Cft: Zorgen om “wankele financiële positie” Curaçao Medical Center

Willemstad – “De wankele financiële positie van het Curaçao Medical Center (CMC) baart het College financieel toezicht zorgen.” Het Cft heeft bij zijn bezoek aan Willemstad er bij de regering, de Sociale Verzekeringsbank en de ziekenhuisdirectie op aangedrongen eerder gemaakte afspraken na te komen.

“Het Cft brengt nogmaals de afspraak in herinnering dat de hogere exploitatielasten van CMC gecompenseerd dienen te worden door efficiencymaatregelen in de zorg. De voortgang van de implementatie van deze maatregelen is te beperkt en het Cft roept nogmaals op om bijvoorbeeld op medicijnkosten te besparen en ook meer tempo te steken in het noodzakelijke wetgevingstraject om spoedig tot tastbare resultaten te komen.”

Het Cft houdt de Curaçaose regering nog een andere, minstens zo grote uitdaging voor: in 2023 moeten de inkomsten en uitgaven van het land weer in evenwicht zijn om in de jaren daarna een begin te maken met het verlagen van de astronomische (dit jaar nog met ruim 160 miljoen toenemende) staatsschuld van 4,3 miljard gulden.

Terugblik Cft op bezoek aan Curaçao

Willemstad – Met het herstel van het toerisme trekt ook de economie weer aan. Curaçao moet deze periode van herstel benutten om de economie structureel te hervormen en duurzaam te versterken. Het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) heeft daar in recente gesprekken met de regering van Curaçao op aangedrongen. Hoewel de economie herstelt, blijven de uitdagingen voor Curaçao groot. Curaçao moet het tekort op de gewone dienst ombuigen naar een overschot, de overheidsschuld naar een aanvaardbaar niveau brengen en hervormingen doorvoeren om het sociale zekerheidsstelsel ook voor toekomstige generaties te waarborgen.

Volgens de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten sloot het jaar 2021 met een reële groei van 1,7 procent. Voor dit jaar wordt een reële economische groei geraamd van 6,6 procent. Jaren van economische neergang en een oplopende overheidsschuld hebben de overheidsfinanciën echter aanzienlijk verslechterd. De overheidsschuld van Curaçao bedraagt nu ANG 4,3 miljard. Curaçao staat voor een grote uitdaging om de overheidsschuld te verminderen en zo snel mogelijk naar een houdbaar niveau te brengen. Een combinatie van hervormingen uit het Landspakket, gerichte investeringen en een stringent begrotingsbeleid door het structureel verlagen van de kosten van de publieke sector en gezondheidszorg moet zorgen voor meer economische groei en een daling van de overheidsschuld.

Begroting in 2022 en latere jaren

De vastgestelde begroting voor 2022 toont een tekort van ANG 162 miljoen op de gewone dienst. Het Cft heeft benadrukt dat het van groot belang is dat in 2023 begrotingsevenwicht wordt gerealiseerd en in latere jaren een overschot, zodat kan worden begonnen met het aflossen van de staatsschuld. Zo dient in 2025 een lening van ANG 140 miljoen die nog voorkomt uit de schuldsanering in 2010 afgelost te worden. Positief is dat Curaçao in het afgelopen halfjaar succes heeft geboekt met het invorderen van achterstallige belastingen. Ook in 2022 moet naast een verdere verhoging van de belastingcompliance de aangekondigde herstructurering van de belastingdienst leiden tot structureel hogere belastingbaten.

Hervormingen en investeringen

Hervormingen zoals overeengekomen in het Landspakket zijn essentieel om het groeipotentieel van de Curaçaose economie te verhogen. De kansen die het Landspakket daartoe biedt, moeten ten volle worden benut en moeten met voortvarendheid worden opgepakt. Gerichte investeringen, zoals in infrastructuur, zullen een bijdrage leveren aan duurzame economische groei. Het opstellen van een meerjarig investeringsplan op basis waarvan een integrale afweging gemaakt kan worden, is daarbij onontbeerlijk. In overleg met Nederland zal vervolgens gekeken moeten worden of Curaçao leningen kan aangaan voor kapitaalinvesteringen, vooruitlopend op het evenwicht op de gewone dienst in 2023.

Zorg en sociale zekerheid

Het Cft heeft wederom benadrukt dat besparingen in de zorg en de sociale zekerheid noodzakelijk zijn om de betaalbaarheid van het sociale stelsel ook voor toekomstige generaties te waarborgen. Curaçao betaalt jaarlijks een bijdrage uit de begroting van ANG 306 miljoen aan de sociale fondsen en is bovendien verplicht om tekorten in het schommelfonds aan te vullen. De regering heeft in 2021 besloten tot vijftien maatregelen die ervoor moeten zorgen dat het land dit en volgend jaar geen aanvullende bijdrage moet betalen om tekorten in de sociale fondsen aan te zuiveren. Een correcte en stipte uitvoering van deze maatregelen is cruciaal. Voor de jaren daarna worden verdere tekorten in het schommelfonds verwacht en zijn dus verdere besparingen noodzakelijk.

Het Cft bracht van 14 tot en met 16 februari een bezoek aan Curaçao en voerde gesprekken met de Gouverneur, de minister van Financiën, de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, de Raad van Ministers en de Commissie Financiën van de Staten. Het Cft sprak ook met de directie van het CMC en de CBCS. Recentelijk zijn er twee nieuwe leden tot de colleges toegetreden, namelijk Hans Hoogervorst als lid op voordracht van Nederland voor het College Aruba financieel toezicht, het Cft Curaçao en Sint Maarten en Cft BES en Julisa Frans als lid op voordracht van Sint Maarten voor het Cft Curaçao en Sint Maarten.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.