Extra geld voor Bonaire

Kralendijk – Staatssecretaris Alexandra van Huffelen en het Bestuurscollege van Bonaire nieuwe bestuurlijke werkafspraken gemaakt. De afspraken lopen tot de verkiezingen van maart 2023 en borduren voort op het eerdere Bestuursakkoord. Voor de uitvoering stelt het kabinet extra geld beschikbaar.

Van Huffelen: “De bestuurlijke werkafspraken zijn tot stand gekomen in een intensieve samenwerking tussen het openbaar lichaam en verschillende departementen, wat heeft geleid tot een mooie mix van acties die een zichtbaar verschil maken voor de inwoners van Bonaire.”

Gezaghebber Edison Rijna: “We zijn erg blij met de actieve houding en additionele middelen die door het Rijk worden ingezet. Als eiland willen we niet alleen naar het Rijk kijken om resultaten te realiseren voor de inwoners, maar Bonaire wil dit meer en meer zelfstandig doen. Met de nieuwe afspraken gaan we verder met het bouwen aan een duurzame ontwikkeling van Bonaire en de verdere professionalisering van het openbaar lichaam Bonaire.”

In de werkafspraken zijn programma’s meegenomen die voortkomen uit de 30 miljoen euro die het kabinet via het Coalitieakkoord structureel voor Caribisch Nederland beschikbaar stelt. Zo is er 2,2 miljoen euro voor het wegwerken van achterstanden, 1,7 miljoen euro voor het versterken van de uitvoeringskracht, 1,4 miljoen voor het ontwikkelen van wijken en 1 miljoen voor arbeidsbemiddeling. 

Naast aandacht voor bestuurs- en uitvoeringskracht, de sociale agenda (met een focus op aanpak armoede) en inzet op ruimtelijke en economische ontwikkeling, zijn er ook afspraken over een nieuwe bibliotheek en zal worden ingezet op jeugdparticipatie om jongeren te stimuleren zich (politiek) in te zetten voor de ontwikkeling van Bonaire.

De ambitie is om na de verkiezingen met het dan aangetreden Bestuurscollege en de nieuwe Eilandsraad een akkoord voor de langere termijn te sluiten. De huidige afspraken sluiten aan op het Bestuursakkoord 2018-2022.. Sleutelposities binnen het openbaar lichaam Bonaire zijn ingevuld, er zijn trainingsprogramma´s opgezet en er zijn twinning initiatieven met gemeenten in Europees Nederland gestart. Het job-centrum is gerealiseerd, er worden stappen gezet in de verbetering van de kinderopvang, de renovatie van wegen is in volle gang en het aanbod sociale huurwoningen wordt uitgebreid.

Daarnaast zijn er al afspraken voor de jaarlijkse verhoging van het minimumloon, met als doel dat het ijkpunt sociaal minimum in 2025 wordt gerealiseerd, is er een evenredige verhoging van de minimumuitkeringen, een verhoging van de kinderbijslag, structurele inzet op de verlaging van de kosten voor drinkwater en internet en is er lokaal armoedebeleid gericht op onder andere schuldhulpverlening en verbetering van de kansen op de arbeidsmarkt.

Minister De Jonge en staatssecretaris Van Huffelen spraken ook met (een deel van de) Eilandsraad.
error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.