Kamervragen Partij voor de Dieren over ´illegaal´ strand bij Chogogo Bonaire

Den Haag – De Partij voor de Dieren wil van de ministers Schouten (LNV) en Visser (IenW) plus staatssecretaris Knops (BZK) horen hoe het Chogogo Dive and Beach Resort op Bonaire een strand heeft kunnen aanleggen voordat de vereiste natuurvergunning is verstrekt.

De Tweede Kamerleden Van Esch en Vestering hebben daartoe vandaag schriftelijke vragen ingediend. Ze gaan er op voorhand vanuit dat het koraal schade heeft geleden: “Hoe zal Chogogo het koraal herstellen of welke andere maatregelen moet Chogogo nemen om de natuur te herstellen door hun activiteiten?”

Door het niet tijdig door de lokale overheid afhandelen van de vergunningaanvraag dreigde het strand niet voor de opening van het hotel op 1 december gereed te zijn. De eigenaren kregen een boete van 1,2 miljoen dollar opgelegd. Verwacht wordt dat de vergunning binnenkort alsnog wordt verstrekt. Intussen wordt de huidige situatie onder voorwaarden gedoogd. Voor zover bekend is er geen sprake van natuurschade.  

De vragen van de Partij voor de Dieren

 1. Klopt het dat Chogogo Dive and Beach Resort op Bonaire nu toch een (natuur)vergunning krijgt voor het verbreden van het strand, terwijl het zand zonder vergunning en voorwaarden om het kwetsbare koraal hiertegen te beschermen was gestort?
 2. Is het waar dat een ‘mondelinge gedoogbeschikking’ is afgegeven aan Chogogo Resort zodat het resort afgelopen 1 december 2021 open kon gaan, terwijl natuurbeschermingsregels zijn overtreden?
 3. Hoe is bovengenoemde gedoogbeschikking tot stand gekomen en hoe wordt gecontroleerd of zulke afspraken gemaakt mogen worden?
 4. Deelt u onze mening dat de bescherming van het kwetsbare koraal een belangrijk publiek belang dient? Zo ja, wat is uw wettelijke verantwoordelijkheid om het koraal te beschermen tegen het storten van grote hoeveelheden zand voor de aanleg van een kunststrand?
 5. Welke (directe en indirecte) effecten had de storting van het zand op de natuur en het koraal?
 6. Hoe zal Chogogo het koraal herstellen of welke andere maatregelen moet Chogogo nemen om de natuur te herstellen door hun activiteiten?
 7. Erkent u dat bouwwerkzaamheden schade kunnen brengen aan natuur en koraal, dat achteraf niet meer te herstellen is?
 8. Bent u bekend met de uitspraak van het Bestuurscollege op Bonaire: “Bonaire en het Chogogo hebben een gezamenlijk belang en dat is de gasten die vanaf 1 december worden verwacht een plezierige vakantie op ons eiland te bieden”?
 9. Bent u het ermee eens dat het Bestuurscollege Bonaire geen private belangen boven het publieke belang mag stellen? Bent u het ermee eens dat de bescherming van het koraal een belangrijk publiek belang dient? Zo nee, waarom niet?
 10. Bent u het ermee eens dat vanwege de kwetsbaarheid van de natuur en in het bijzonder het koraal het beter is dat projecten niet starten totdat alle procedures zijn afgerond? Zo nee, waarom niet?
 11. Is er een milieueffectrapport opgesteld voor Chogogo? Zo ja, wanneer is dit rapport ingediend?
 12. Welke vergunningen zijn al door welke bestuurslaag verleend aan Chogogo en welke zijn er nog aangevraagd?
 13. Aan welke voorwaarden moeten de overige benodigde werkzaamheden, zoals het afmaken van het kunstmatige strand, voldoen om bovengenoemde vergunningen te verkrijgen? Wie zal erop nazien dat aan deze voorwaarden wordt voldaan?
 14. Deelt u de mening dat de opgelegde dwangsom van 1,2 miljoen dollar voor Chogogo geïnd dient te worden? Zo nee, waarom niet?
 15. Welke bestuursrechtelijke handhavingsprogramma’s of -instrumenten voor ruimtelijke ontwikkeling en bouwprojecten bestaan er momenteel op Caribisch Nederland? Wat zijn de sancties wanneer er overtredingen plaatsvinden op het gebied van ruimtelijke ordening? Op basis van welke criteria wordt bepaald welke sanctie wordt ingezet?
 16. Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden zonder daarbij te verwijzen naar eerdere antwoorden?
error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.