Kamer stelt stemming over Papiamentstalige koksopleiding MBO Bonaire uit

Den Haag – De Tweede Kamer heeft de stemming uitgesteld over het wetsvoorstel die het de MBO-sectie van de Scholengemeenschap Bonaire mogelijk maakt niveau 3 en 4 van de koksopleiding naast het Nederlands ook in het Papiaments aan te bieden. Het verzoek daartoe van VVD-Kamerlid El Yassini kreeg steun van alle fracties.

Voordat de wetswijziging in stemming wordt gebracht, wil de Kamer opnieuw met minister van Onderwijs Dijkgraaf in debat. Aanleiding daarvoor is de brief die de bewindsman maandag naar de Kamer stuurde waarin hij erkende in het eerdere debat op 10 april onjuiste informatie te hebben verschaft. Dijkgraaf stelde toen dat studenten die hun MBO-opleiding plus het examen in het Papiaments doen geen toegang hebben tot een vervolgstudie aan bijvoorbeeld het HBO in Europees Nederland. Dat hebben zij op grond van de wet echter wel.

Het is de bedoeling de heropening van het debat met de minister zo snel mogelijk in te plannen. Aanvankelijk was het de bedoeling dat wetsvoorstel op 9 december als hamerstuk zou worden afgedaan. De VVD en de PVV, die tegen onderwijs in het Papiaments zijn, verlangden alsnog een debat dat vervolgens keer op keer werd uitgesteld.

De  brief van minister Dijkgraaf

Betreft: Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES in verband met uitbreiding van de uitzonderingsmogelijkheid om het onderwijs en de examens van mbo-opleidingen op Bonaire in het Papiaments aan te bieden.

Naar aanleiding van de plenaire behandeling van bovengenoemd wetsvoorstel, wens ik uw Kamer nader te informeren.

Tijdens het debat kwam het doorstroomrecht naar het hoger onderwijs in Europees Nederlands na afronding van een Papiamentstalige mbo-niveau 4 opleiding aan de orde. Naar aanleiding van het debat dat ik met uw Kamer heb gevoerd is er een nadere analyse gemaakt, waaruit blijkt dat – ongeacht de taal waarin het onderwijs wordt aangeboden – een mbo-niveau 4 opleiding op de BES-eilanden op grond van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek een toelatingsrecht geeft tot het hoger onderwijs in Europees Nederland. Ik betreur dat ik uw Kamer op dit punt niet juist heb geïnformeerd.

Ik acht dit toelatingsrecht tot het hoger onderwijs in Europees Nederland ook wenselijk. Zoals reeds eerder benadrukt, betreft het een zeer kleine doelgroep die zich voor dit onderwijs zou kunnen inschrijven. Indien een student vanuit de BES-eilanden – na afronding van een Papiamentstalige mbo-niveau 4 opleiding – wenst door te stromen naar het hoger onderwijs, dan heeft deze student die mogelijkheid. Onderkend moet worden dat de Nederlandse taalbeheersing voor deze student ook belangrijk is bij doorstroom naar het hoger onderwijs. Mogelijk zal een student bij doorstuderen in Europees Nederland praktische uitdagingen ondervinden. Er ligt dan ook een verantwoordelijkheid bij de student om ervoor te zorgen dat de taalbeheersing van een voldoende niveau is om het onderwijs met vrucht te kunnen volgen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.