Curacao

Kustwacht Caribisch Gebied gaat “meer voorspellend opereren”

Den Haag – De Kustwacht Caribisch Gebied gaat dit jaar de strategie verleggen van reactief naar meer voorspellend opereren. Met het oog daarop wordt geïnvesteerd in de versterking van wat genoemd wordt de ‘informatiehuishouding’. Dat is, aldus minister van Defensie Kajsa Ollongren, een absolute voorwaarde.

Brief minister Ollongren over Kustwacht

Hierbij bied ik u het Jaarplan 2022 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied (hierna Kustwacht) aan. De Rijksministerraad heeft dit jaarplan op 4 februari 2022 vastgesteld.

Het Jaarplan is een weergave van de taken van de Kustwacht, de algemene beleidskaders, de prioriteiten uit het Justitieel Beleidsplan, de actuele omgevingsomstandigheden en de beleidsaccenten van de bij de Kustwacht betrokken Landen en ministeries. Het Jaarplan 2022 is het kerndocument op basis waarvan de Directeur Kustwacht zijn operationele inzet, inclusief de bijbehorende bedrijfsvoeringaspecten, plant en uitvoert in het komende kalenderjaar. Het plan vormt de basis voor de Kustwacht om ook in 2022 haar taken als maritieme rechtshandhavingsorganisatie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland te kunnen blijven uitvoeren.

De Kustwacht versterkt haar informatiehuishouding en –organisatie in 2022 conform het zogenoemde Intelligence Gestuurd Politieoptreden (hierna IGP) in het maritieme domein. Tevens wordt de personele analysecapaciteit van het Maritiem Informatie Knooppunt (hierna MIK) uitgebreid. Dit stelt het MIK in staat om ook in de toekomst te voldoen aan de groeiende vraag naar informatieproducten. Daarnaast richt de Kustwacht in 2022 een Kwaliteit Management Systeem in, ter versterking van de integriteit, veiligheid & milieu, kwaliteitscontrole en –borging en opleiding. Op het gebied van personeel bouwt de Kustwacht in 2022 verder aan haar werkgeverschap.

In 2022 geeft de Kustwacht ook verder gestalte aan het in 2021 ingezette reorganisatietraject, met het Lange Termijn Plan-Personeel als uitgangspunt voor personele groei van de organisatie. Dit vindt plaats in het kader van de uitvoering van maatregel H11, gericht op versterking van het grenstoezicht, dat voortvloeit uit de in 2020 overeengekomen Landspakketten. Binnen deze intensivering is de inzet van de Kustwacht erop gericht om gradueel te groeien naar 24/7 inzetbaarheid en om multidisciplinaire samenwerking te bewerkstelligen met de KMar, Douane Nederland en de Landsdiensten, met als doel een verbeterde grip op de lucht- en maritieme grens.

De Kustwacht zet in 2022 verdere stappen naar een handhavingsorganisatie, die zich positioneert om in plaats van reactief voortaan meer voorspellend te opereren. Hierbij is een moderne informatiehuishouding en -organisatie een absolute voorwaarde. Hiertoe identificeert de Kustwacht verschillende materiële en personele plannen voor 2022. Voorbeelden zijn de groei van het MIK, modernisering van het Joint Rescue Coordination Center en de introductie van onbemande systemen. Daarnaast werkt de Kustwacht ter versterking van haar informatiepositie ook in 2022 nauw samen met partners, zowel binnen als buiten het Koninkrijk. Internationale samenwerking krijgt onder meer gestalte door verdieping van de relatie met Colombia en door voortzetting van de bilaterale samenwerking met andere landen in de regio, zoals de Verenigde Staten en Frankrijk.

De Kustwacht bestendigt in 2022 haar activiteiten op materieel gebied. Zo krijgen de cutters onderhoud en worden de in 2021 geïdentificeerde verbetervoorstellen voor de Metal Sharks geïmplementeerd. Op Bonaire continueert de Kustwacht de inrichting van een Multidisciplinaire Maritieme Hub Bonaire, die samen met de ketenpartners zal worden geëxploiteerd. Daarnaast werkt de Kustwacht in 2022 aan verschillende materieelprojecten zoals vastgelegd in het Lange Termijn Plan-Materieel. Voorbeelden zijn de aanvang van de vervanging van de cutter- en voortzetting van de reeds gestarte vervanging van de luchtverkenningscapaciteit. De vervanging van de walradarcapaciteit laat reeds de eerste positieve resultaten zien.

Alhoewel de intensiteit en impact van nieuwe besmettingsgolven van COVID-19 geleidelijk afnamen in de tweede helft van 2021, is juist door beperkende maatregelen begin 2021 een aantal processen en projecten van de Kustwacht vertraagd. Wanneer vertraging is opgetreden, beschrijft het jaarplan opnieuw nut en noodzaak en bijbehorende budgettering. Daarnaast is het nog onzeker wat de impact van de coronacrisis in 2022 zal zijn en in welke mate eventuele besmettingsgolven zich nog zullen manifesteren.

Lees hier het Jaarplan 2022 van de Kustwacht

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.