Partij voor de Dieren: Geef Plantage Bolivia natuurbestemming

Den Haag – De Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren vindt dat de voormalige Plantage Bolivia de bestemming natuur moet krijgen. De partij keert zich dan ook tegen het plan van eigenaar Bonaire Properties om woningen in het gebied te bouwen.

Dat blijkt uit schriftelijke vragen die de Kamerleden Lammert van Raan, Eva van Esch en Leonie Vestering hebben gesteld aan de ministers Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening), Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) en Christianne van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof). De vragenstellers willen dat de minister desnoods een aanwijzing geeft om ontwikkeling van het gebied te voorkomen.

 1. Bent u bekend met het gebied plantage Bolivia, dat 10% van Bonaire beslaat, dat het grootste zeldzame tropisch droog bos van de Antillen herbergt (3000 ha) en dat als enige natuurcorridor van het eiland fungeert?
 2. Bent u bekend dat natuur en milieu bovenlokaal belang vertegenwoordigen?
 3. Deelt u onze mening dat uw verantwoordelijkheid is erop toe te zien dat bij het opstellen van het ruimtelijk ontwikkelingsplan voldoende natuur – en recreatieruimte worden veiliggesteld in overeenstemming met de toekomstige woonbehoefte? Zo ja, kunt u aangeven hoe u dit gaat bewerkstelligen? Zo nee, waarom niet?
 4. Bent u er bekend mee dat Bonaire Properties NV voornemens is de komende decennia bijna 2.000 woningen en de daarvoor benodigde infrastructuur wil bouwen in het kwetsbare natuurgebied plantage Bolivia?  Zo ja, wat is uw oordeel over dit voornemen?
 5. Bent u bereid om in overleg met het Openbaar Lichaam Bonaire te voorkomen dat er schade wordt toegebracht aan de natuur in het gebied plantage Bolivia, dan wel dat er natuur wordt verloren?
 6. Deelt u onze mening dat bouwen op de locaties, zoals voorgeschreven in het ruimtelijke ontwikkelingsplan, de voorkeur heeft daar waar de infrastructuur aanwezig is en dit de minste impact heeft op de natuur? Zo nee, waarom niet?
 7. Bent u bereid, indien noodzakelijk, van uw bevoegdheid op basis van de Wet gebruik te maken om een aanwijzing (met voorschriften) te geven inzake de inhoud van het vast te stellen ruimtelijk ontwikkelingsplan? Zo ja, hoe zouden de voorschriften omtrent de inhoud van het ruimtelijk ontwikkelingsplan eruit kunnen zien zodanig dat Plantage Bolivia beschermd wordt? Zo nee, waarom niet?
 8. Is het u bekend dat wetenschappelijke onderzoeksrapporten stellen dat Plantage Bonaire onvervangbaar is en dat het moet worden beschermd? Zo ja, deelt u onze mening dat dit gebied, gezien haar ecologische en culturele waarde, in het ruimtelijke ontwikkelingsplan de bestemming natuur zou moeten krijgen? Zo nee, waarom niet?
 9. Bent u er bekend mee dat het Openbaar Lichaam Bonaire op 26 januari 2022 een intentieovereenkomst met Bonaire Properties NV heeft gesloten over de ontwikkeling van plantage Bolivia? Kunt u de intentieovereenkomst delen met de Kamer?
 10. Kunt u aangeven hoe het proces en de tijdslijn na de intentieovereenkomst er uit ziet? Zo nee, waarom niet?
 11. Is er al een projectplan ingediend en/of is er al duidelijkheid over mogelijke vergunningen, zoals bijvoorbeeld een kapvergunning voor (deel van) het tropisch droog bos? Zo ja, kunt u dit met de Kamer delen?
 12. Wat zullen de gevolgen zijn van de bouw van 2.000 woningen op de natuurwaarden – en functie van de corridor en hoe is dit meegenomen in de intentieovereenkomst?
 13. Klopt het dat Plantage Bolivia onderdeel is van Washikemba-Fontein-Onima, dat aangewezen is als een IBA (Important Bird Area), maar niet als zodanig wordt beschermd? Zo ja, waarom wordt dit gebied niet beschermd? Bent u bereid deze bescherming alsnog op korte termijn te realiseren?
 14. Bent u het er mee eens dat mogelijke bouwplannen op Plantage Bolivia de aangrenzende kustlijn, bestaande uit 15 kilometer koraal, zal aantasten? Zo nee, waarom niet?
 15. Kunt u aangeven wat het specifieke beschermingsregime is voor de aanwezige grotten met rotstekeningen, gemaakt door de Caiquetío rond 1.000 BC? Is woningbouw daar toegestaan?
 16. Bent u bekend dat er aanwijzingen zijn dat er meer archeologisch erfgoed te vinden is op plantage Bolivia? Zo ja, deelt u onze mening dat mede in het kader van het Verdrag van Malta er onderzoek naar gedaan moet worden? Zo nee, waarom niet?
 17. Wie waren de originele bewoners van het gebied, voordat plantage Bolivia na afschaffing van de slavernij in privé handen kwam? 
 18. Is er nog getracht om de rechten van de originele bewoners te onderzoeken en herstellen en om schadevergoeding te betalen zoals bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland in de jaren 80 heeft gedaan? 
 19. Vindt u dat het gerechtvaardigd is dat in deze tijd één eigenaar zo’n groot deel van een (ei)land in handen heeft? Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet?
 20. Bent u bekend dat het de bestemming van plantage Bolivia is om het open landschap en de landschappelijke en natuurwaarden te behouden, conform het sinds 2010 vigerende bestemmingsplan, en dat er geen (woning)bouwactiviteiten zijn toegestaan? Zo ja, hoe gaat u dit waarborgen?
 21. Deelt u onze mening dat de eigenaar ten tijde van de aankoop geacht kan worden bekend te zijn geweest met de bestemming van plantage Bolivia? Zo ja, deelt u onze mening dat de eigenaar er niet vanuit kan gaan dat de bestemming zomaar gewijzigd zal worden in ‘wonen’ ten koste van ‘open landschap’?
 22. Deelt u onze mening dat het belangrijk is een goed ruimtelijk plan en procedurele zaken helder te hebben voordat invulling wordt gegeven aan projecten? Zo ja, hoe gaat u daar invulling aangeven? Zo nee, waarom niet gezien de recente voorbeelden Ocean Oasis en Chogogo?
 23. Deelt u onze mening dat, mede gelet op het feit dat er in het (concept) ruimtelijk ontwikkelingsplan voldoende woningbouwlocaties zijn aangewezen om huizen te bouwen en daarmee te kunnen voorzien in de woningbehoefte rekening houdend met de bevolkingsgroei tot 2050, er niet één huis gebouwd hoeft te worden op Plantage Bolivia? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u voorkomen dat er gebouwd zal worden op Plantage Bolivia?
 24. Kunt u gezien de urgentie van de bouwplannen deze vragen zo spoedig mogelijk en ten minste binnen de daarvoor gestelde termijn beantwoorden?

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.