Ministerraad geeft Sint Eustatius groen licht voor benoeming gedeputeerden

Den Haag – De ministerraad heeft vandaag besloten een volgende stap te zetten in het herstellen van de lokale democratie op Sint Eustatius: de benoeming per 1 oktober door de Eilandsraad van gedeputeerden.

Het ontwerp-besluit daartoe heeft staatssecretaris Van Huffelen per omgaande naar de Tweede en de Eerste Kamer gestuurd. Lees hieronder de nota van toelichting:

Nota van toelichting

Inleiding

In 2018 heeft het kabinet besloten tot bestuurlijk ingrijpen op Sint Eustatius. Een

commissie van wijzen constateerde dat er sprake was van grove taakverwaarlozing door

het lokale bestuur op het eiland. De situatie werd gekenmerkt door wetteloosheid,

financieel wanbeheer, het negeren van wettelijk gezag, discriminatie, intimidatie en het

nastreven van persoonlijke macht. De verhoudingen tussen de coalitie en de oppositie en

tussen het Nederlandse en Statiaanse bestuur waren ernstig verstoord of vrijwel geheel

verbroken. In de eilandsraad werd via een motie de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint

Eustatius en Saba (WolBES) en de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint

Eustatius en Saba (FinBES) in de ban gedaan. De commissie constateerde dat het bestuur

van Sint Eustatius zich had afgewend van de bestaande rechts- en staatsorde en niet meer

bereid was de eigenmachtig toegeëigende autonomie weer los te laten. De commissie

constateerde verder dat gezien de gevolgen ervan alleen bestuurlijk ingrijpen voor de hand

lag, door middel van het aanstellen van een regeringscommissaris op grond van artikel

132, vijfde lid, in samenhang met artikel 132a van de Grondwet.

De bestuurlijke ingreep is vastgesteld met de Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint

Eustatius. Deze wet is op 8 februari 2017 in werking getreden.

In de brief aan de Eerste en Tweede Kamer van 24 september 20192 werd door de regering

geconcludeerd dat de situatie op korte termijn niet zodanig zal zijn verbeterd dat een

nieuw bestuur voldoende basis zal hebben om zijn taken naar behoren te kunnen

uitoefenen. Ook voor het op orde brengen van het financieel beheer en de ambtelijke

organisatie was meer tijd nodig. Het was al met al niet verantwoord om de ingreep op

korte termijn te beëindigen en daarom werd in bovengenoemde brief een geleidelijke

terugkeer naar reguliere bestuurlijke verhoudingen aangekondigd.

Op 16 juli 2020 is de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius in werking getreden. De

Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius is met artikel 19 van de Wet herstel

voorzieningen Sint Eustatius ingetrokken.

Het doel van laatstgenoemde wet was de beëindiging van de grove taakverwaarlozing en

de duurzame verbetering van de voorwaarden van goed bestuur, zodat toekomstige

eilandbesturen zelf hun taak naar behoren kunnen vervullen. Dit is geen makkelijke

opgave. Zoals verwacht was en is het kantelen naar een situatie waarin toekomstige lokale

besturen hun taak zelf adequaat kunnen uitoefenen en achterstanden hanteerbaar

worden, een grote uitdaging. Sinds het aanstellen van de regeringscommissaris is gewerkt

aan de kaders van goed bestuur en aan het inhalen van de achterstanden als gevolg van

de grove taakverwaarlozing.

Met de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius wordt voorzien in een gefaseerde

teruggave van bevoegdheden aan het lokale bestuur op Sint Eustatius, in vier fasen langs

de lijnen van de WolBES en de FinBES. In de memorie van toelichting bij de Wet herstel

voorzieningen Sint Eustatius zijn aan deze fasen criteria (ook wel: voorwaarden)

verbonden waaraan moet worden voldaan om over te gaan naar een volgende, in de wet

benoemde, fase.

Met de inwerkingtreding van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius werd al een

eerste fase ingezet. Er zijn verkiezingen gehouden en de eilandsraad (met beperkte

bevoegdheden) is geïnstalleerd.

In 2021 heeft de regeringscommissaris een route-tijdtabel vastgesteld waarin de criteria

en de planning voor het behalen van de volgende fasen zijn uitgewerkt. Naar aanleiding

van de aangenomen motie Wuite (Kamerstukken II 2021/2022, 35 925 IV, nr. 55) heeft

de regeringscommissaris gezamenlijk met de eilandsraad de route-tijdtabel in 2022

bijgesteld. Een en ander is ook terug te lezen en wordt verder toegelicht in de Kamerbrief

betreffende de 9e Voortgangsrapportage over de bestuurlijke ingreep Sint Eustatius van

29 juni 2022.

Voorwaarden om over te gaan naar een tweede fase

Om naar de tweede fase over te gaan (de inwerkingtreding van artikel 13 van de Wet

herstel voorzieningen Sint Eustatius, inhoudende dat het bestuurscollege de taken op

grond van de WolBES, met uitzondering van de taken die betrekking hebben op de

ambtelijke organisatie van het openbaar lichaam, bedoeld in artikel 168, eerste lid,

onderdeel c, van die wet, zelf naar behoren kan vervullen), moet voldaan worden aan een

aantal criteria die in de memorie van toelichting bij voormelde wet zijn opgenomen6, te

weten:

a. de eilandsverordeningen zijn vastgesteld en in werking getreden;

b. de procedures en werkinstructies van het bestuurscollege zijn op orde;

c. de administraties op het terrein van vergunning- en/of ontheffingsverlening,

subsidieverlening en de kadasterfunctie zijn gereed;

d. toezicht en handhaving is op orde, zowel wat betreft het handhavingsbeleid als

voor toereikende aanstelling en opleiding van medewerkers.

De tweede fase zal pas ingaan als de regering, op basis van de voortgang van projecten

en het functioneren van de eilandsraad, verwacht dat gedeputeerden hun taken als goed

bestuurders kunnen uitoefenen en besluiten zullen nemen die voldoen aan de wettelijke

eisen.

De regeringscommissaris heeft mij in zijn brieven van 6 en 22 juni 2022 geïnformeerd

over de voortgang en behaalde resultaten van de hierboven genoemde criteria. Bij de

beoordeling of naar de tweede fase kan worden overgegaan heb ik mij op de informatie in

voornoemde brieven gebaseerd.

a. De eilandsverordeningen zijn vastgesteld en in werking getreden

Van de 86 verordeningen moeten nog vier verordeningen en een besluit opnieuw worden

vastgesteld en in werking treden. Dat zijn de personenvervoersverordening, het

personenvervoersbesluit, de horeca-verordening, de wegenverkeersverordening en de

bouwverordening. De regeringscommissaris en de eilandsraad hebben gezamenlijk

toegezegd dat voornoemde vier verordeningen en het besluit nog vóór het zomerreces

worden vastgesteld en in werking treden.

b. De procedures en werkinstructies van het bestuurscollege zijn op orde

Aan deze voorwaarde is sinds begin 2021 voldaan. De werkprocessen van het

bestuurscollege zijn geanalyseerd en de leemtes in de besluitvormingsprocessen zijn

opgevuld. Er worden nieuwe formats voor besluitvorming gebruikt en de werkprocessen

van het bestuurscollege zijn verduidelijkt. Daarmee is het proces van besluitvorming

transparanter en efficiënter geworden.

c. De administraties op het terrein van vergunning- en/of ontheffingsverlening,

subsidieverlening en de kadasterfunctie zijn gereed

Wat betreft de administraties op het terrein van vergunningen- en ontheffingsverleningen

is gekeken naar eilandsverordeningen die fungeren als juridische basis voor het verlenen

van vergunningen en/of ontheffingen. Er gelden in totaal 42 vergunningsverplichtingen op

Sint Eustatius die in samenwerking met de gemeente Breda zijn bekeken. Op basis

daarvan zijn er 10 tot 15 nieuwe vergunningsverplichtingen opgesteld op basis van

vernieuwde eilandsverordeningen. Het aanvraagproces is verbeterd, in die zin dat de

aanvraagformulieren zijn aangepast. Een volgende stap is het digitaliseren van het

administratiesysteem. Hierover zijn reeds afspraken gemaakt in het Afsprakenakkoord

Sint Eustatius 2022-2023 die na inwerkingtreding van de tweede fase worden gerealiseerd.

Dat de stap naar digitalisering nog gemaakt moet worden doet niets af aan het feit dat

aan het criterium, dat de administraties gereed zijn, is voldaan en dat dit, in samenhang

met de afspraken in voornoemd akkoord, voldoende vertrouwen geeft op dit punt.

Wat betreft de subsidies heeft de Rekenkamer Sint Eustatius eind 2021 onderzoek gedaan

naar de doelmatigheid van verstrekte subsidies en hier aanbevelingen over gedaan. Zowel

organisaties die subsidie ontvangen als medewerkers die subsidiebesluiten opstellen zijn

bevraagd. Naar aanleiding van de bevindingen van de Rekenkamer Sint Eustatius

rapporteren deze organisaties nu periodiek over de resultaten die zij hebben bereikt door

middel van prestatieovereenkomsten. Zodoende is er beter inzicht verkregen in het

subsidiebeleid, zowel in het verstrekken als de besteding van subsidies, waarmee dit

onderdeel van het criterium is afgerond.

Bij het Kadaster zijn de achterstanden in de administratie ingehaald. Op 1 januari 2021 is

de Kadasterwet BES in werking getreden en daarmee is de verantwoordelijkheid over de

kadasterfunctie overgedragen naar het Kadaster Sint Eustatius. In mei 2022 heeft Sint

Eustatius brondocumenten van het Kadaster Sint Maarten ontvangen die belangrijke

kadastrale informatie bevatten. Dit vormt het sluitstuk van dit deel van de voorwaarde en

is hiermee naar behoren afgerond.

d. Toezicht en handhaving is op orde, zowel wat betreft het handhavingsbeleid als voor

toereikende aanstelling en opleiding van medewerkers

Voor de voorwaarde ‘toezicht en handhaving’ zijn er zowel op het gebied van capaciteit als

beleid concrete resultaten geboekt. Het algemeen beleid voor toezicht en handhaving is

vastgesteld en in werking getreden. De Uitvoeringsagenda Toezicht en Handhaving 2022-

2025 is daarnaast opgesteld en beschrijft de acties die nog zullen volgen om handhaving

op orde te krijgen. Verder is het handhavingsinstrumentarium uitgebreid met de

mogelijkheid tot het opleggen van een last onder bestuursdwang en een last onder

dwangsom. Ook is het handhavingsarrangement Afvalstoffen en Warenwet

geïmplementeerd, waarmee is vastgelegd wie welke acties uit dient te voeren na een

specifieke overtreding. Ten slotte is met het in dienst nemen van een bouwinspecteur

verder invulling gegeven aan de taken van de inspectie. Het nog op te stellen

opleidingsplan zal verder toezien op het werven en trainen van de resterende benodigde

capaciteit. De Uitvoeringsagenda Toezicht en Handhaving 2022-2025 is tevens vastgelegd

in het Afsprakenakkoord Sint Eustatius 2022-2023. Dit alles in gezamenlijkheid bezien

biedt voldoende vertrouwen om dit criterium als afgerond te kunnen beschouwen.

De tweede fase zal pas ingaan als de regering, op basis van de voortgang van projecten

en het functioneren van de eilandsraad, verwacht dat gedeputeerden hun taken als goed

bestuurders kunnen uitoefenen en besluiten zullen nemen die voldoen aan de wettelijke

eisen.

Conclusie:

Nu is voldaan aan de hierboven genoemde voorwaarden, de verwachting is dat

openstaande elementen spoedig worden ingevuld en op basis hiervan verwacht mag

worden dat de gedeputeerden hun taken als goed bestuurders kunnen uitoefenen en

besluiten zullen nemen die voldoen aan de wettelijke eisen is er voldoende reden om over

te gaan naar de tweede fase, te weten de inwerkingtreding van artikel 13 van de Wet

herstel voorzieningen Sint Eustatius, inhoudende dat het bestuurscollege de taken op

grond van de WolBES, met uitzondering van de taken die betrekking hebben op de

ambtelijke organisatie van het openbaar lichaam, bedoeld in artikel 168, eerste lid,

onderdeel c, van die wet, zelf naar behoren kan vervullen.

In de tweede fase verkrijgt de eilandsraad de bevoegdheid om de gedeputeerden te

benoemen en te ontslaan.

Koninklijk Besluit:

Artikel 13 van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius bepaalt dat het ingaan van de

tweede fase gebeurt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, waarbij wijzigingen

worden aangebracht in de artikelen 2, 6, 10 en 12 van die wet.

Op grond van artikel 17 van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius dient dit koninklijk

besluit vóór de voordracht aan Z.M. de Koning gedurende vier weken bij beide Kamers der

Staten-Generaal voor te hangen.

Er wordt afgeweken van het vaste verandermoment omdat het van groot belang wordt

geacht om zo snel mogelijk over te gaan tot de volgende fase van het herstel van de

voorzieningen, aangezien daarmee verder wordt teruggekeerd naar de normale

bestuurlijke verhoudingen. Het zorgt dus voor aanmerkelijke publieke voordelen dat dit

koninklijk besluit reeds op 1 oktober 2022 in werking zal treden.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.