Bestuurscollege Bonaire wijst opzet Sunset Beach Resort af

Kralendijk – Projectontwikkelaar Europarcs krijgt geen vrijstelling om bij de bouw van het Sunset Beach Resort af te wijken van de bestaande regels. Met deze verrassende ontwikkeling lijkt een dreigende bestuurscrisis tussen MPB en UPB te zijn afgewend.

Bij het afwijzen van de bouwvergunning heeft het Bestuurscollege, aldus een persbericht, ook reacties van “belanghebbenden” meegewogen. Tevens bestaan er zorgen over de verkeersveiligheid en vindt het BC het project niet passen in de gewenste transitie van massa- naar kwaliteitstoerisme.

De aanvraag leidde aanvankelijk tot tweespalt tussen enerzijds gedeputeerden James Kroon (voor) en Hennyson Thielman en Nina den Heyer (beiden tegen). Bij een stemming staakten de stemmen waarop gezaghebber Edison Rijna de kemphanen aanbood een mediator in te schakelen. De keuze viel op de Curaçaose oud-gevolmachtigde minister Anthony Begina die onlangs zijn rapport afleverde.

Over Begina’s bevindingen is niets naar buiten gekomen, maar kennelijk heeft zijn bemoeienis een einde gemaakt van de patstelling. Dat kan althans wordt afgeleid uit het persbericht dat het BC vrijdag aan het einde van de middag heeft uitgestuurd. De vraag is hoe Eurocamps zal reageren op de afwijzing. De organisatie is vorig jaar al met de verkoop van de appartementen begonnen en liet tussentijds weten dat de belangstelling groot is.

Persbericht openbaar lichaam Bonaire

Het OLB wijst aanvraag bouwvergunning Sunset Beach Hotel af

Kralendijk – Te hoog, te veel kamers, voldoet niet aan de bepalingen van het Strategic Tourism Master Plan voor een high eind toeristisch product, past ook niet bij de andere gebouwen in de omgeving en de verkeersveiligheid komt in gevaar. Het ingediende plan voor het te bouwen Sunset Beach hotel aan de Bulevar Gobernador Debrot is volgen het Bestuurscollege in strijd met de regelgeving zoals die beschreven staat in het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB). Het openbaar lichaam Bonaire wijst de aanvraag om afgifte van een bouwvergunning voor het Sunset Beach hotel daarom af.

In het ROB staat dat gebouwen alleen met een kap mogen worden gebouwd waarvan de dakhelling minimaal 15 en maximaal 60 graden is. Deze gebouwen mogen een maximale goothoogte van 12 meter hebben en een maximale bouwhoogte van 15 meter. De voorgenomen plannen van de ontwikkelaar van het Sunset Beach hotel voldoen niet aan deze voorwaarden. In de aanvraag om de bouwvergunning staat dat de ontwikkelaar uitgaat van diverse gebouwen met 5 bouwlagen met een plat dak op 15 meter hoogte.

Het openbaar lichaam Bonaire heeft ook geconstateerd dat de appartementen in het te bouwen hotel voor permanente bewoning werden aangeboden. Dit terwijl volgens het ROB alleen kort verblijf op deze locatie is toegestaan. Het beleid van het openbaar lichaam Bonaire is om te streven naar een high end toeristisch product. Hierbij passen kleinschalige, ruime accommodaties met een zeer luxe uitstraling. Het bouwplan past daarom niet in de omgeving en gaat ten koste van het straat- en bebouwingsbeeld en de kwaliteit van het recreatiegebied.

Bij het beoordelen van het bouwplan heeft het openbaar lichaam Bonaire  gekeken naar de verkeersveiligheid. Hierbij is ook geluisterd naar anderen uit de omgeving. Die hebben schriftelijk hun zorgen geuit en in sommige gevallen een zienswijze ingediend naar aanleiding van de aanvraag van de ontwikkelaar. Met de komst van het hotel zal het moeilijker worden om de aangrenzende gronden te bereiken.

De ontwikkelaar heeft het Bestuurscollege verzocht om voor de verschillende genoemde punten vrijstelling te verlenen. Er is bij de beoordeling van de aanvraag gekeken naar wat er staat in de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES (de VROM BES), de Wet grondslagen ruimtelijke ontwikkelingsplanning BES, en het ROB. Bovendien zijn de verschillende reacties van belanghebbenden meegewogen.  Gelet op alle feiten en omstandigheden heeft het openbaar lichaam Bonaire besloten niet af te wijken van de geldende regels en geen vrijstelling te verlenen. Daarom is de aanvraag afgewezen en is de gevraagde bouwvergunning geweigerd.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.