Curacao

Tweede Kamer (minus FvD) achter moties Caribische studenten

Den Haag – De moties die vorige week zijn ingediend in het tweeminutendebat over de belemmeringen die Caribische studenten ondervinden bij het studeren in Nederland zijn bij de stemmingen vandaag alledrie door een zeer ruime meerderheid Tweede Kamer aangenomen. De enige partij die niet voor stemde was Forum voor Democratie.

Motie ingediend door Habtamu de Hoop (PvdA) mede namens Jorien Wuite (D66)

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat Caribische studenten in Europees Nederland, vooral vanuit de BES-eilanden, het gemis van een burgerservicenummer en daarmee ook van een DigiD en een Europees-Nederlandse bankrekening ervaren als een belemmering voor een soepele inschrijving bij onderwijsinstellingen en bij de Dienst Uitvoering Onderwijs;

constaterende dat de aanzienlijke doorlooptijd van het wetgevingstraject en de ontwikkeling van ICT-voorzieningen een zo spoedig mogelijke invoering van het burgerservicenummer in en op Caribisch Nederland in de weg staan;

verzoekt de regering om alle Caribische studenten in Europees Nederland een burgerservicenummer toe te kennen zonder hiervoor aanpassingen op wetsniveau voorwaardelijk te maken, en gaat over tot de orde van de dag.

Motie ingediend door Jorien Wuite (D66) mede namens Habtamu de Hoop (PvdA)

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het Erasmus+-programma samenwerking en mobiliteit binnen de EU bevordert; constaterende dat een dergelijk programma voor studenten in het Koninkrijk niet bestaat;

overwegende dat uitwisseling tussen jongeren kan leiden tot meer bewustzijn, wederzijds begrip en verbinding binnen het Koninkrijk; overwegende dat conform de adviezen van de Ombudsman, goede voorbereiding en begeleiding van Caribische studenten essentieel is om schooluitval tegen te gaan en studiesucces en kansengelijkheid te bevorderen;

verzoekt de regering om tijdens het aanstaande Vierlandenoverleg te verkennen of een koninkrijksbeurs geïntroduceerd kan worden met als doel uitwisseling bevorderen, gezamenlijk onderwijs versterken en voorbereiding op de instroom van Caribische studenten verbeteren, en de Kamer hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag.

Motie ingediend door Jorien Wuite (D66) mede namens Habtamu de Hoop (PvdA)

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat bibliotheken in Caribisch Nederland op dit moment onvoldoende toegerust zijn om de wettelijke taken te kunnen vervullen; constaterende dat het coalitieakkoord bevestigt dat er extra middelen komen voor toekomstgerichte bibliotheekvoorzieningen én voor Caribisch Nederland; constaterende dat er nog geen specifieke invulling is gegeven aan deze middelen;

overwegende dat bibliotheekvoorzieningen een essentiële rol vervullen in het bevorderen van kansengelijkheid en in de ontwikkeling van scholieren en studenten; verzoekt de regering om dekkingsopties in kaart te brengen voor het versterken van de kwaliteit van toekomstgerichte bibliotheekvoorzieningen in Caribisch Nederland, en de Kamer hierover voorafgaand aan de Voorjaarsnota te informeren, en gaat over tot de orde van de dag.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.