Bonaire

Vanaf 2026 elektrisch vliegen tussen Aruba, Bonaire en Curaçao

Den Haag – In 2026 kan worden begonnen met commerciële passagiersvluchten tussen Aruba, Bonaire en Curaçao met elektrische vliegtuigen. In 2030 moet dan de helft van het aantal reizigers tussen de ABC-eilanden elektrisch vliegen en in 2035 iedereen. Dat staat te lezen in het Masterplan en de bijbehorende Roadmap Elektrisch Vliegen die minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De in opdracht van het ministerie gedane studie bevestigt dat de ABC-eilanden zich bij uitstek lenen voor de inzet van elektrische vliegtuigen. De afstanden zijn relatief kort, er is volgende wind en zon om de batterijen te laden en de eerste generatie elektrisch toestellen die binnen enkele jaren op de markt komen, zijn qua capaciteit gelijk aan de vloot van de bestaande lokale maatshappijen Divi Divi en EZ Air die het leeuwendeel van de passagiers tussen de ABC-eilanden vervoeren.

Elektrisch vliegen is niet alleen schoner en stiller, maar ook goedkoper. De hogere aanschafprijs wordt in relatief korte tijd terugverdiend door de aanzienlijk lagere onderhouds- en brandstofkosten. Luchtvaarteconomen verwachten dan ook dat de vliegtarieven flink omlaag kunnen.

Lees hier het Masterplan Elektrisch Vliegen en hier de Roadmap

Lees hieronder de brief van minister Harbers

Hierbij bied ik u het Masterplan en Roadmap Elektrisch Vliegen aan. Het Masterplan en Roadmap omvat een verkenning naar elektrisch vliegen en is in opdracht van het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat opgesteld. Bovendien is een voorbeeldstudie uitgevoerd naar het luchtvaartecosysteem van de ABC-eilanden .

Elektrisch vliegen is sterk in ontwikkeling en biedt kansen voor de transitie naar een duurzame luchtvaart. In 2020 heeft het vorige Kabinet haar ambities voor verduurzaming van de luchtvaart vastgelegd in de Luchtvaartnota 2020-2050 “Verantwoord vliegen naar 2050”. In het Coalitieakkoord worden de voorstellen voor verduurzaming uit de Luchtvaartnota ondersteund. In 2050 dienen alle uit Nederland vertrekkende vluchten die een afstand tot 500 km afleggen elektrisch te worden uitgevoerd. Een elektromotor heeft lokaal geen emissies en is stiller.

Het Masterplan geeft inzicht in de rollen van de betrokken stakeholders en vervolgstappen die nodig zijn om elektrisch vliegen tot een succes te maken. Het is belangrijk om tijdig inzicht te krijgen in de benodigde aanpassingen aan infrastructuur en wet- en regelgeving. Naast een algemene verkenning naar de kansen voor elektrisch vliegen is voor de Caribische delen van het Koninkrijk een voorbeeldstudie uitgewerkt met een tijdlijn en acties. De afstanden (80-200 km) en vervoersstromen (ca. 200.000 passagiers) tussen Bonaire, Curaçao en Aruba maken dit gebied gunstig voor het verder ontwikkelen van elektrisch vliegen. De klimaatcondities van veel wind en zon maken dat het gebied bovendien kansen biedt om de benodigde energie duurzaam op te wekken.

De conclusies van het Masterplan zijn:

  1. Voor 2030 worden elektrische vliegtuigen verwacht die tot 19 passagiers over meerdere honderden kilometers kunnen vervoeren;
  2. Volledig elektrisch vliegen betekent zero emissie (CO2, ultrafijnstof, stikstof) en lagere operationele en onderhoudskosten;
  3. Op basis van de bevindingen in het Masterplan en de Roadmap is aangetoond dat op middellange termijn (2035) bijna 100% van de vluchten tussen de ABC-eilanden elektrisch kan worden uitgevoerd;
  4. De aanpassing van de laadinfrastructuur op luchthavens is realistisch en kan gefaseerd opgepakt worden;
  5. Om elektrisch vliegen mogelijk te maken zullen alle stakeholders vanuit hun rol en verantwoordelijkheid met betrekking tot de energietransitie, infrastructuur op de luchthavens en luchtvaartveiligheid met elkaar moeten samenwerken.

Zeer recent heb ik uw Kamer op verzoek een second opinion doen toekomen over de factsheet ‘toekomst verduurzaming luchtvaart: een actualisatie’  van juni 2021. Hierin (blz. 4) wordt aangegeven dat de auteurs vooralsnog de ontwikkeling van vliegtuigen die uitsluitend op batterijen vliegen zien in het segment met weinig passagiers en korte afstanden, en dat het een gegeven is dat batterijvliegtuigen een gunstige bijdrage kunnen hebben op het energieverbruik in het totale transportpallet voor regionale afstanden, waarbij aanwezige infrastructuur, geografische situatie en verwachte vervoersstromen een rol spelen in de afweging tussen diverse modaliteiten. Dit ondersteunt de resultaten van het Masterplan waarbij de afstanden tussen de ABC-eilanden kort zijn en de vervoersstromen, in vergelijking met Nederland, relatief dun. Het Masterplan is een verkenning en onderschrijft de conclusie dat elektrisch vliegen niet de silver bullet is voor volledige verduurzaming van de luchtvaart, maar kansrijk voor het segment van de korte afstanden.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.