Curacao

Tweede Kamer trotseert ‘nee’ van Van Huffelen en eist 1,5 miljoen extra voor Saba

Den Haag – Zes moties die betrekking hebben op Caribisch Nederland zijn bij de stemming vandaag door een zeer ruime meerderheid in de Tweede Kamer aangenomen.

De door Joba van den Berg (CDA) mede namens Attje Kuiken (PvdA) ingediende motie om het begrotingsgat van Saba ter grootte van 1,5 miljoen dollar te dichten was door staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Van Huffelen ontraden, maar de Kamer trok zich daar niks van aan. De indienster deed onmiddellijk het verzoek om de bewindsvrouw te vragen hoe zij de motie gaat uitvoeren.

Goed nieuws was er ook voor Bonaire. De motie van Jorien Wuite (D66), meeondertekend door Simons, Ceder en Van Raan om te onderzoeken of de woningstichting Fundashon Cas Bonairiano een renteloze lening kan worden toegekend voor de bouw van betaalbare huur- en/of koopwoningen haalde het ruimschoots. Dat gold ook voor haar motie om het herstel van de lokale democratie op Sint Eustatius te versnellen.

De aangenomen moties

Motie Wuite (mede ondertekend door Simons, Ceder en Van Raan)

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er geen overeenstemming is bereikt over de routetijdtabel voor het herstel van democratie op Sint Eustatius en dat de voortgang te traag verloopt; constaterende dat concreet meetbare indicatoren in de Wet herstelvoorzieningen Sint Eustatius ontbreken; verzoekt de regering het proces van herstel van de democratie op Sint-Eustatius te versnellen, en de Kamer te informeren over de uitkomst van de mediation met een meetbare routetijdtabel, inclusief de specificatie van de fasen, criteria en middelen; verzoekt de regering als uitgangspunt te hanteren dat na de eilandraadsverkiezingen in maart 2023 minimaal de bevoegdheden voor de eilandsraad conform fase 2 zijn hersteld, tenzij er redenen zijn die dit verhinderen, waarover de Kamer dan tijdig zal worden geïnformeerd, en gaat over tot de orde van de dag.

Motie Wuite (mede ondertekend door Simons, Ceder en Van Raan)

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het aantal inwoners van Caribisch Nederland in de afgelopen tien jaar met 27% is gegroeid; constaterende dat de bevolkingsgroei met name plaatsvindt op Bonaire, waardoor de woningcrisis gekenmerkt wordt door een tekort aan sociale huurwoningen en een enorme stijging van de prijzen in de vrije sector; overwegende dat de woningcrisis de inwoners met lokale binding disproportioneel hard raakt; verzoekt de regering te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de woningbouwcorporaties dan wel het Openbaar Lichaam te voorzien van een renteloze lening voor de bouw van betaalbare huur- en/of koopwoningen, en de Kamer hierover schriftelijk te informeren voorafgaand aan de behandeling van de Voorjaarsnota 2022, en gaat over tot de orde van de dag.

Motie Van den Berg (medeondertekend door Kuiken)  

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat in het coalitieakkoord is afgesproken dat 30 miljoen euro structureel wordt geïnvesteerd in de BES-eilanden; overwegend dat deze gelden bedoeld zijn om de armoede te bestrijden en de vrije uitkering te verhogen met het doel Bonaire, Saba en Sint Eustatius een gelijkwaardig deel van Nederland te laten zijn; van mening dat alle ministeries bij hun voorstellen rekening dienen te houden met hun verantwoordelijkheid richting de bijzondere gemeentes in Caribisch Nederland, zodat er onder andere geen wetswijzigingen meer nodig zijn om hen te laten participeren in voorzieningen zoals het Nationaal Groeifonds; van mening dat de gelden niet gebruikt mogen worden om voorstellen te financieren die al op de reguliere begroting staan en waarvoor al een dekking is, zoals de overeengekomen verhoging van het minimumloon; van mening dat de eilanden het beste weten wat ze nodig hebben en dat zij dus met voorstellen mogen komen om het geld te alloceren; verzoekt de regering te borgen dat de voorstellen voor de besteding van de gelden die op basis van de Caribisch Nederland Envelop in het coalitieakkoord beschikbaar komen, worden vormgegeven als integraal plan onder regie van BZK, om op die wijze de samenhang te borgen en zorg te dragen dat ze aanvullend zijn op lopende projecten en gesteund worden door de BES-eilanden zelf, en gaat over tot de orde van de dag.

Motie Van den Berg (medeondertekend door Kuiken)

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegend dat de vrije uitkering van Saba al jarenlang te laag is, waardoor de budgetten niet sluitend konden zijn en Saba daardoor heeft ingeteerd op zijn reserves; overwegend dat Saba als enig Caribisch eiland het financieel beheer al jaren op orde heeft, dus dat een tekort op de begroting niet het gevolg is van onvoldoende financieel beheer maar van onvoldoende financiële middelen om de wettelijke taken naar behoren uit te voeren; verzoekt de regering te borgen dat de vrije uitkering voor Saba met ingang van begrotingsjaar 2022 op niveau wordt gebracht door structureel 1,5 miljoen toe te voegen vanuit de gelden die op basis van de Caribisch Nederland Envelop in het coalitieakkoord beschikbaar komen opdat ook Saba een structureel sluitende begroting krijgt, en gaat over tot de orde van de dag.

Motie Kamminga (medeondertekend door Wuite)

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de vaste kosten voor het levensonderhoud en in het bijzonder de nutsvoorzieningen op de BES-eilanden in relatie tot het gemiddeld inkomen erg hoog zijn; overwegende dat de Minister voor Klimaat en Energie in zijn brief van 22 maart jongstleden heeft aangekondigd de komende periode onder andere in te zetten op de verduurzaming van de elektriciteitsproductie en duurzame vormen van koeling van gebouwen in Caribisch Nederland; verzoekt de regering om bij die verduurzaming er zorg voor te dragen dat dit bijdraagt aan het structureel verlagen van de kosten voor de nutsvoorzieningen van de inwoners; verzoekt de regering voorts om te bezien op welke wijze de verduurzamingsslag kan bijdragen aan het vergroten van de werkgelegenheid voor de bewoners en het mkb, en de Kamer daarover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag.

Motie Ceder (medeondertekend door Wuite en Van Raan)

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de openbare lichamen op de BES zelf verantwoordelijk zijn voor het armoedebeleid maar niet voldoende inzicht hebben in de huishoudens waar sprake is van armoedeproblematiek, onder meer omdat uitvoering van de onderstand vanuit Europees Nederland wordt geregeld; verzoekt de regering in gesprek te gaan met de openbaar lichamen om te komen tot een beter inzicht en beleid op de eilanden ten aanzien van mensen die te maken hebben met armoedeproblematiek, bijvoorbeeld door de (bijzondere) onderstand via de openbaar lichamen te laten lopen, en gaat over tot de orde van de dag.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.