Afvalwaterheffing Bonaire: Grootste vervuilers het zwaarst belast

Kralendijk – Bij de invoering van een afvalwaterheffing in 2023 op Bonaire worden burgers zo veel mogelijk ontzien. Het zijn de grootste vervuilers die de zwaarste lasten gaan dragen: restaurants en hotels. Het ‘vervuiler betaalt’ principe wordt toegepast door de toerist te belasten middels een hogere natuur- en toeristenbelasting.

Dit schrijft minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) vandaag aan de Tweede Kamer te voorbereiding op een commissiedebat waar onder meer afvalwater en marien milieu in Caribisch Nederland wordt besproken.

Uit de brief van de minister

Voor afvalwater en het mariene milieu vormt het Natuur- en Milieubeleidsplan (NMBP) het beleidskader. Om meer inzicht te krijgen in het mariene milieu rond de BES-eilanden en de impact van beheersmaatregelen, wordt gewerkt aan een monitoringsprogramma voor de zeewaterkwaliteit. Rijkswaterstaat voert dit uit en werkt daarvoor samen met diverse lokale partijen. Het programma moet in 2024 geïmplementeerd zijn.

Op Bonaire werken het Openbaar Lichaam Bonaire en WEB samen met lokale partijen en Rijkswaterstaat aan een pilotproject met demo installaties om afvalwater niet meer centraal te zuiveren, maar op meerdere locaties. Dit decentraal zuiveren heeft de voorkeur omdat uitbreiding van het rioolnet over het hele eiland niet doelmatig is. Ook wordt ingezet op hergebruik van het gezuiverde effluent om zo in te spelen op waterschaarste.

Daarnaast ontvangt Bonaire dit jaar €500.000,- extra voor de exploitatie van de RWZI, wat voor 2022 neerkomt op in totaal €2 miljoen subsidie. Zelf voert het Openbaar Lichaam per 2023 een afvalwaterheffing in, waarbij de lasten met name bij de restaurants en hotels neerkomen die de grootste vervuilers zijn. Daarnaast is het de bedoelding dat het ‘vervuiler betaalt’ principe wordt toegepast door de toerist te belasten middels een hogere natuur- en toeristenbelasting. Het rapport ‘Exploitatiebegroting voor de Business Unit Afvalwater WEB Bonaire’, dat de Kamer hierbij ontvangt, vormt het uitgangspunt voor de benodigde opbrengst per financieringsstroom.

Tot slot, met de afvalwatervisies die Bonaire en Sint Eustatius naar verwachting eind 2022 opleveren wordt richting gegeven aan de benodigde afvalwater management projecten voor de verbetering van de (mariene) waterkwaliteit. Het Kabinet zal de eilanden daarbij financieel ondersteunen via het NMBP budget.

Daarnaast wordt met het Openbaar Lichaam Bonaire gesproken over projecten die al in de komende jaren kunnen worden uitgevoerd, zoals het vergroten van de zuiveringscapaciteit van de Riool- en Afvalwaterzuiveringsinstallaties en het aansluiten van extra huishoudens op het rioolnet. Ook daarvoor is NMBP budget beschikbaar. Hiermee wordt invulling gegeven aan de motie van de leden De Groot en Diertens, die de regering verzoekt de BES eilanden te ondersteunen met het vergroten van de effectiviteit van het afvalwaterbeheer.

Harbers heeft vandaag tevens het rapport ‘Exploitatiebegroting voor de Business Unit Afvalwater WEB Bonaire’ naar de Kamer gestuurd. Klik hier om het te downloaden.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.