OPINIE – Dierenmishandeling en bijtincidenten schreeuwen om optreden

Door Elvis Tjin Asjoe

De mishandeling en verwaarlozing van honden op Bonaire is nog steeds een probleem. Vorige week zijn wij allemaal geschrokken van het nieuws dat een hond op brute wijze is geslagen met een knuppel en vervolgens is overleden. Ik ben een groot liefhebber van honden dus dit soort nieuws komt hard binnen. Maar dit geldt niet alleen voor mij. Onze gemeenschap vindt het verschrikkelijk om keer op keer te horen over de mishandeling van honden op het eiland of dat honden iemand ernstig hebben gebeten.

In het geval van de hondenmishandeling is de realiteit dat het gevolg ervan verder gaat dan alleen het veroorzaken van dierenleed; mishandelde en verwaarloosde honden gaan op hun beurt sociaal afwijkend en onwenselijk gedrag vertonen. Wij zien honden die hun erf verlaten om bijvoorbeeld geiten aan te vallen en daarmee emotionele en financiële schade veroorzaken aan veehouders. Tevens constateren wij dat honden onze woonbuurten onveilig maken voor voetgangers, sporters en het verkeer. Het aantal incidenten waarbij honden zijn betrokken is niet acceptabel.

Te vaak worden wij geconfronteerd met berichten over mishandeling of gevaarlijk gedrag. Het is onacceptabel dat fietsers en scooters aangevallen worden. Het is onacceptabel dat jij als voetganger een bepaalde straat vermijdt, omdat er agressieve honden rondlopen. Het is onacceptabel om jouw kinderen te leren dat ze met een stok moeten lopen om bepaalde honden in de buurt af te schrikken.

De kern van de oplossing is hoe wij met onze honden omgaan. Het zijn onze voornaamste gezelschapsdieren en zij maken deel uit van ons dagelijks leven. Dat vraagt van elke hondeneigenaar ook verantwoordelijkheidsbesef. Elke eigenaar is verantwoordelijk voor de opvoeding van zijn of haar hond. Elke eigenaar moet ook zorgen dat zijn of haar hond niet zonder toezicht buiten het eigen erf losloopt. Elke eigenaar moet bereid zijn maatregelen te nemen wanneer het gedrag van zijn of haar honden daartoe aanleiding geeft.

Goed eigenaarschap begint bij onszelf. Ik word daarom heel blij met zoveel maatschappelijke inzet om het welzijn van honden, en de kennis omtrent het opvoeden van honden, te verbeteren. Die inzet komt van stichtingen, vrijwilligers, donateurs, dierenartsen, hondentrainers, en betrokken burgers. Bonaire is jullie enorm dankbaar.

Bijtincidenten en dierenmishandeling moeten gestopt worden. Dit onderwerp maakte deel uit van ons verkiezingsprogramma voor 2019 en wij hebben ervoor gezorgd dat het ook onderdeel werd van het bestuursprogramma 2019-2023. In februari 2021 heb ik als fractieleider van de MPB, samen met collega Esther Bernabela (UPB), een motie ingediend ter bevordering van het dierenwelzijn, met daarin concrete aanbevelingen en bijzondere aandacht voor de situatie omtrent honden. Deze motie is unaniem aangenomen door de Eilandsraad.

Naar aanleiding van de motie heeft het Bestuurscollege een Plan van Aanpak gemaakt voor dierenwelzijnsbeleid en is gestart met een voorlichtingscampagne voor hondeneigenaren. Maar wij zijn er nog niet. Naast voorlichting zou ik bijvoorbeeld graag meer en sneller resultaten willen zien als het gaat om het registreren en steriliseren van honden. Deze maatregelen vormen de basis voor het verbeteren van het welzijn van honden én de veiligheid voor mensen.

Maar ook adequate handhaving op overtredingen is essentieel.  Het gebrek aan handhaving op dierenmishandeling en agressieve honden is een terugkerende klacht uit de samenleving. Het wordt als ontoereikend gezien. Ik ben het daarmee eens.

Op basis van de Hondenverordening Bonaire 1997 kan de politie loslopende agressieve honden en honden die op andermans terrein komen vangen. Blijkbaar beschikt het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) over te weinig capaciteit om prioriteit te geven aan het handhaven van de ‘hondenproblematiek’. In 2018 wees de Nationale ombudsman ook hierop. Die adviseerde het KPCN toen om, gelet op de hoge frequentie van meldingen over agressieve honden, stappen te ondernemen om over passende middelen te beschikken. Volgens mij is door de politie hier bijna tot geen gevolg aan gegeven.

Naast de politie kan de gezaghebber op basis van de verordening optreden. Namelijk, ingeval er sprake is van gevaar voor de openbare orde en veiligheid waarbij honden zijn betrokken, kan hij maatregelen treffen ter voorkoming van verder gevaar. Ik zou graag van de gezaghebber meer betrokkenheid willen zien als het gaat om het tijdig en correct optreden bij deze gevaarlijke situaties.

Daarnaast biedt het Wetboek van strafrecht BES de mogelijkheid verwaarlozing en mishandeling te vervolgen als misdrijf en te bestraffen. Een straf kan worden opgelegd aan diegene die een dier zonder enige reden opzettelijk pijn of letsel veroorzaakt of de gezondheid ervan benadeelt. Het gaat dan om het opleggen van een gevangenisstraf of geldboete. Met andere woorden: op basis van strafrecht kan in samenspraak met het Openbaar Ministerie (OM) strafrechtelijk opgetreden worden ingeval van dierenleed en -mishandeling, in de brede zin van het woord.

Ik roep onze ‘veiligheidsdriehoek’ op, bestaande uit de gezaghebber, de politie en het OM, actiever op te gaan treden en de onderwerpen bijtincidenten en dierenmishandeling de prioriteit te geven die zij verdienen. Als fractieleider zal ik aandacht blijven vragen voor beide onderwerpen, zowel binnen als buiten de Eilandsraad. Daarvoor zal ik samenwerking blijven opzoeken met alle betrokken partijen en dierenliefhebbers op Bonaire.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.