Fundashon Cas Bonairiano: Samen werken aan wonen op Bonaire

Hoofdpunten jaarverslag en jaarrekening 2021

Voorwoord

Als woningstichting bieden wij de inwoners van Bonaire – die het zich om wat voor reden dan ook niet lukt om zelfstandig in een woning te voorzien – een helpende hand. De druk op de woningmarkt blijft toenemen. De vraag naar een goede betaalbare woning is veel groter dan het aanbod. 

We streven ernaar en vinden het essentieel om voor diverse doelgroepen voldoende betaalbare woningen beschikbaar te hebben, die van goede kwaliteit zijn en in een leefbare wijk liggen.

We kijken terug op een bijzonder jaar dat werd gekenmerkt door de impact van het Covid-19 virus. Een jaar waarin we uitgedaagd werden in flexibiliteit en in creativiteit, maar bovenal in het doorzettingsvermogen van de werknemers. Een jaar waarin we ons werk voor een groot deel ‘op afstand’ van elkaar hebben gedaan en waarin de verbinding met onze woningzoekenden, huurders, ketenpartners, belangenhouders, collega’s en de RvT voor een deel online plaatsvond. In het kort was het in verschillende opzichten een intensief jaar. Dit alles heeft gezorgd voor een nieuwe kijk op de toekomst.

Het realiseren van meer sociale huurwoningen, koopwoningen en een strategisch koersplan voor FCB zijn enkele van de belangrijke speerpunten voor de komende jaren.

In het afgelopen jaar zijn er dan ook verschillende projecten gestart en afgerond. Zo zijn er 50 nieuwe woningen van bouwfase II opgeleverd, buurthuis Nikiboko is opgeknapt en is bouwfase III bij Hato met 204 huurwoningen en 50 koopwoningen in voorbereiding.

We zijn daarnaast voortdurend in overleg met onze ketenpartners en stakeholders. Dat is nodig, want de crisis op de woningmarkt wordt steeds nijpender. Zeker op Bonaire waar het aandeel van sociale huurwoningen naar verhouding laag is en de koopprijzen hoog zijn, is de behoefte aan betaalbare woningen groot. Het is daarom ontzettend belangrijk om tot oplossingen te komen. FCB, het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), het Rijk (de ministeries in Nederland) en verschillende maatschappelijke organisaties blijven zich dan ook inspannen om de belangen van woningzoekenden in de sociale huursector te behartigen.

Ondanks alle omstandigheden hebben wij als woningstichting ook in 2021 verschillende doelen behaald. De voor FCB in 2021 belangrijkste mijlpalen zijn:

–              de groei van het woningbestand van FCB met 50 nieuwe twee en drie slaapkamerwoningen;

–              het voorbereiden op het organiseren van een workshop ter uitwerking van een multi doelgroepen projectplan ‘Huisvesting voor kwetsbare doelgroepen’;

–              het per 1 april 2021 in werking treden van de nieuwe wet- en regelgeving Wet Maatregelen Huurwoningmarkt Caribisch Nederland met de daarbij behorende ‘Huurcommissie en Huurprijzenverordening’ en ‘Verhuursubsidieverordening’;

–              herijking van het toewijzings- en urgentiebeleid van FCB teneinde passend toe te wijzen en tot een zo eerlijk mogelijke woonruimteverdeling te komen; en

–              het verder werken aan een efficiëntere interne organisatie met digitalisering/automatisering van de werkprocessen.

FCB kijkt ook vooruit en we bouwen verder aan onze ambities. Zo zullen we een bijdrage blijven leveren aan de kwaliteit, betaalbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid van onze woningen en wijken ten behoeve van onze huurders en de ingeschreven woningzoekenden. Hiervoor zetten wij onze financiële mogelijkheden maximaal in.

Klik hier voor de samenvatting van het jaarverslag en de jaarrekening 2021

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.