Lightversie Monitor Brede Welvaart is wel haalbaar voor Caribisch Nederland

Den Haag – Minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens ziet kansen voor de invoering van een beperkte, op Caribisch Nederland afgestemde Monitor Brede Welvaart. Dat schrijft zijn vandaag aan de Tweede Kamer.

De in Europees Nederland gebruikte systematiek is niet haalbaar omdat die een te grote druk op de uitvoeringscapaciteit zou leggen, maar een regionale variant is wel haalbaar. Adriaansens meldt bereid te zijn deze ‘lightversie’ van de Monitor Brede Welvaart te delen met de Caribische landen.

Hieronder de brief van minister Adriaansens

Hierbij stuur ik u de reactie op het schriftelijke verzoek van uw Kamer over de CBS Monitor Brede Welvaart Caribisch Nederland van 22 april 2021, met kenmerk 2021Z01932/2021D15055. Deze beantwoording was met een uitstelbrief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toegezegd voor het einde van vorig jaar, echter door de kabinetswisseling is dat vertraagd.

In voornoemde brief verzocht uw Kamer voor Caribisch Nederland, net als in Europees Nederland, de zogenaamde Monitor Brede Welvaart (MBW) uit voeren. Een MBW is een beschrijving hoe de welvaart zich ontwikkelt aan de hand van economische, sociale en ecologische indicatoren. Sinds 2019 is in Europees Nederland de rapportage over de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG’s) van de Verenigde Naties geïntegreerd in de MBW.  Zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in zijn rapportage van januari 2021 over MBW in Caribisch Nederland  beschrijft, zou voor een volledige MBW in Caribisch Nederland 267 indicatoren gemonitord moeten worden, te verdelen over 23 beleidsthema’s. Vanwege de kleine schaal van de eilanden en geringe uitvoeringscapaciteit is echter slechts van een beperkt aantal indicatoren data beschikbaar.

In overleg met het CBS is bezien in hoeverre in Caribisch Nederland toch een zinvolle MBW zou kunnen worden geconstrueerd, waarbij een balans wordt gevonden met praktische uitvoerbaarheid (zoals enquêtedruk op de eilanden) en kosten. Voorgesteld wordt 72 indicatoren te monitoren op 16 beleidsthema’s. Hierbij is gekeken naar de zogenaamde Regionale Monitor Brede Welvaart , die specifieke indicatoren bevat voor (kleine) regio’s. Daarmee hopen we dat het op termijn ook mogelijk wordt de MBW voor Caribisch Nederland te vergelijken met Europees-Nederlandse regio’s. Overigens kunnen het eerste jaar van de rapportage (2022) nog niet alle 72 indicatoren opgeleverd worden omdat een aantal nog in ontwikkeling zijn. Tevens kunnen er later desgewenst nieuwe indicatoren aan de lijst worden toegevoegd.

Tenslotte is te bezien of een zelfde MBW ook in de Caribisch Landen van het Koninkrijk zou kunnen worden uitgevoerd. Het CBS heeft een samenwerkingsverband met de Landen (de zogenaamde Dutch Caribbean Statistical System) waarin dezelfde (beperkte) MBW als voor Caribisch Nederland besproken zal worden. Als de partners in de Landen akkoord zijn, zal een inventarisatie worden gemaakt van de beschikbaarheid van de (72) indicatoren, en vervolgens een plan van aanpak. Ik wijs er op dat de eventuele invoering van de MBW in de Landen niet alleen een kwestie van kosten is. Mogelijk spelen lokaal ook problemen van beperkte uitvoeringscapaciteit waarbij extra taken moeten passen binnen de reguliere statistische programma’s.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.