Tweede Kamer wil inzicht in ontwikkeling woningmarkt op BES-eilanden

Den Haag – De Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties wil inzicht in het tekort aan woningen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dat blijkt uit de schriftelijke vragen die de commissie heeft gesteld over het jaarverslag Koninkrijksrelaties/BES-fonds c.s.

De commissie wil weten hoe de gemiddelde koop- en huurprijzen zich op de drie afzonderlijke BES-eilanden zich de afgelopen 5 jaar hebben ontwikkeld.

Hieronder alle vragen

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de voorwaarde voor liquiditeitssteun ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden van politieke ambtsdragers en werknemers in de (semi) politieke sector in relatie tot het normeren van de top inkomens?
Hoeveel geld is vanwege COVID-19 compensatie naar de eilanden gegaan en waar is dit aan uitgegeven? Mag dit geld ingezet worden voor alles of zijn er beperkingen?
Hoe is de aanpak op het gebied van grensoverschrijdende criminaliteit momenteel vormgegeven, hoe is de samenwerking met derde landen op dit punt en wie zijn de belangrijkste partners?
Wat zijn de belangrijkste knelpunten op het gebied van grenstoezicht?
Wat is de actuele stand van zaken rondom het vliegveld van Sint Maarten en de positie van de Royal Schiphol Group? Wat zijn daar de gevolgen van?
Kunt u nader toelichten wat het effect van het comply or explain-principe is tot op heden?
Kan per BES-eiland de actuele stand van zaken van het woningtekort worden gegeven? Kan hierbij ook worden aangegeven hoe dit tekort zich in 2021 heeft ontwikkeld?
Wat is de gemiddelde woningprijs op de drie afzonderlijke BES-eilanden? Kan de ontwikkeling over de afgelopen vijf jaar worden weergegeven in een schema?
Kan per eiland worden aangegeven wat de gemiddelde huurprijs in de gereguleerde en in de vrije sector is? Kan per sector de ontwikkeling in de afgelopen vijf jaar worden weergegeven in een schema?
Hoeveel geld is er uitgegeven aan afvalwaterbeheer? Hoeveel procent van het afvalwater stroomt nu nog af of wordt ongezuiverd geloosd op zee? Hoeveel huizen zijn er nu aangesloten op een vorm van afvalwaterbeheer en hoeveel huizen maken nog gebruik van een beerput, graag uitgesplitst per eiland?
Klopt het dat op Bonaire momenteel 14% van het afvalwater wordt gezuiverd en dat dit geloosd kan worden op zee? Hoe groot deel van Bonaire valt niet onder de zogenaamde zorgplicht en om hoeveel huizen en bedrijven gaat het? Wat gebeurt er met dit afvalwater?
Waarom is er tot nu toe gekozen voor een incidentele bijdrage met betrekking tot afvalverwerking in plaats van een structurele oplossing?
Klopt het dat er al een subsidie is toegekend voor het suppleren van een afvalwaterheffing, maar dat deze nog niet ingevoerd is? Zo ja, waarom?
Hoeveel geld is er beschikbaar gesteld voor Bonaire
gericht op erosiebestrijding, waterkwaliteitsverbetering, sargassum
bestrijding en landbouwontwikkeling? Hoeveel is hiervan uitgegeven en waaraan? Gaat dit om een incidentele bijdrage of een structurele?
Wat houd de post ‘opdrachten’ in de uitgaven onder artikel 22 Natuur en biodiversiteit in?
Hoeveel mensen per BES-eiland maken aanspraak op de onderstand? Is dit aantal in 2021 toegenomen?
Wat zijn de toegepaste criteria om het aantal hulpbehoevende vast te stellen? Op basis van welke inschatting is de prognose gemaakt en wat is het uiteindelijke aantal hulpbehoevenden dat is vastgesteld?
Waarom wordt in de Memorie van Toelichting van de Slotwet gesproken over het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (COHO) en voert het al projecten uit, terwijl het wetsvoorstel van het COHO nog in behandeling is?
Welke criteria en indicatoren zijn toegepast om de benodigde financiële middelen vast te stellen voor de projecten uit de Landspakketten?
Zijn deze criteria en indicatoren beschikbaar? Welk beoordelingskader is gebruikt om invulling te geven aan de hervormingsthema’s? Op welke wijze heeft de nulmeting voorafgaand aan de uitvoering van de Landspakketten plaatsgevonden?
Wat verklaart dat het Openbaar Lichaam Sint Eustatius meer middelen heeft overgedragen aan de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN)?
Beïnvloedt de totstandkoming van de ontwerpconsensusrijkswet Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (COHO) de verwachtingen met betrekking tot het terugbetalen, herfinancieren en/of kwijtschelden van de leningen na oktober 2023?
Welke gevolgen brengen de ICT onvolkomenheden met zich mee voor de burgers van Caribisch Nederland? Zijn daar evaluaties van en zijn die beschikbaar?

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.