Bedragen wettelijk minimumloon en uitkeringen Caribisch Nederland vastgesteld

Den Haag – De bedragen van het wettelijk minimumloon en de uitkeringen in Caribisch Nederland per 1 januari zijn vandaag in de Staatscourant gepubliceerd. Voor een aantal overige bedragen geldt de reguliere indexatie. Hieronder de toelichting van staatssecretaris Dennis Wiersma (SZW):

Jaarlijks vindt op basis van de actuele consumentenprijsindexcijfers voor Caribisch Nederland aanpassing of vaststelling plaats van de bedragen van uitkeringen en tegemoetkomingen, van het wettelijk minimumuurloon, van premiepercentages van werknemersverzekeringen en volksverzekeringen, van het maximumdagloon voor de werknemersverzekeringen, van de bedragen genoemd in de Regeling Pensioenwet BES, van de begrafeniskosten Wet ongevallenverzekering BES, van de Regeling AOV en AWW bijdragen aan zorginstellingen BES en van de schadeloosstelling voor de bemiddelaar arbeidsgeschillen. Uit praktisch oogpunt is ervoor gekozen om de vaststelling van de bedragen en percentages te bundelen.

Voor de indexatie per 1 januari 2022 vormt het consumentenprijsindexcijfer voor het derde kwartaal van 2021 zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de basis. De door het CBS gemeten inflatie op jaarbasis is respectievelijk 4,3% voor Bonaire, 2,4% voor Sint Eustatius en 3,2% voor Saba.

Gelijktijdig met de indexatie is sprake van een extra verhoging van het wettelijk minimumuurloon en de uitkeringen AOV, AWW en onderstand tot een totaal van 10%. De maximum daglonen OV en ZV zijn eveneens dienovereenkomstig aangepast. Voor de overige bedragen in deze regeling (met uitzondering van de premiebedragen, die gelijk blijven) is het door het CBS gepubliceerde inflatiecijfer gevolgd, met dien verstande dat voor de aanpassing van de bedragen voor de tegemoetkoming begrafeniskosten Wet ongevallenverzekering BES en de schadeloosstelling van de bemiddelaar het gemiddelde van de consumentenprijsindexcijfers van de drie eilanden aangehouden (dit is 3,3%).

De aanpassing (inclusief indexatie) vindt telkens plaats vanuit onafgeronde bedragen (niveau 2021), waarbij de uitkomst wordt afgerond op twee decimalen (minimumuurloon en maximum dagloon) dan wel op hele bedragen (uitkeringen, kinderbijslag en afkoopbedrag Pensioenwet BES). Voor buiten de openbare lichamen woonachtige belanghebbenden is steeds aangesloten bij de bedragen die zijn vastgesteld voor het openbaar lichaam met het laagste niveau.

Het bruto minimumuurloon wordt met deze regeling geïndexeerd voor werknemers van 21 jaar en ouder. Volgens het Besluit op basis van artikel 8, tweede lid, van de Wet minimumlonen BES wordt het minimumuurloon van lagere leeftijdsklassen berekend als een percentage daarvan (voor 20-jarigen: 90%; voor 19-jarigen: 85%; voor 18-jarigen: 75%; en voor 16- en 17-jarigen: 65%). Op grond van artikel 17b van het Besluit onderstand BES geldt voor de aanspraak onderstand een maximering gelijk aan de hoogte van het wettelijk minimumloon. Dit maximum is per 1 januari 2022 voor een periode van twee weken USD 483 (voor Bonaire), USD 584 (voor Sint Eustatius) en 576 (voor Saba).

Klik hier voor de publicatie in de Staatscourant

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.