Cft: Belastingbaten Sint Maarten laag

Philipsburg – Op Sint Maarten wordt relatief weinig belasting betaald. “De belastingbaten van zijn met circa 17 procent van het bruto binnenlands product internationaal gezien laag”, aldus het College financieel toezicht.

Het college heeft er tijdens het werkbezoek aan Sint Maarten bij de regering op aangedrongen de belastingbaten naar een hoger niveau brengen, zodat deze de jaarlijkse lasten dekken en overschotten worden gegenereerd. Zonder bijsturen koerst het kabinet Jacobs af op een tekort van 124 miljoen gulden over heel 2022. Volgens het Cft kan dat tot ruim onder de 100 miljoen worden teruggebracht.

“Het Cft adviseert Sint Maarten om de aanbevelingen ten aanzien van de invoering van een casinobelasting en uitbreiding van de logeerbelasting op de verhuur van woningen aan toeristen voortvarend door te voeren. Ook is opvallend dat Sint Maarten geen belasting heft op onroerend goed. Modernisering van het belastingstelsel en de Belastingdienst is noodzakelijk om de compliance te verbeteren.”

“Benut economisch herstel Sint Maarten voor het op orde brengen van de begroting”

Philipsburg – Voor het jaar 2022 wordt in de begroting van Sint Maarten ondanks een reële economische groei van 7,5 procent een aanzienlijk begrotingstekort verwacht. Het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) dringt er bij Sint Maarten op aan om op korte termijn de lasten te beperken en de belastingbaten te verhogen door het nemen van compliance verhogende maatregelen, en het innen van de erfpachten en de vergunningenfee voor casino’s en loterijen. Het is van belang dat ook een aantal gerichte investeringen plaatsvindt.

De economie van Sint Maarten groeide in 2021 met 8 procent. Voor het jaar 2022 wordt door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) een groei van 7,5 procent verwacht. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het herstel van het (cruise)toerisme. Sint Maarten zou dit economisch herstel moeten benutten om de overheidsfinanciën op orde te brengen, aflossingsverplichtingen na te komen en noodzakelijke investeringen te doen.

Begroting 2022 en 2023

De vastgestelde begroting 2022 toonde een tekort op de gewone dienst van ANG 124 miljoen. Het Cft adviseerde Sint Maarten het tekort terug te dringen door de lasten te beperken en de baten uit belastingen te verhogen. Hierdoor is in 2022 een tekort van ruim onder de ANG 100 miljoen denkbaar. In 2023 zou een evenwicht op de gewone dienst mogelijk moeten zijn, gevolgd door overschotten in vanaf 2024. Relevant is daarbij dat Sint Maarten in 2025 een lening van ANG 73,5 miljoen moet aflossen. Gerichte investeringen kunnen een bijdrage leveren aan een duurzame economische groei. Sint Maarten dient de kansen die het Landspakket hiertoe biedt te benutten en de voorgenomen investeringen voldoende te onderbouwen. Daarbij dient te worden aangegeven wat de effecten van de investeringen zijn op de meerjarenbegroting.

Verhoging belastingbaten

De belastingbaten van Sint Maarten zijn met circa 17 procent van het bruto binnenlands product internationaal gezien laag. Sint Maarten moet de belastingbaten naar een hoger niveau brengen, zodat deze de jaarlijkse lasten dekken en overschotten worden gegenereerd. Het Cft adviseert Sint Maarten om de aanbevelingen ten aanzien van de invoering van een casinobelasting en uitbreiding van de logeerbelasting op de verhuur van woningen aan toeristen voortvarend door te voeren. Ook is opvallend dat Sint Maarten geen belasting heft op onroerend goed. Modernisering van het belastingstelsel en de Belastingdienst is noodzakelijk om de compliance te verbeteren.

Controle loonsubsidieregeling

Op 30 april 2022 rondde het uitvoeringsorgaan Sociale Ziektekostenverzekering (SZV) de controle op de uitvoering van de loonsubsidieregeling in 2020 en 2021 af. Tot dusver keerde de SZV ANG 95 miljoen aan loonsubsidie uit. Uit de controle volgt dat in totaal ANG 0,7 miljoen aan loonsubsidie naar alle waarschijnlijkheid onterecht is uitgekeerd. Het Cft heeft de minister van Financiën verzocht de controle op enkele onderdelen uit te breiden.

Zorg en sociale zekerheid

De financiële gezondheid van het Ziektefonds/Ongevallenfonds (ZV/OV) en het Fonds Ziektekosten Overheidsgepensioneerden (FZOG) op Sint Maarten zijn zorgelijk. De tekorten bij deze fondsen worden opgevangen door overschotten bij andere fondsen, met name de Algemene Ouderdomsverzekering (AOV-fonds). Sint Maarten heeft in 2022 de eerste stappen gezet ten aanzien van het doorvoeren van besparingen. De wetgeving inzake de invoering van generieke medicijnen wordt geïmplementeerd. Jaarlijks kan hiermee circa ANG 6 miljoen worden bespaard. Van belang is ook dat een versobering van zelfzorgmiddelen plaatsvindt. Ook keurde het parlement van Sint Maarten begin 2022 wetgeving goed met betrekking tot de verhoging van de ZV/OV-loongrens naar ANG 120.000. Tijdens de gesprekken benadrukte het Cft het belang van spoedige implementatie van deze wetgeving.

Financieel beheer

Het financieel beheer van Sint Maarten schiet ernstig tekort. Dit is terug te zien in de kwaliteit van de jaarrekeningen. In het Landspakket en de onderliggende uitvoeringsagenda zijn maatregelen overeengekomen ter verbetering van het financieel beheer. Het Cft acht het verstandig dat Sint Maarten is gestart met de uitvoering van verbetertrajecten.

De leden van het Cft hebben op 27 en 28 juni 2022 gesproken met de Gouverneur, de Raad van ministers, de minister van Financiën en de Commissie Financiën van de Staten van Sint Maarten. Het Cft sprak ook met het Sint Maarten Medical Center (SMMC) en de Sint Maarten Harbour Holding Company N.V. (SMHHC). Op 27 juni 2022 sprak het Cft Bonaire, Sint Eustatius en Saba virtueel met het Bestuurscollege van Saba.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.