Bonasire

OPINIE – Modernisering of fopspeen

Door Unkobon

Het sociaal zekerheidsstelsel van Nederland is gericht op het garanderen van (een voldoende mate van) bestaanszekerheid van haar inwoners. Er is echter in Caribisch Nederland een ander stelsel dan in Europees Nederland. Het is treurig, maar waar: het stelsel van Caribisch Nederland is ongelijkwaardig aan dat van Europees Nederland. Het gevolg is dat meer dan 40% van de huishoudens op Bonaire langdurig ver onder de armoedegrens leeft.

Vorige week kwam de Rijksdienst Caribisch Nederland met het bericht dat de sociale zekerheid op Bonaire, Saba en Sint Eustatius wordt gemoderniseerd. Er ligt een wetsvoorstel ter consultatie. In de stukken van het wetsontwerp lezen we dat met de wetswijziging wordt beoogd het sociale zekerheidsstelsel van Caribisch Nederland naar een meer gelijkwaardig niveau te brengen met Europees Nederland. Er staat dat het sociale zekerheidssysteem toekomstbestendig moet zijn en voorzien in een evenwichtig stelsel van aanspraken, rechten, plichten en inkomenswaarborgen.

“Zo, dat is mooi”, denk je dan. Maar helaas, de gelijkwaardigheid blijft ook met deze “modernisering” ver te zoeken. Unkobon meent dat de bestaanszekerheid en een evenwichtig stelsel van aanspraken, rechten, plichten en inkomens-waarborgen pas kan worden bereikt als de Nederlandse regering eerst een fatsoenlijk sociaal minimum invoert in Caribisch Nederland net zoals dat in Europees Nederland al sinds jaar en dag het geval is. Hierin voorziet de aangekondigde modernisering niet.

De aangekondigde moderniseringen zijn slechts ondergeschikte details. De rijksdienst CN noemt de volgende verbeteringen/moderniseringen:

1.   aanpassingen in de verlofregelingen voor werknemers en zwangere zelfstandigen

2.   extra kinderbijslag voor ouders van kinderen met extra zorgbehoeften

3.   de inzet op re-integratie en activering van zieke werknemers en arbeidsongeschikten

Wat de rijksdienst in het bericht achterwege laat, is dat de verlofregelingen en de re-integratie regelingen voor werknemers grotendeels door de werkgevers moeten worden betaald. Alleen al de verschuiving van kosten van de eerste drie ziektedagen kosten de werkgevers $450.000 per jaar Het is een besparing voor het rijk. Het partnerverlof kost het rijk $90.000, de aanpassing van de kinderbijslag $160.000. De kosten voor de werkgever van extra verlofdagen bij zwangerschap zijn niet geraamd. 

Wat de Rijksdienst in het bericht ook vergeet te melden (bewust?) is dat in het wetsontwerp een verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd verstopt zit; van 65 naar 66 jaar (in 2030). Verder wordt de aangekondigde afbouw van de duurtoeslagen op Saba en Statia niet genoemd door de Rijksdienst.

Goed beschouwd zijn de aangekondigde ‘moderniseringen’ slechts enkele zeer kleine aanpassingen in het voordeel van de bevolking van de eilanden. En verder vooral dus ook besparingen voor het Rijk. Een fopspeen!

Unkobon is van mening dat de Nederlandse regering moet stoppen met dit soort muizenstapjes als het gaat om aanpassingen van het sociaal zekerheidsstelsel van Caribisch Nederland. Deze aanpassingen leiden niet tot een gelijkwaardig sociaal zekerheidsstelsel aan dat van Europees Nederland. De ongelijkheid blijft steeds maar in stand!

De consumentenbond van Bonaire pleit er voor dat de aangekondigde maatregelen worden opgeschort en dat alle aandacht en energie van de Nederlandse regering gericht wordt op het garanderen van bestaanszekerheid op Bonaire, Saba en Statia, te beginnen door het invoeren van een fatsoenlijk sociaal minimum waarop de armoedebestrijding ECHT kan worden gebaseerd.

Dit echt bestrijden van de armoede is hoog tijd, 12 jaar na 10-10-10!!

Unkobon is de consumentenbond van Bonaire

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.