vooruitzicht op verbetering, zowel de bevolking als het bedrijfsleven met ongekende lastenverhogingen worden geconfronteerd. Daarmee dreigt een groot deel van de bevolking in armoede te worden geduwd. Ook het rendabel zaken doen voor werkgevers wordt onmogelijk gemaakt. De frustratie onder de bevolking slaat steeds vaker om in boosheid vanwege het aanhoudend nepotisme en de constante stroom aan integriteitsschendingen door de Arubaanse ministersploeg van Kabinet Wever-Croes, die wijzen in de richting van zelfverrijking en ondermijning van democratische processen. Hieronder volgt een niet-uitputtend relaas van de situatie in Aruba, welke dringend om correctie vraagt. Deze wijziging van beleid zal vanuit de Arubaanse samenleving zelf moeten komen.

Vriendjespolitiek en nepotisme

In het Kabinet Wever-Croes II zijn integriteitsrisico’s structureel van aard. Directeuren van diverse staatsbedrijven zijn aan de kant gezet om vervolgens oud MEP-kandidaten, broers, schoonbroers en neven op essentiële posities te benoemen. Wat dit nepotisme zorgelijker maakt is het feit dat deze vrienden en familieleden hun positie misbruiken om het regeringsbeleid kritiekloos uit te voeren, om cruciale beslissingen mogelijk te maken en of ontwikkelingen, zoals die inzake duurzame energie  tegen te houden. Er zijn legio voorbeelden van deze vorm van nepotisme  te noemen.

Miljarden-contract, duisterheid

De voortdurende integriteitsschendingen en nepotisme zijn op zich ernstige voorbeelden van wanbeleid, maar die zijn door de samenleving op democratische wijze te corrigeren. Wat de situatie en het wanbeleid veel ernstiger maken zijn de beslissingen met betrekking tot duistere  contracten die de samenleving financieel en economische voor vele jaren ernstige schade toebrengen en noodzakelijke ontwikkelingen belemmeren.

Niet alleen profiteren de familieleden en vrienden van de huidige bewindvoerders op deze manier financieel van hun persoonlijke banden, maar door de sleutelposities die vele van hen hebben verworven binnen de semi-publieke sector van Aruba ontstaat er een situatie van onwenselijke, politieke beïnvloeding van besluitvormingsprocessen binnen de semi-publieke sector.  Een voorbeeld hiervan is het contract dat is gesloten tussen het staatsbedrijf WEB N.V. en Eagle LNG voor de levering van vloeibaar gas. Omdat tot heden het contract geheim is gehouden, inclusief voor de Staten van Aruba, is via de media kennisgenomen van het feit dat het hier gaat om een contract ter waarde van bijna twee miljard Arubaanse gulden met een looptijd van 20 (twintig) jaren. Door het gebrek aan transparantie is de totstandkoming van het LNG-contract moeilijk te reconstrueren. Over de inhoud van het contract en haar gevolgen tasten de leden van de Staten en de gehele samenleving in het duister. Het is echter wel duidelijk dat bij de totstandkoming van het miljarden-contract een aantal door de regering aangestelde personen een belangrijke rol hebben gespeeld.

Ondermijning van het parlementair stelsel

De ondermijning van het parlementair stelsel wordt gekenmerkt door de willekeur van de Voorzitter van de Staten, thans een MEP-Statenlid, die zich constant opstelt als verlengstuk of handlanger van het Kabinet Wever-Croes II. Het gebruik van de onwettelijke “Openbare Bijeenkomst” betreft een praktijk die het democratisch proces binnen het parlement en de controlefunctie van het parlement ondermijnt. Immers, Statenleden worden tijdens deze sessies niet in de gelegenheid gesteld om met de ministers in debat te treden en al helemaal niet om moties in te dienen en daarover te stemmen. Het behoeft geen betoog dat deze handelwijze van de MEP en met name van de Voorzitter van de Staten vanuit democratisch en rechtsstatelijk oogpunt verwerpelijk is en dat deze vorm van ondermijning van ons democratisch-rechtsstatelijk bestel dringend een halt moet worden toegeroepen.

Het bovenstaande is nog maar het topje van de ijsberg. Er is kortom een overvloed aan feiten en omstandigheden op zowel bestuurlijk, financieel als sociaal terrein, die tot groeiende boosheid en opstandigheid leiden onder de bevolking, de werkgevers- en werknemers-organisaties en politieke partijen. 

Wij delen met het Koninkrijk der Nederlanden verantwoordelijkheid voor de rechtsstaat, democratie en goed bestuur op Aruba en trekken in deze hoedanigheid aan de noodklok.

Hoogachtend,

C.c.      Leden van de Commissie Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer

            Leden van de Commissie Koninkrijksrelaties van de Eerste Kamer

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.