OPINIE – Bad governance, good politics?

Door mr. dr. Ryçond R. Santos do Nascimento

Wijlen Mito Croes (AVP) beklaagde zich geregeld over het gebrek aan deugdelijk bestuur in Aruba. Hij wees erop dat verwezenlijking van deugdelijk bestuur vaak stuit op particuliere en partijpolitieke belangen. Hij bepleitte dat wij als samenleving investeren in ons zelflerend en zelfreinigend vermogen. Deze ideeën hebben nog steeds niet aan enige relevantie ingeboet.

Eind vorig jaar deed het Hof uitspraak in de corruptie-zaak van Paul Croes (AVP) en nu begint de rechtszaak van Benny Sevinger (AVP). We doen allemaal alsof we hierdoor geschokt zijn, maar tegelijkertijd willen we geen lering trekken uit dergelijke gebeurtenissen. Kennelijk kunnen we ons niet bevrijden van de gewoonte om partijpolitiek prioriteit te geven en daarbij en passant elkaar nog even voor rotte vis uit te maken…

Onze huidige premier, Evelyn Wever-Croes (MEP), zegt bijvoorbeeld integriteit en beginselen van behoorlijk bestuur hoog in het vaandel te dragen. Echter, wanneer het aankomt op het geven van openheid van zaken en het tegengaan van belangenverstrengeling binnen haar eigen kabinet, dan geven zij, haar ministers en de rest van de MEP niet thuis. Wanneer dit wordt aangekaart, wordt er nog een tandje bijgezet bij de gebruikelijke scheldkannonades en worden lastercampagnes op touw gezet. Een mooi voorbeeld is het geval van Zijne Excellentie de heer Endy Croes, onze huidige minister van Onderwijs en Sport.

In mei 2021 meldde de pers dat Endy Croes in een rechtszaak verwikkeld is met accountantskantoor Ernst & Young (EY) en loterij Fundacion Lotto pa Deporte (FLPD). In de daaropvolgende maanden waren er geruchten dat EY door een vrijwaringsprocedure FLPD bij de zaak van Endy heeft betrokken. Dat is niet vreemd. Het is gebruikelijk dat bedrijven zoals EY in hun algemene voorwaarden bepalingen opnemen om aansprakelijkheid te beperken voor werkzaamheden waarvoor ze worden ingehuurd. Bij vrijwaring dient de opdrachtgever voor de eventuele schade op te draaien in geval van aansprakelijkheid. In de zaak van Endy is zo’n vrijwaring prettig voor accountantskantoor EY, nu de claim van Endy – naar verluid – ruim drie miljoen Arubaanse Florin bedraagt (i.e. meer dan anderhalf miljoen USD).

Naar aanleiding hiervan heb ik in september en november 2021 de verantwoordelijke ministers erop gewezen dat Endy Croes betrokken is bij een rechtszaak waar ook FLPD tegenpartij is, terwijl hij als minister van Sport beschikt over benoemingsbevoegdheden ten aanzien van het bestuur (artikel 5 lid 2 Statuten van 19 FLPD) en de Raad van Toezicht (artikel 8 lid 2 Statuten FLPD) van FLPD. Daarenboven – zo blijkt uit de rechtszaak[1] – is Endy als algemeen directeur van FLPD ontslagen naar aanleiding van de bevindingen uit het onderzoeksrapport van EY dat door het FLPD-bestuur is verzocht wegens vermeende onregelmatigheden en misbruik van financiële middelen. Dat er sprake is van belangenverstrengelling en dat machtsmisbruik op de loer ligt wanneer de portefeuille Sport wordt gegeven aan de oneervol ontslagen algemeen directeur van FLPD, is zo klaar als een klontje.

De regering speelt vervolgens een welles-nietes-spelletje en ontkent met klem dat Endy wederpartij is van FLPD, omdat hij enkel EY voor de rechter heeft gedaagd. Op deze wijze probeerde de regering ook de journalisten te foppen, niettegenstaande de vermelding van zowel EY als FLPD op de rol van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba in de zaak van Endy Croes.[2] Een opmerkelijk staaltje liegen alsof het gedrukt staat!

De oppositie heeft deze kwestie nogmaals aangekaart tijdens de behandeling van de ontwerp-Landsverordening Instelling Ministeries op donderdag 3 februari 2022. Als integriteit daadwerkelijk prioriteit is, dan had de regering geen andere keus dan sport uit de portefeuille van Minister Endy Croes te halen. Echter, zonder met de ogen te knipperen, blijven de premier en de minister van Sport beweren dat er geen sprake is van belangenverstrengeling. Frappant is wel dat persoonlijke aanvallen op diegenen die de belangenverstrengeling aankaartten, aan de orde van de dag zijn.

Persoonlijke aanvallen en scheldkannonades zijn voor de MEP platgetreden paden. Sinds mijn aantreden als parlementariër, heb ook ik ruimschoots mogen genieten van laag-bij-de-grondse aandacht van onze grootste regeringspartij en met name van onze minister-president en minister van Sport. Zo ben ik bijvoorbeeld uitgemaakt voor ezel (Donkey), valse profeet, heer ‘betweter’ (Don Sabelotodo) en professor van de universiteit van corruptie.

Ook tijdens de voornoemde openbare vergadering van 3 februari 2022, werden – met instemming van de voorzitter, Edgard Vrolijk – de bully-tactieken uit de kast getrokken en vond Endy Croes het grappig om mij steevast aan te duiden met de achternaam Dijkhoff in plaats van met mijn wettige achternaam Santos do Nascimento. Daarnaast stuurt Endy zijn broer Edmond, de redacteur van de ‘kwaliteitskrant’ van de MEP, Solo di Pueblo, om zijn lastercampagnes kracht bij te zetten. Via Edmonds Facebookpagina en in zijn krant word ik bijvoorbeeld momenteel valselijk beschuldigd van het niet-betalen van alimentatie en van ontslagen te zijn op staande voet wegens seksueel wangedrag met studenten. Duidelijk een opzettelijke afleidingsmanoeuvre om aandacht af te leiden van de leugens en het gebrek aan openheid van zaken, oftewel van de ondeugdelijkheid van bestuur van het Kabinet Wever-Croes.

Mr. dr. Ryçond R. Santos do Nascimento is Statenlid voor de AVP.


[1] Zie https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:OGHACMB:2018:6  en https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2019:744.

[2] Uit het register van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba d.d. 15 december 2021 staat onder nummer 39 dat Endy Jan Hendrik Croes eiser is in hoofdzaak nr. AUA202002542AR en vertegenwoordigd wordt door mr. A.A. Ruiz en mr. I.R. Wever van advocatenkantoor Croes, Wever, Ruiz. Als tegenpartij worden hier genoemd: (1) Ernst & Young, vertegenwoordigd door mr. P.R.C. Brown en (2) Fundacion Lotto Pa Deporte, vertegenwoordigd door mr. M. Gorsira en mr. N.R.V. Soeltaansingh. Saillant detail is dat onder nummer 38 van datzelfde register de vrijwaringsprocedure staat van Ernst & Young tegen Lotto pa Deporte (nr. AUA2021I00002AR).

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.