Cft: “Belastingbaten Sint Maarten blijven achter bij economische groei”

Philipsburg – De belastingbaten van Sint Maarten blijven achter bij de economische groei. Voor 2022 wordt ondanks een reële economische groei van 12 procent een aanzienlijk begrotingstekort door het land verwacht. Het Cft dringt er bij het land op aan om de uitgaven te beperken en de belastingbaten te verhogen door het nemen van compliance verhogende maatregelen. Bijvoorbeeld de invoering van een casinobelasting en het stopzetten van de vrijstelling van omzetbelasting op goederen bij import zouden hierbij goede stappen zijn.

De economie herstelt aanzienlijk. De economie van Sint Maarten groeide in 2021 met 4 procent en voor dit jaar wordt door het IMF een groei van 12 procent verwacht. Dit komt enerzijds door herstel van het toerisme en anderzijds doordat de herstelwerkzaamheden, zoals bij de reconstructie van de luchthaven, een versnelling ondergaan. Ook de private investeringen laten in 2022 naar verwachting een aanzienlijke versnelling zien. Sint Maarten zou dit economisch herstel moeten benutten om de overheidsfinanciën op de orde te brengen.

Begroting 2022 en latere jaren

Sint Maarten heeft op 4 februari goedkeuring gekregen van de Rijksministerraad om voor het begrotingsjaar 2022 te mogen afwijken van de centrale begrotingsnormen. De vastgestelde begroting voor 2022 toont een tekort van ANG 124 miljoen op de gewone dienst. Sint Maarten kan een lager tekort bewerkstelligen door nu de uitgaven te beperken en inkomsten uit belastingen te verhogen. Bij de uitgaven dringt Cft vooral aan op een verlaging van de lasten voor goederen en diensten. Het Cft benadrukt dat het van groot belang is dat in 2023 evenwicht op de gewone dienst wordt gerealiseerd en in jaren daarna een overschot, zodat kan worden begonnen met het aflossen van de staatsschuld. Zo dient door Sint Maarten in 2025 een lening van ANG 73,5 miljoen afgelost te worden, die nog voorkomt uit de schuldsanering in 2010. Het is verder van belang dat Sint Maarten de voorgenomen investeringen in de begroting 2022 en in latere jaren in voldoende mate toelicht. In overleg met Nederland zal vervolgens gekeken moeten worden of Sint Maarten leningen kan aangaan voor kapitaalinvesteringen vooruitlopend op evenwicht op de gewone dienst in 2023.

Belastingopbrengsten verhogen

De (belasting)opbrengsten op Sint Maarten zijn met circa 20 procent van het bruto binnenlandse product (bbp) ook internationaal gezien aan de lage kant. Dit is zorgelijk aangezien Sint Maarten niet voldoende baten genereert om de jaarlijkse lasten te dekken en overschotten te genereren. Het is daarom belangrijk dat Sint Maarten op korte termijn invulling geeft aan de aanbevelingen uit het IMF rapport van maart 2021 inzake belastinghervormingen. Het Cft adviseert onder meer om de aanbevelingen over casinobelasting, verhoging van accijnzen en de invoering van een importheffing op goederen door te voeren. Momenteel zijn particulieren op Sint Maarten vrijgesteld van belasting bij het importeren van goederen. Dit is een onwenselijke situatie omdat particulieren uitwijken naar online aankopen, waardoor Sint Maarten belastinginkomsten misloopt.

Controle op loonsubsidieregeling

Sint Maarten loopt achter met het vaststellen van de verstrekte loonsubsidie over de jaren 2020 en 2021. Tijdens de gesprekken benadrukte het Cft wederom dat een definitieve vaststelling zo snel mogelijk moet plaatsvinden en dat te veel ontvangen loonsubsidie terugbetaald moet worden. In 2020 keerde Sint Maarten ANG 72 miljoen aan loonsubsidie uit aan bedrijven. Over 2021 verwacht Sint Maarten circa ANG 31 miljoen loonkostensubsidie uit te keren. Het Cft heeft de minister van Financiën gevraagd om de controles op de loonkostensubsidieprogramma’s voor 2020 en 2021 op respectievelijk 1 april en 1 mei 2022 af te ronden.

Zorgfondsen

De financiële situatie van de zorgfondsen op Sint Maarten is onhoudbaar. Sint Maarten dient op korte termijn de loongrens voor het Ziektefonds/Ongevallenfonds te verhogen naar ANG 120.000. Ook zal de bijdrage voor werknemers in de publieke sector meer in lijn moeten worden gebracht met de private sector en moeten politieke gezagsdragers gaan bijdragen in de ziektekostenverzekering. Het Cft benadrukt wederom het belang van de substitutie van specifieke door generieke medicijnen. Hiermee kan Sint Maarten jaarlijks een bedrag van tenminste ANG 6 miljoen besparen.

Financieel beheer

Het financieel beheer van Sint Maarten schiet zoals bekend al jarenlang aanzienlijk tekort. Het Cft is positief over de aandacht die financieel beheer krijgt in het Landspakket en benadrukt het belang van een verbetering van het financieel beheer in samenwerking met het COHO i.o. Het is noodzakelijk dat de discussie met Nederland over het ter beschikking stellen van ondersteuning bij dit programma zo snel als mogelijk wordt afgerond, zodat Sint Maarten aan de slag kan met dit essentiële project. Ook dringt het Cft erop aan dat de afspraken over de vaststelling van de jaarrekeningen nauwgezet na worden gekomen. De leden van het Cft Curaçao en Sint Maarten hebben op 22 en 23 februari virtueel gesproken met de Gouverneur, de minister-president, de minister van Financiën, de minister van Volksgezondheid, Sociale Zaken en Arbeid en de Commissie Financiën van de Staten van Sint Maarten. Het Cft sprak ook met de Sint Maarten Hospitality and Trade Association (SHTA) en de directie van de Sociale Ziektekosten Verzekering (SZV).

(Bron: College financieel toezicht)

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.