Sint Maartens Statenlid Buncamper tot 2,5 jaar cel veroordeeld voor corruptie

Philipsburg – Statenlid Claudius Buncamper is door het Gerecht in Eerste Aanleg veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 32 maanden en tot een 7-jarige ontzetting uit het ambt voor zijn rol in de zaak Ruby.

De verdenking tegen Buncamper was gericht op corruptie tijdens zijn ambtsperiode als Hoofd Infrastructuur bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur (VROMI) en het misbruiken van publieke middelen voor persoonlijke doeleinden.

De politicus werd schuldig bevonden aan het vragen en aannemen van steekpenningen van meer dan 600.000 gulden in een periode van 2,5 jaar in verband met de aanbestedingsprocedure voor beheerscontracten van de vuilstortplaats op Sint Maarten. De steekpenningen bestonden uit lucratieve contracten voor zijn vrouw en zoon. Hij werd ook veroordeeld voor het vervalsen van facturen in verband met de rioolwaterzuiveringsinstallatie, zodat VROMI persoonlijke uitgaven voor zijn gezin en de Lions Club kon betalen.

Buncamper werd vrijgesproken voor machtsmisbruik in verband met de verhuizing van een bedrijfspand dat door zijn familieleden werd geëxploiteerd op een perceel te Kim Sha Beach. Zijn echtgenote en oud-minister Maria Buncamper-Molanuss werd veroordeeld tot 10 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Zij werd schuldig bevonden aan het aannemen van steekpenningen in vereniging met haar echtgenoot. Het Hof hield er rekening mee dat zij reeds eerder is veroordeeld voor fraude.

Het Hof oordeelde dat het gedrag van het echtpaar schade heeft toegebracht aan het vertrouwen van de bevolking van Sint Maarten en aan de integriteit van het openbaar bestuur. Als rolmodellen hadden zij enkel mogen handelen in het belang van de bevolking van Sint Maarten. Ook hebben zij geen blijk gegeven van enige erkenning of inzicht in de strafbaarheid van hun handelen.

De andere twee verdachten L.L. en R.F. kregen elk een voorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden en een werkstraf van 210 uur voor het betalen van de steekpenningen. Hun rechtspersoon die zij bij de aanbesteding gebruikten, werd veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete van 100.000 Antilliaanse gulden.  Het Hof overweegt dat, hoewel hun handelingen de samenleving ernstig hebben ondermijnd, zij geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf verdienen omdat zij hebben meegewerkt aan het onderzoek en tot op zekere hoogte inzicht in de feiten hebben verschaft, ook al hebben zij zichzelf door hun openheid belast. Er werd ook rekening gehouden met het feit dat de Buncampers een aanzienlijk actievere rol hebben gespeeld in het in scène brengen van het corrupte microsysteem dan L.L. en R.F. hadden gedaan.

De straffen vielen iets lager uit dan door het Openbaar Ministerie was gevraagd wegens onnodige vertraging in de zaak Ruby. Dit geldt echter niet voor het verbod om een openbare ambt te bekleden: het Hof oordeelde dat, gezien de ernst van deze zaak, een ontzetting van 5 jaar niet volstaat en dat het in plaats daarvan 7 jaar moet zijn.

Met de – op aandringen van de Tweede Kamer – komst van het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) is de aandacht van het OM voor corruptie onder politici en ambtenaren flink opgevoerd. “Dit soort misdrijven is nog schadelijker voor de gemeenschap wanneer zij worden begaan door mensen die als rolmodel zouden moeten dienen en als hoeders van het erfgoed van het volk. Ambtenaren en degenen die door de overheid zijn ingehuurd om namens haar taken uit te voeren, moeten deze uitvoeren met het welzijn van het land en de bevolking in gedachten en mogen het in hen gestelde vertrouwen niet beschamen”, aldus het OM.

Het Ruby-onderzoek is in juli 2018 gestart door het Recherche Samenwerkingsteam (RST) onder het gezag van het TBO van de procureur-generaal van Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba, vanwege sterke aanwijzingen voor structureel wanbeheer van de vuilstortplaats, dat heeft geleid tot ernstige gezondheidsrisico’s voor de gemeenschap van Sint Maarten.

Op 12 februari 2021 heeft het Gemeenschappelijk Hof van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden de vervolging bevolen van Buncamper. Dit bevel was vereist omdat de Grondwet van Sint Maarten en de Landsverordening personen met politiek gezag voorschrijven dat het Openbaar Ministerie personen met politiek gezag alleen kan vervolgen nadat het Hof daartoe een bevel heeft gegeven.

“Voor een goed functionerende democratische samenleving is het van essentieel belang dat de burgers vertrouwen hebben in hun regering en in het openbaar bestuur. Administratieve corruptie is een verschijnsel met vele facetten dat zich meestal voordoet op het raakvlak van openbare en particuliere belangen. Corruptie kan een samenleving blijvend ontwrichten, het ondermijnt de integriteit van de overheid en leidt tot oneerlijke commerciële concurrentie. Daarom neemt TBO aanwijzingen van corruptie zeer serieus en laat deze, indien nodig, grondig onderzoeken”, aldus het OM.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.