Bekendmaking – Voorontwerp Ruimtelijke Ontwikkelingsplanning Sint Eustatius

Openbare bekendmaking

De Regeringscommissaris van het Openbaar Lichaam Sint Eustatius handelende als het Bestuurscollege* maakt hierbij bekend dat zij heeft ingestemd met het

Voorontwerp Ruimtelijke Ontwikkelingsplanning

De herziening van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan heeft tot doel het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan aan te passen aan de ruimtelijke gevolgen van de recente en te verwachten ontwikkelingen op St. Eustatius.

Het voorontwerp tot herziening ligt vanaf 29 augustus 2022 voor een periode van 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode van 2 weken zullen een drietal inloopbijeenkomsten worden georganiseerd en wel op:

7 september van 9.00AM – 12.00PM / 2:00PM-5:00PM

8 september van 6.00PM – 9.30PM

De bijeenkomsten worden gehouden in de Openbare Bibliotheek.

Tijdens deze momenten kan eenieder langs komen om vragen te stellen over het plan en ideeën en reacties te delen. Een informatief radio programma zal uitgezonden worden op 6 september van 9.00 tot 10.00 am

Het voorontwerp tot herziening van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan kan worden ingezien op het Gouvernementskantoor aan de Van Tonningenweg, bij de Directie ENI (voormalig Planningbureau), in de Openbare Bibliotheek en op de website http://www.statiagovernment.com/

Namens het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Sint Eustatius
De Regeringscommissaris *  
Mw.M.A.U. Francis

*Conform Artikel 6 wet herstel voorzieningen Sint Eustatius

Public announcement

The Government Commissioner of Public Entity St. Eustatius, enacting as the  Executive Council, *hereby announces that in its meeting of  June 28, 2022  has approved the

 Preliminary Draft Revision of the Spatial Development Plan

The revision of the Spatial Development Plan aims to adapt the Spatial Development Plan to the spatial consequences of recent and future developments on St. Eustatius.

The preliminary draft revision will be available for inspection from 29 August 2022 for a period of 2 weeks. During this period of 2 weeks, three walk-in meetings will be organized on:

                                        September 7 from 9.00AM – 12.00PM / 2:00PM-5:00PM

September 8 from 6.00PM – 9.30PM

The meetings will be held at the Public Library

During these moments, anyone can come by to ask questions about the plan and share ideas and reactions. An informative radio program will be broadcasted on September 6 from 9.00AM – 10.00AM.

The preliminary draft revision of the Spatial Development Plan can be viewed at the Government Office on the Van Tonningenweg, at the ENI Directorate (former Planning Office), in the Public Library and on the website http://www.statiagovernment.com/.

On behalf of the Executive Council of Public Entity St. Eustatius

The Government Commissioner *    

Ms. M.A.U. Francis

*Conform Artikel 6 wet herstel voorzieningen Sint Eustatius

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.