Onduidelijkheid invoeringsdatum dubbele kinderbijslag BES duurt voort

Den Haag – Het antwoord van het kabinet op de vraag van de Tweede Kamer om de invoering van de kinderbijslag voor kinderen met een intensieve zorgbehoefte in Caribisch Nederland te versnellen, laat voorlopig nog op zich wachten.

Eerder dit jaar kondigde minister voor Armoedebeleid Carola Schouten aan de regeling per 1 juli 2023 gelijk te trekken met die in Europees Nederland. Daar ontvangen ouders van zorgintensieve kinderen dubbele bijslag. Bij de introductie van een karige versie van de kinderbijslag in 2016 op de BES-eilanden is daar uit kostenoverweging van afgezien.

Gedeputeerde Nina den Heyer (Bonaire) vroeg zich af waarom de regeling pas medio volgend jaar van kracht wordt. De Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties verzocht staatssecretaris Van Huffelen uit te zoeken of een eerdere invoering mogelijk is. Die laat de Kamer vandaag het volgende weten:

“Tijdens het verzamelcommissiedebat BES van 23 maart jongstleden heb ik uw Kamer toegezegd om met de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen in overleg te treden over de mogelijkheden om invoering van dubbele kinderbijslag voor kinderen met een intensieve zorgbehoefte in Caribisch Nederland te versnellen en u daarover vóór het meireces te informeren. Op 20 april jl. heb ik met haar gesproken over deze kwestie en daarover het volgende afgesproken. De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen zal dit vraagstuk betrekken bij haar komende werkbezoek aan Caribisch Nederland, dat in de week van 8 mei aanstaande zal plaatsvinden, en zal uw Kamer over de uitkomsten daarvan in de voortgangsrapportage ijkpunt sociaal minimum, dat voor het zomerreces aan uw Kamer wordt gestuurd, informeren.”

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.