Cft: “Broos begrotingsherstel Curaçao in 2022 en 2023; uitgaven moeten worden beheerst”

Willemstad – De economie van Curaçao laat vanaf de tweede helft 2021 een behoorlijk herstel zien. Curaçao moet deze periode van herstel benutten om de begroting structureel op orde te krijgen en dient daarbij de uitgaven te beheersen, vindt  het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft). Dat heeft daar in recente gesprekken met de regering van Curaçao op aangedrongen.

Curaçao dringt de begrotingstekorten meerjarig terug mede dankzij de vooruitgang die wordt geboekt bij de belastinginning, maar de uitdagingen blijven groot. Er is wereldwijd sprake van aanzienlijke inflatie, en de aanhoudende verstoringen in de logistieke keten kunnen het herstel onder druk zetten. Het verlagen van de overheidsschuld naar een aanvaardbaar niveau blijft een grote opgave. Bovendien dienen hervormingen te worden doorgevoerd om de houdbaarheid van het zorg- en sociale zekerheidsstelsel voor de toekomst te borgen. Hoewel Curaçao hogere belastingbaten realiseert, blijven uitgavenbeheersing en hervormingen van groot belang.

Voor dit jaar wordt door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten een reële economische groei geraamd van 5,2 procent. Het IMF raamt de economische groei in 2022 op 6,5 procent. De verwachting is dat de inflatie in 2022 zal oplopen tot boven de 6 procent. De economie zal in 2022-2023 terug zijn op het pre-corona niveau.

Jaren van economische neergang en een oplopende overheidsschuld hebben de overheidsfinanciën sterk verslechterd. De overheidsschuld van Curaçao bedraagt nu ANG 4,3 miljard (dat is 84 procent van het bbp). Curaçao staat voor een grote uitdaging om de overheidsschuld te verminderen en zo snel mogelijk naar een houdbaar niveau te brengen. Een combinatie van hervormingen uit het Landspakket, strikt begrotingsbeleid, strakke budgetdiscipline en het structureel verlagen van de kosten van de publieke sector, zorg en sociale zekerheid moet zorgen voor een daling van de overheidsschuld.

Begroting 2022 en 2023

Curaçao werkt aan een wijziging van de begroting waarmee het tekort op de gewone dienst in 2022 wordt teruggebracht tot ANG 123 miljoen (2,3 procent van het bbp) en er vanaf 2023 overschotten worden gerealiseerd. De overschotten vanaf 2023 zijn van belang, omdat daarmee kan worden begonnen met het aflossen van de schuld. Zowel het bijgestelde tekort voor 2022 van ANG 123 miljoen als het voorziene overschot van ANG 8 miljoen (0,2 procent van het bbp) in 2023 zijn nog broos. Mede gezien het onzekere structurele karakter van de momenteel hogere belastingbaten en de uitdagingen in de zorg en sociale zekerheid, blijft uitgavenbeheersing, onder meer op personeelslasten (overwerk) en goederen en diensten, van groot belang. Curaçao moet incidentele maatregelen die leiden tot batenderving, zoals de compensatie van de brandstofprijzen, zoveel mogelijk in tijd beperken of hiervoor compenserende maatregelen treffen. Ook zullen inkomstenverhogende maatregelen, zoals het invoeren van de vergunningenfee voor kansspelaanbieders, met grote voortvarendheid moeten worden genomen.

Curaçao kan het groeipotentieel van de economie verhogen door duurzame hervormingen in de economie en bij de overheid door te voeren. Gerichte investeringen, bijvoorbeeld in infrastructuur, en gerichte hervormingen zoals bijvoorbeeld het aanpassen van het vergunningenstelsel kunnen een beduidende bijdrage leveren aan duurzame economische groei. Curaçao moet ook de kansen die het Landspakket daartoe biedt ten volle benutten.

Belastingen

Curaçao heeft in het afgelopen jaar succes geboekt met het invorderen van achterstallige belastingen en het verhogen van de belastingcompliance. Het begrote meerjarig herstel van de overheidsfinanciën wordt dan ook grotendeels gedreven door hogere belastingbaten, die zullen moeten voortkomen uit een structureel effect van de huidige belastingcompliance-acties. Het Cft heeft Curaçao opgeroepen deze resultaten meerjarig te borgen door verdere optimalisering van de belastingdienst en het fiscale stelsel.

Zorg en sociale zekerheid

Het Cft heeft wederom benadrukt dat besparingen in de medische zorg en de sociale zekerheid noodzakelijk zijn om de betaalbaarheid en de kwaliteit van het sociale stelsel de komende jaren te waarborgen. Curaçao betaalt jaarlijks een bijdrage van ANG 306 miljoen aan de sociale fondsen en is bovendien verplicht om tekorten in het schommelfonds aan te vullen.

De regering heeft in 2021 besloten tot vijftien maatregelen die ervoor moeten zorgen dat het schommelfonds in 2022 en 2023 in evenwicht blijft. Bij een deel van de maatregelen is al vertraging opgetreden, waardoor op korte termijn compenserende maatregelen moeten worden getroffen. In dat kader wees het Cft er ook op dat Curaçao vooralsnog niet de efficiency-besparingen in de zorg realiseert, die het in 2018 toezegde ter dekking van de hogere exploitatielasten van het Curaçao Medical Center. Vooral bij de beperking van de zelfzorgmiddelen en de substitutie van specifieke door generieke medicijnen wordt onvoldoende voortgang gerealiseerd. Het Cft heeft Curaçao gevraagd zo spoedig mogelijk deze maatregelen in te voeren.

Het Cft bracht van 20 tot en met 22 juni 2022 een bezoek aan Curaçao en voerde gesprekken met de Gouverneur, de minister van Financiën, de minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, de Raad van Ministers en de Commissie Financiën van de Staten. Het Cft sprak ook met de directie van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

(Bron: Cft)

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.