De Jonge: Voor zomer duidelijkheid over besteding extra 30 miljoen voor BES-eilanden

Den Haag – Het kabinet zal voor de zomer duidelijk maken hoe de 30 miljoen euro worden besteed die Rutte IV de komende jaren extra uittrekt voor het verbeteren van de bestaanszekerheid, het reduceren van de kosten van levensonderhoud en het verbeteren van de basisvoorzieningen in Caribisch Nederland. Dat schrijft minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge in een brief die hij vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd:

Op vrijdag 15 oktober jl. heeft mijn ambtsvoorganger, de “Aanbiedingsbrief bij evaluaties Nationaal Energiebespaarfonds en Subsidie energiebesparing eigen huis” aan de Kamer verzonden. In die brief is ook ingegaan op de toezegging aan de Kamer om voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal opdracht te geven onderzoek te doen naar kansen omtrent praktische verduurzamingsmaatregelen in woningen voor Caribisch Nederland.

Op 19 oktober jl. heeft mijn ambtsvoorganger een brief ontvangen van twee gedeputeerden van het openbaar lichaam Bonaire, waarin kanttekeningen worden geplaatst bij het onderzoek van Milieu Centraal en het belang wordt benadrukt van aanvullende investeringen in hernieuwbare energievoorziening. De voormalige minister van BZK heeft op 11 november jl. een reactie verzonden op deze brief. In deze reactie wordt de achtergrond en verloop van het onderzoek van Milieu Centraal geschetst, waarbij wordt aangegeven dat het onderzoek in samenwerking met de openbare lichamen is uitgevoerd en dat gezamenlijk is afgesproken dat de openbare lichamen zelf bezien of en hoe ze de communicatie ten aanzien van energiebesparing gaan uitvoeren. Ook wordt in deze brief verwezen naar de bredere maatregelen van het Rijk op het gebied van bestaanszekerheid, armoedebestrijding, verduurzaming en verlagen van de kosten van levensonderhoud op Bonaire.

Energiebesparing in de gebouwde omgeving is belangrijk in zowel Europees als Caribisch Nederland, en mede door de enorm gestegen energieprijzen, heeft dit volop mijn aandacht en die van het kabinet. In het Regeerakkoord staat dat het kabinet zich inspant om Bonaire, Saba en Sint Eustatius een gelijkwaardig deel van Nederland te laten zijn. Dit brengt met zich mee dat beleidsambities en investeringen die er in Europees Nederland plaatsvinden, ook voor Caribisch Nederland dienen te gelden.

Vanuit het principe comply or explain zal ik de komende periode met mijn collega’s in het kabinet bezien hoe wij op het terrein van energiebesparing en verduurzaming verdere stappen kunnen zetten in Caribisch Nederland. Een concreet voorbeeld hiervan is de specifieke uitkering die gemeenten recent hebben ontvangen voor een energiearmoede aanpak, waarbij nu gezamenlijk met de eilanden wordt verkend op welke wijze een vergelijkbare aanpak opgezet zou kunnen voor de Caribische gemeenten (Bonaire, Saba en St. Eustatius).

Daarnaast is op 11 maart jl. een Kamerbrief verstuurd over aanvullende koopkrachtmaatregelen 2022 n.a.v. de gestegen energieprijzen. In deze brief is aangekondigd dat er ruim 5 miljoen euro beschikbaar zal worden gesteld om ook in het Caribisch Nederland het effect van de stijgende energieprijzen te dempen. De precieze invulling hiervan zal nog nader worden uitgewerkt.

Daarnaast zal in lijn met de het coalitieakkoord onder meer de CN-envelop van 30 miljoen (2022: 23 miljoen) worden benut voor het verbeteren van de bestaanszekerheid, het reduceren van de kosten van levensonderhoud en het verbeteren van de basisvoorzieningen in Caribisch Nederland. Voor de zomer komt het kabinet met een uitwerking van de hoofdlijnenbrief. Ik informeer uw Kamer dan – en bij de voorjaarsnota – over de inzet van de envelop Caribisch Nederland van 30 miljoen structureel, die benut wordt om de gezamenlijke doelen te realiseren.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.