Beleid IenW gericht op verlagen drinkwatertarief in Caribisch Nederland

Den Haag – Ter voorbereiding op een commissiedebat op 7 juni heeft minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers de Tweede Kamer geïnformeerd over onder meer zijn beleid ten aanzien van de drinkwatervoorziening in Caribisch Nederland.

Uit de brief van Harbers

Het ministerie van IenW zet zich in Caribisch Nederland in voor de toegang tot drinkwater. Het voornemen is om, in lijn met het coalitieakkoord, alle drie de eilanden structureel te blijven ondersteunen in het verlagen van hun drinkwatertarieven ten opzichte van hun hoge kostprijs. Mede omdat het aantal aansluitingen is gestegen, is het daarvoor benodigde bedrag ook gestegen. Het Rijk moest steeds jaarlijks bekijken hoe hoog de financiële bijdrage kon zijn, wat tot onzekerheid leidde bij de nutsbedrijven.

In de eerste suppletoire begroting van het ministerie van IenW heeft de Kamer een voorstel ontvangen dat de middelen voor het verlagen van de drinkwatertarieven structureel regelt. Deels vanuit het budget van het Coalitieakkoord en deels vanuit de begroting van het ministerie van IenW. De Kamer is in november geïnformeerd over het onderzoek naar een duurzame financiële exploitatie van de drinkwatervoorziening, waarin ook de verwachtte groei in aansluitingen is meegenomen. Dit onderzoek vormt de basis voor de begrote middelen. Het subsidiebedrag zal hiermee ook worden gemaximeerd, wat betekent dat de bijdrage per aansluiting afhankelijk is van het aantal aansluitingen.

Ter bevordering van de toegankelijkheid van drinkwater ontvangt Stuco, het nutsbedrijf van Sint Eustatius, in de periode 2021 tot en met 2023 in totaal circa €4,5 miljoen om het drinkwaternet uit te breiden en robuuster te maken. WEB, het nutsbedrijf van Bonaire, heeft €450.000,- ontvangen voor investeringen in

hun drinkwaterfaciliteit. Hiermee heeft WEB eind 2021 de waterproductie geheel in eigen handen genomen. Tot slot is eind 2021 op Saba de drinkwaterbottelfabriek geopend. Daardoor kan het eiland nu zelf drinkwater produceren. Met het

voorjaarsnotabesluit zal Saba subsidie ontvangen voor het verlagen van de prijzen. De Kamer heeft op 13 mei vragen gesteld naar aanleiding van de voorliggende wetswijziging van de Wet elektriciteit en drinkwater BES, de Wet VROM BES en de Wet FIN BES. De antwoorden hierop zullen separaat aan de Kamer worden verzonden.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.