Bonaire gemaand haast te maken met grondbeleid

Kralendijk – Het Bestuurscollege van Bonaire moet de ‘kadernota grondbeleid’ zo snel mogelijk ter vaststelling aan de Eilandsraad voorleggen. Daar heeft het College financieel toezicht tijdens zijn bezoek aan Bonaire op aangedrongen.

Dat is niet de eerste keer: “Herhaaldelijk heeft het Cft gewezen op de noodzaak om het grondbeleid zo spoedig mogelijk vast te stellen. Tot op heden is hier geen invulling aan gegeven. Dit betekent dat Bonaire nog niet geheel aan zijn wettelijke verantwoordelijkheid uit het Besluit begroting en verantwoording openbare lichamen BES (BBV BES) voldoet”, aldus het Cft in onderstaand persbericht.

Cft over Bonaire: “Het komt er nu op aan”

Kralendijk – Bonaire wil tot een goedkeurende accountantsverklaring over de jaarrekening 2022 komen. Ook in het onlangs afgesloten Bestuursakkoord is dit opgenomen. Om dit te bewerkstelligen zijn de komende maanden nog een aantal essentiële stappen nodig, zo blijkt ook uit gesprek dat het College financieel toezicht (Cft) met het Bestuurscollege van Bonaire hield. Van belang is eveneens dat het convenant tussen de Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN) en Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) wordt vernieuwd voor het einde van het jaar.

Financieel beheer

Bonaire boekt geleidelijk vooruitgang op het gebied van financieel beheer. De accountant keurde de eindbalans per 31 december 2021 goed, maar gaf over de jaarrekening 2021 een oordeelonthouding af betreffende de getrouwheid en de financiële rechtmatigheid. Verder gaf de accountant aan dat het in de lijn der verwachting ligt dat, onder de restrictie dat de kwaliteit van het financiële beheer en de administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB) wordt gecontinueerd en verder wordt verbeterd, over het boekjaar 2022 een goedkeurende controleverklaring kan worden afgegeven.

Van cruciaal belang in dat traject zijn de interim controle bevindingen van de externe accountant die volgens planning in oktober het licht zullen zien. Het Cft heeft er ook op aangedrongen dat het Bestuurscollege voor 30 juni een aangepaste uitvoeringsrapportage over het eerste kwartaal, dat aan de wettelijke vereisten voldoet, aanlevert.

Grondbeleid

Herhaaldelijk heeft het Cft gewezen op de noodzaak om het grondbeleid zo spoedig mogelijk vast te stellen. Tot op heden is hier geen invulling aan gegeven. Dit betekent dat Bonaire nog niet geheel aan zijn wettelijke verantwoordelijkheid uit het Besluit begroting en verantwoording openbare lichamen BES (BBV BES) voldoet. Als onderdeel van het bestuursakkoord heeft Bonaire een kadernota grondbeleid opgesteld, waarin de visie op het grondbeleid is uitgewerkt. Het is van belang dat de nieuwe kadernota grondbeleid ter definitieve vaststelling zo spoedig mogelijk zal worden voorgelegd aan de Eilandsraad.

Gesprek BCN

In gesprek met de BCN heeft het Cft kennisgenomen van de ontwikkelingen binnen de organisatie. Geconstateerd is dat voor de verwerking en inning van eilandelijke heffingen het van belang is dat het nieuwe convenant tussen de BCN en het OLB zo spoedig mogelijk wordt overeengekomen. Een adequate informatievoorziening tussen BCN en OLB dient op een hoger plan gebracht te worden. Het Cft BES bracht op 21 juni 2022 een bezoek aan Bonaire en voerde gesprekken met het Bestuurscollege, de Eilandsraad en de BCN.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.