Van Huffelen verwijst schoolbesturen door: Onderwijs is autonome aangelegenheid Curaçao

Den Haag – Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Van Huffelen gaat niet in gesprek met de schoolbesturen op Curaçao die gezamenlijk een brief naar haar geschreven om hun zorgen te uiten over de kwaliteit van het onderwijs op het eiland.

“Het onderwijs op Curaçao is een autonome aangelegenheid van het land Curaçao. Dit neemt niet weg dat ik, daar waar het wenselijk en mogelijk is, zal meewerken aan de verhoging van de kwaliteit van het onderwijs. Met de tussen de beide regeringen gemaakte afspraken in het Landspakket levert Nederland een bijdrage aan de geformuleerde onderwijsdoelen met behoud van ieders eigen verantwoordelijkheden”, heeft de staatssecretaris de schoolbesturen laten weten.

Van Huffelen raadt de briefschrijvers aan hun zorgen te bespreken met de Curaçaose minister van Onderwijs Van Heydoorn en de Curaçaose Onderwijsinspectie.

Het antwoord van Van Huffelen aan de schoolbesturen

Dank voor uw brief van 27 januari jongstleden namens de gezamenlijke schoolbesturen waarin u aandacht vraagt voor en uw zorgen uit over de staat van het onderwijs op Curaçao. Tevens ontving ik de reactie van minister Van Heydoorn d.d. 1 februari op uw brief.

De kwaliteit van het onderwijs op Curaçao gaat ook mij aan het hart. Nederland en Curaçao hebben in het Landspakket Curaçao het onderwijs een belangrijk thema gemaakt en daar concrete afspraken aan verbonden om de uitdagingen waar het onderwijsveld voor staat het hoofd te bieden. Namens de Nederlandse regering voer ik hierover het gesprek met de regering van Curaçao. Deze week ga ik op werkbezoek naar alle (ei)landen in het Koninkrijk. Tijdens mijn gesprek met minister Van Heydoorn zullen we het over deze uitdagingen hebben.

Een van de afspraken uit het Landspakket is het laten uitvoeren van een doorlichting van het gehele onderwijsbestel. De Curaçaose en Nederlandse onderwijsinspecties werken nauw samen aan deze situatiebeschrijving van het onderwijs. Daarbij wordt ook ingegaan op de voorwaarden (waaronder de noodzakelijke voorzieningen en financiële behoeftes) die op korte en lange termijn nodig zijn om noodzakelijke hervormingen te kunnen realiseren. Naar verwachting wordt eind april het tussenrapport afgerond en is eind oktober 2022 het eindrapport gereed. De openbaarmaking van de rapporten door minister Van Heydoorn volgt daarna binnen afzienbare tijd. De aanbevelingen uit de rapporten worden in onderling overleg tussen Curaçao en Nederland omgezet in hervormingen die in de uitvoeringsagenda van het Landspakket worden opgenomen. Mijn hoop en verwachting is dat het tussenrapport al concrete aanbevelingen bevat die we op de korte termijn samen kunnen oppakken.

Ik heb begrepen dat beide onderwijsinspecties geregeld het gesprek met u voeren over de doorlichting. Uw zorgen zijn tijdens deze gesprekken gehoord. In het vervolg van het onderzoek zal de Nederlandse onderwijsinspectie samen met de onderwijsinspectie van Curaçao wederom met u in gesprek gaan. Ik raad u aan de door u beschreven punten nogmaals te bespreken.

In uw schrijven van 27 januari jongstleden spreekt u de vrees uit dat de toegezegde middelen voor achterstallig onderhoud niet toereikend zullen zijn. U geeft aan behoefte te hebben aan perspectief voor het structureel onderhoud van uw scholen. In het kader van de tweede afspraak uit het Landspakket is het afgelopen half jaar met technici van de Stichting Onderhoud Scholen, Reda Sosial en het RKCS een onderhoudsnorm vastgesteld. Hiermee wordt een basis geboden om de schoolgebouwen in een zodanige staat te krijgen dat ze met regulier structureel onderhoud ook op niveau te houden zijn. Duurzaam onderhoud wordt zo mogelijk gemaakt en de gift van Nederland van €30 miljoen wordt op deze manier het meest effectief ingezet. Het onderhoud van de eerste tranche van 12 scholen gaat de komende maanden van start. Of met de gift alle achterstanden kunnen worden weggewerkt, is thans nog niet bekend, ook omdat nog niet is vastgesteld welke scholen onder handen worden genomen en wat de benodigde werkzaamheden per school precies inhouden. Ik stel voor dat u in goed gesprek blijft met de projectorganisatie die voor de aanpak van het achterstallig onderhoud is ingesteld. Hierbij verwijs ik ook naar de doorlichting door de onderwijsinspecties die het gehele stelsel onder de loep nemen. Hierbij wordt ook gekeken naar de financierings- en bekostigingssystemen en de mogelijkheden om daaruit de noodzakelijke materiële voorzieningen te betalen, zoals het structurele beheer, het onderhoud en de afschrijving en vervanging van de schoolgebouwen. Het is mijn verwachting dat dit het door u gevraagde perspectief oplevert.

Het onderwijs op Curaçao is een autonome aangelegenheid van het land Curaçao. Dit neemt niet weg dat ik, daar waar het wenselijk en mogelijk is, zal meewerken aan de verhoging van de kwaliteit van het onderwijs. Met de tussen de beide regeringen gemaakte afspraken in het Landspakket levert Nederland een bijdrage aan de geformuleerde onderwijsdoelen met behoud van ieders eigen verantwoordelijkheden.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.