Henk Brons zwaait af als directeur-generaal Koninkrijksrelaties

Den Haag – De Algemene Bestuursdienst is de zoektocht gestart naar de opvolger van directeur-generaal Koninkrijksrelaties Henk Brons die vanwege het naderen van de pensioengerechtigde leeftijd vertrekt bij het ministerie van BZK.

Brons bekleedde de toen nieuwe functie sinds 1 juli 2018 na daarvoor al enkele maanden kwartiermaker te zijn geweest. Die functie combineerde hij met het waarnemend directeurschap Koninkrijksrelaties en met zijn functie als vertegenwoordiger van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Eerder was Brons onder meer directeur-generaal van de Rijksvoorlichtingsdienst bij het ministerie van Algemene Zaken en directeur Voorlichting bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Hij studeerde journalistiek in Utrecht en was als journalist werkzaam bij dagblad Het Vrije Volk.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) staat voor een sterke en levendige democratische rechtstaat, een slagvaardig openbaar bestuur en een koninkrijk met wederzijdse betrokkenheid. BZK werkt aan een grenzeloos samenwerkende overheid waar burgers op kunnen vertrouwen, en aan een waarden gedreven digitale samenleving.

De ruimte in Nederland verdelen we evenwichtig, onder regie van BZK. We zorgen voor voldoende betaalbare, veilige en energiezuinige woningen. In buurten waar iedereen meetelt, waar iedereen meedoet en waar het prettig leven is. Dat doet BZK samen met bestuurlijke en maatschappelijke partners. Resultaat en samenwerking gaan daarbij hand in hand.

Directoraat-generaal Koninkrijksrelaties

Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit de vier landen: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Caribisch Nederland bestaat uit de drie openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. De zes eilanden samen vormen het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het directoraat-generaal Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor de coördinatie van de samenwerking tussen Nederland en de andere landen binnen het Koninkrijk alsmede tussen de Rijksoverheid en de openbare lichamen.

Het directoraat-generaal Koninkrijksrelaties (DG Koninkrijksrelaties) is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met het Statuut als uitgangspunt, waarin de rechten en de verplichtingen van de landen binnen het Koninkrijk zijn neergelegd, bevordert het DG Koninkrijksrelaties met de daarbij horende Vertegenwoordiging van Nederland in het Caribisch gebied de autonomie van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten.

Daarnaast wordt ingezet op vergroting van het zelfredzaam vermogen van de landen en de open¬bare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Het DG Koninkrijksrelaties ondersteunt de ambities van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en adviseert over het beleid en de verhoudingen tot de landen en de openbare lichamen. Voorts is het DG verantwoordelijk voor wettelijk verankerde taken op het gebied van de Koninkrijksrelaties. Het DG Koninkrijksre¬laties kent verschillende aandachtsgebieden: bestuurlijke ontwikkeling, financiën en economie en veiligheid.

Het DG Koninkrijksrelaties heeft twee directeuren: één voor ‘Landen’ en één voor ‘Caribisch Nederland’. De meeste beleidsmedewerkers zijn flexibel inzetbaar op de diverse beleidsterreinen binnen het DG.

Directeur-generaal Koninkrijksrelaties

De directeur-generaal Koninkrijksrelaties (DGKR) is verantwoordelijk voor de samenwerking met de Caribische delen van het Koninkrijk. De DGKR adviseert de staatssecretaris op het terrein van de verhoudingen tot de landen en de openbare lichamen. Verder draagt de DGKR zorg voor de coördinatie, beleidsadvisering en interdepartementale afstemming van het beleid in Nederland en in de Caribische delen van het Koninkrijk.

De DGKR zit de Stuurgroep Caribische delen van het Koninkrijk voor, waarin de secretarissen-generaal en de directeuren-generaal van de betrokken ministeries voorgenomen beleid bespreken, door samenwerking tot maximaal effect proberen te komen en zo nodig onderwerpen voorbereiden voor politieke besluitvorming.

De DGKR legt verantwoording af aan de secretaris-generaal van BZK. De DGKR geeft leiding aan de brede maatschappelijk opgave van het directoraat-generaal en geeft sturing en leiding aan het directoraat-generaal. De DGKR heeft zitting in de Bestuursraad en is medeverantwoordelijk voor de ambtelijke leiding van het departement en daarmee ook voor de opgave van BZK. De DGKR geeft daarnaast vorm aan de portefeuille organisatieontwikkeling als geheel, ook inhoudelijk.

Opgave

Op basis van een visie werken aan de doorontwikkeling van het wettelijk kader en daar-naast vanuit de visie van een gelijkwaardige aanpak, zet de DGKR zich zowel interdeparte¬mentaal als naar de eilanden in. Voor de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba zijn de betrokken ministeries in eerste instantie verantwoordelijk en is de rol van de DGKR regisserend en coördinerend.

De relatie met de autonome landen Curaçao, Aruba en Sint-Maarten is de afgelopen jaren intensiever geworden, mede door de orkanen op de bovenwindse eilanden in 2017 en de grote gevolgen van de COVID-pandemie. De opgave raakt zo goed als alle departementen en binnen deze departementen een veelheid aan beleidsterreinen. De DGKR vervult in de uitvoering van de hieraan verbonden werkzaamheden een coördinerende en regisserende rol, met oog voor de politiek-bestuurlijke ambities en resultaten die altijd in partnerschap moeten worden bewerkstelligd.

De DGKR is verder verantwoordelijk voor de realisatie van een integrale, beleidsmatige, aanpak voor de Landen en Caribisch Nederland en alle hieruit voortvloeiende tijdelijke taken en opgaven, programma’s en projecten.

De DGKR is opdrachtgever van tijdelijke taken/opgaven in programma’s en/of projecten, zoals:

 • De consensusrijkswet COHO, die beoogt het fundament van de landen sterker te maken.
  De consensusrijkswet heeft betrekking op herstel en hervorming van de Landen en oprichting en inrichting van Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling die de hervormingen zoals afgesproken in zgn. Landspakketten gaat ondersteunen en monitoren(COHO). Vooruitlopend op inwerkingtreding van de consensusrijkswet behartigt een tijdelijke werkorganisatie (COHO in oprichting) binnen het DG Koninkrelaties deze taak.
 • Het Bestuursakkoord Bonaire en Saba package.
  In 2018 en 2019 zijn meerjaren-akkoorden afgesloten met Bonaire en Saba met een looptijd tot en met 2022. De DGKR coördineert de inzet vanuit de rijksoverheid bij de uitvoering van de akkoorden.
 • Bestuurlijke ingreep Sint-Eustatius.
  Op Sint-Eustatius heeft Nederland in 2018 bestuurlijk ingegrepen wegens grove taakverwaarlozing. Op 7 juli 2020 is de Wet herstel voorzieningen Sint-Eustatius aangenomen. Deze wet verlengt de bestuurlijke ingreep op het eiland met het oog op het versterken van de kwaliteit van het bestuur en ambtelijk apparaat, in aanloop naar herstel van de democratische verhoudingen.
 • Het programma wederopbouw Sint-Maarten.
 • Kabinetsreactie IBO/Raad van State.
  In reactie op aanbevelingen van de Raad van State en het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Koninkrijksrelaties (IBO) uit 2019, werken de departementen en de eilanden aan een breed palet aan maat-regelen en afspraken. Die versterken de Haagse coördinatie en dragen bij aan een verbeterde samenwerking tussen Europees Nederland en Caribisch Nederland en meer effect voor de inwoners.

De DGKR heeft een rol op het gebied van veiligheid op de eilanden en is voorzitter van het bestuurlijk crisisteam.

Het DG kent een grote werkdruk. Van de DGKR wordt verwacht dat hij/zij zorgdraagt voor een acceptabele werklast en het directoraat-generaal nog verder doorontwikkelt van een crisisdirectoraat-generaal naar een beleidsdirectoraat-generaal.

Voor de DGKR ligt er naast een leidende inhoudelijke rol ook een managementopgave. De DGKR heeft daarbij oog voor de medewerkers, begrijpt hun drijfveren en dilemma’s en laat medewerkers tot hun recht komen. De managementopgave vraagt om zowel een coachende en inspirerende aanpak als om besluitvaardigheid en effectiviteit van handelen.

Wat vraagt dit van jou?

Je bent een resultaatgerichte en diplomatieke persoonlijkheid. Je kunt goed plannen en organi-seren. Je bent een aimabele, maar ook vasthoudend persoon. Daarnaast ben je een optimist die beschikt over incasserings- en relativeringsvermogen. Je hebt kennis van en nauwe banden en affiniteit met de eilanden. Je hebt daarnaast een visie op en gevoel bij wat er op de eilanden nodig is om effectief te zijn. Je bent ook in staat de verhoudingen in Den Haag op te bouwen, zodat de coördinerende rol ook echt tot zijn recht komt.

Je hebt aandacht voor een wezenlijk andere context dan nationaal of internationaal en, mede gezien het tijdsverschil, geen 9 tot 5-mentaliteit. Je bent bereid te reizen naar het Caribisch gebied. Je bent een samenbindend leider en beschikt over het vermogen om te motiveren, te coachen en te luisteren, en over inlevingsvermogen. Je beschikt voorts over uitstekende politiek-bestuurlijke adviesvaardigheden. Je bent een energieke collega in de Bestuursraad die samen met de anderen op een zakelijke, constructieve en kameraadschap¬pelijke wijze de doelen van BZK weet te realiseren.

Wat neem je hiervoor verder mee?

 • Je bent een ervaren en inspirerende bestuurder, die zijn sporen heeft verdiend binnen een departement of het openbaar bestuur (bestuurlijk netwerker). Je hebt oog voor wat leeft in de samenleving op de eilanden.
 • Je hebt ruime ervaring als (beleids-) DG en/of een vergelijkbaar niveau in het openbaar bestuur, met relevante ervaring en netwerk.
 • Je hebt ervaring met het werken voor en ondersteunen van bewindspersonen (Rijksdienst ervaring).
 • Je hebt aantoonbare ervaring met crisismanagement.
 • Je hebt internationale ervaring.

Wat bieden we?

 • De kans om binnen een inspirerend ministerie op hoog politiek-bestuurlijk niveau met anderen te werken aan maatschappelijk uitdagingen.
 • Salarisschaal 19. Naast het salaris ontvang je 16,37% Individueel Keuzebudget over jouw salaris. Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld.
 • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden.
 • Meer informatie over de uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de cao Rijk.

Talent als basis, diversiteit als kracht

Bij het Rijk willen we inclusief zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om samen betere resultaten te halen voor Nederland.

Publiek leiderschap

De functie van directeur-generaal Koninkrijksrelaties behoort tot de topmanagementgroep (TMG) van het Rijk. De directeur-generaal Koninkrijksrelaties wordt benoemd voor een periode van maximaal 7 jaar. Dit betekent dat de uiteindelijke kandidaat niet alleen op deze positie, maar ook op andere TMG-functies benoembaar moet zijn.

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD’er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Bijzonderheden

Het betreft een vertrouwensfunctie. Een AIVD-onderzoek, categorie A, maakt deel uit van het selectieproces. Een TMG-selectieassessment maakt deel uit van de procedure en mogelijk worden referenties opgevraagd.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.