Bonaire

Van Huffelen over sensitivity mapping en lichtvrije bufferzones op BES-eilanden

Den Haag – Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Van Huffelen heeft vandaag per brief gereageerd op twee moties over Caribisch Nederland waarover morgen door de Tweede Kamer wordt gestemd:

Tijdens het tweeminutendebat van 29 maart jl. in de Commissie Koninkrijksrelaties heb ik toegezegd u op korte termijn te informeren over een tweetal ingediende moties, te weten:

  • Motie nr. 50 van de leden Van Raan, Wassenberg en Simons over het gebruik van sensitivity mapping voor het in kaart brengen van locaties voor ruimtelijke ontwikkeling;
  • Motie nr. 51 van de leden Van Raan, Wassenberg en Simons over het aanwijzen van bufferzones voor schildpadden.

De moties zien op het beleidsterrein van de minister voor Volhuisvesting en Ruimtelijke Ordening (motie nr. 50) en de minister voor Natuur en Stikstof (motie nr. 51). De ministers zijn geïnformeerd en bezien op dit moment of en hoe de genoemde methodes toegepast kunnen worden. U wordt hier voor de zomer nader door hen over geïnformeerd. Hieronder ontvangt u een eerste appreciatie van de moties waarbij ik het oordeel graag aan uw Kamer laat.

Sensitivity mapping

Het in kaart brengen van de gebieden waar wel en niet ruimtelijke ontwikkeling kan plaatsvinden, zal onderdeel zijn van het ruimtelijke ontwikkelingsprogramma. Het doel van dit programma is om de visie op de ruimtelijke ontwikkeling van de eilanden vast te leggen in een algemeen kader. Dit valt onder de prioritaire thema’s die staan beschreven in mijn hoofdlijnenbrief Koninkrijksrelaties van 7 maart 2022. Er zijn verschillende manieren om hiervoor de benodigde inzichten op te doen, waarvan sensitivity mapping er één is. Het ontwikkelingsprogramma zal door een extern bureau worden opgesteld. Met dat bureau wordt besproken op welke manier de benodigde gegevens kunnen worden verzameld. Sensitivity mapping wordt daar ingebracht als mogelijke optie; er zijn echter ook andere varianten en er moet gekozen worden voor het meest effectieve instrument om de doelen te bereiken. De minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening beziet in de gesprekken en overwegingen of sensitivity mapping toegepast kan worden, en zal u per brief voor de zomer nader informeren.

Bufferzones Het is bekend dat kunstlicht het gedrag van schildpadden tijdens de nesttijd beïnvloedt. Deze situatie heeft zich onder andere voorgedaan op Sint Eustatius. Lichtbeleid, waaronder het instellen van bufferzones, is primair een eilandelijke taak. Onderdeel van het ruimtelijke ontwikkelingsprogramma van het Rijk is het scheppen van ruimtelijke voorwaarden voor het behoud van een gezond leefmilieu, onder meer door het veiligstellen van natuur- en recreatieruimte in overeenstemming met de toekomstige omvang van de bevolking, via onder andere bodem- en luchtkaders voor behoud en herstel van koraal en natuur. De ambitie is om de kaders zo op te stellen dat ze hun doel zo goed mogelijk dienen en zo effectief mogelijk zijn, met respect voor de autonomie van de openbare lichamen. Schildpadden die nesten in de natuurparken worden beschermd middels natuurregelgeving. Of bufferzones aanvullend daarop het juiste middel zijn voor de bescherming van schildpadden tijdens de nesttijd, moet worden onderzocht. Ik heb het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij gevraagd dit met het openbaar lichaam en betrokken natuurbeschermingsorganisaties in kaart te brengen. Bij de uitwerking van het ontwikkelingsprogramma wordt de mogelijkheid om bufferzones in te stellen meegenomen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.