Bestuurscollege Bonaire: Eiland verdeeld over wet tegen homogenezing

Den Haag/Kralendijk – Het Bestuurscollege van Bonaire erkent de schadelijkheid van ‘homogenezingspraktijken’, maar vindt dat er eerst onderzoek moet worden gedaan voordat er op het eiland een wettelijk verbod wordt ingevoerd.

De Tweede Kamerfracties van VVD, D66, PvdA, GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren hebben een initiatiefwetsvoorstel ingediend om “handelingen gericht op het veranderen of onderdrukken van de seksuele gerichtheid, genderidentiteit of genderexpressie” strafbaar te stellen in zowel het Europees als het Caribisch deel van het land.

Kerkleiders op Bonaire zien het wetsvoorstel als een aantasting van de vrijheid van Godsienst. De Fundashon EQ die op Bonaire strijdt voor gelijke rechten voor en behandeling van de LHBT-gemeenschap juicht het voorstel juist toe. Het Bestuurscollege verbindt daaraan de conclusie dat er sprake is van verdeeldheid en dringt daarom aan op nader onderzoek, maar oppert ook dat het wetsvoorstel wellicht overbodig is.

De indieners van de initiatiefwet zien geen reden om verder onderzoek af te wachten. Zij hebben hun voorstel daarom ongewijzigd naar de Kamer gestuurd, zoals uit onderstaande passage uit de memorie van toelichting blijkt:

“Initiatiefnemers hebben ervoor gekozen ook het Wetboek van Strafrecht BES aan te vullen met de genoemde strafbepalingen. Bij de afweging of een nieuwe regeling mede voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba moet gelden, wordt – behalve met de LGO-status van de eilanden – rekening gehouden met enerzijds de wens zoveel mogelijk rechtseenheid tot stand te brengen en anderzijds de in artikel 132a, vierde lid, van de Grondwet genoemde bijzondere omstandigheden waardoor Bonaire, Sint Eustatius en Saba zich wezenlijk onderscheiden van het Europese deel van Nederland. Deze bijzondere omstandigheden kunnen aanleiding zijn om een regeling uitsluitend voor het Europese deel van Nederland te laten gelden of een specifieke regeling voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba tot stand te brengen. Naar oordeel van de initiatiefnemers zijn er geen bijzondere omstandigheden aan te orde die tot afwijking van de hoofdregel dienen te leiden en is invoering van het verbod op de eilanden daarom op zijn plaats.

De voorstellen inzake het spreekrecht en de verjaartermijn gelden, vanwege bestaande verschillen op deze onderdelen met de Nederlandse strafwetgeving, niet ten aanzien van de BES-eilanden.

Het openbaar lichaam Bonaire heeft gereageerd op de adviesaanvraag. Daarbij zijn ook reacties van religieuze organisaties en de LHBT+-belangenorganisatie Fundashon EQ meegenomen. Het openbaar lichaam Bonaire heeft in overweging gegeven eerst onderzoek te doen naar de specifieke situatie op Bonaire. Initiatiefnemers hebben besloten verder onderzoek niet af te wachten, waarbij zij ook mee hebben gewogen dat Fundashon EQ aangeeft dat zij bekend zijn met gevallen waarin conversiehandelingen zijn verricht op Bonaire.”

Lees hier de gehele memorie van toelichting en hier de reacties van het Bestuurscollege, de kerkelijk leiders en Fundashon EQ.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.