Kamerlid De Groot (D66): Strand bij Chogogo Bonaire moet weg

Den Haag – Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot (D66) wil dat ‘Den Haag’ ingrijpt op Bonaire en het strand bij het onlangs geopende Chogogo-hotel laat verwijderen. Dat kan worden opgemaakt uit de schriftelijke vragen die hij vandaag heeft gesteld  aan de ministers voor Natuur en Stikstof en van Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 1. Bent u bekend met de berichten ‘Het kunstmatige strand ligt er al, zonder milieuvergunning’ en ‘Ministers: niet goed doorlopen vergunningproces Chogogo Bonaire wordt hersteld’? 1) 2)
 2. Kunt u bevestigen dat een resort op Bonaire een groot kunstmatig strand heeft aangelegd, zonder de benodigde vergunningen? Zo ja, hoe heeft dit kunnen gebeuren?
 3. Kunt u bevestigen dat de aanleg van dit strand zeer negatieve gevolgen kan hebben voor de koraalkust?
 4. Kunt u uitleggen waarom de vergunning versneld werd afgegeven, tegen het negatieve advies in van de Natuurcommissie Bonaire?
 5. Kunt u bevestigen dat natuurhandhaving en de daaraan gerelateerde ruimtelijke ordening een gezamenlijke taak is van het bestuurscollege en de minister(s) van BZK, LNV en IenW, en niet enkel een taak is van het bestuurscollege?
 6. Kunt u uitleggen waarom de onvergunde situatie niet wordt hersteld in oorspronkelijke staat totdat de vergunning daadwerkelijk is toegekend, wetende dat het onwettig is om te bouwen voordat de juiste vergunningen zijn verleend?
 7. Bent u bereid om op basis van artikel 20 van de Wet grondslagen natuurbeheer en –bescherming BES, de overtredingen in het kader van de bouw van het Chogogo-resort te handhaven en zaken zoals de illegale keermuur, het opgespoten strand en andere onvergunde zaken te laten herstellen in de oorspronkelijke staat? Zo nee, waarom niet?
 8. Welke mogelijkheden heeft u om toe te zien op natuurbescherming en hierop te handhaven op de BES-eilanden?
 9. Hoe gaat u ervoor zorgen dat de afspraken uit het Natuur- en milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030 (NMBP) via het vergunningsproces beter worden geborgd, zodat dergelijke situaties in de toekomst voorkomen kunnen worden?
 10. In welke mate wordt in eilandelijke ontwikkelingsplannen rekening gehouden met de ruimtelijke beleidsacties uit het NMBP?
 11. Welke stappen gaat u nu concreet zetten om de handhaving van beleid rondom dergelijke casussen (Chogogo, Ocean Oasis, resortontwikkeling op Sint Eustatius) op korte termijn op orde te brengen en in goede banen te leiden?
 12. Kunt u bevestigen dat de Rijksvertegenwoordiger uit naam van het Rijk het bestuurscollege per brief om opheldering heeft gevraagd rondom de gang van zaken in relatie tot Chogogo? Zo ja, heeft het bestuurscollege hier al invulling aan gegeven en welke acties vloeien hieruit voort?
 13. Welke stappen heeft u het afgelopen jaar gezet om de bescherming van koraal rond Bonaire te borgen?
 14. Hoe staat het met de uitvoering van de motie van het lid Boucke c.s. over natuurbescherming waarborgen en koraalvernietiging voorkomen (Kamerstuk 35 632, nr. 12)?
 15. Wat is de laatste stand van zaken omtrent het bouwen van een nieuwe haven op Bonaire, die een groot gevaar kan vormen voor het koraal?

1) Trouw, 6 januari 2022, ‘Het kunstmatige strand ligt er al, zonder milieuvergunning’

2) Dossier Koninkrijksrelaties, 17 januari 2022, ‘Ministers: niet goed doorlopen vergunningproces Chogogo Bonaire wordt hersteld’ (https://dossierkoninkrijksrelaties.nl/2022/01/17/ministers-niet-goed-doorlopen-vergunningproces-chogogo-bonaire-wordt-hersteld/)

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.