Uitbreiding Papiamentstalige mbo-opleidingen nog geen uitgemaakte zaak

Den Haag – De wetswijziging om het mogelijk te maken dat de Scholengemeenschap Bonaire meer mbo-opleidingen in het Papiaments kan aanbieden, wordt door de Tweede Kamer toch niet afgedaan als een hamerstuk. Het voorstel stond voor morgen op de Kameragenda, maar is daar zojuist van afgevoerd.

Dat duidt erop dat een of meer fracties er alsnog een plenair debat aan willen wijden. Welke partij(en) is niet bekend, maar bij de schriftelijke voorbereiding was vooral de VVD kritisch. Die partij vreest dat leerlingen die hun mbo-opleiding in het Papiaments volgen daarvan hinder ondervinden als zij – bijvoorbeeld – in Europees Nederland verder willen studeren.

De wetswijziging is bedoeld om niet-Nederlandstalig opgevoede leerlingen tegemoet te komen die deze ambitie niet hebben en op Bonaire werk willen waarvoor een mbo-vakdiploma volstaat.

Lees hieronder de hoofdlijnen van het wijzigingsvoorstel

Op Bonaire wordt in beginsel het beroepsonderwijs in de Nederlandse taal gegeven en worden de examens afgenomen in de Nederlandse taal (artikel 7.1.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES (hierna: WEB BES)). Het bevoegd gezag op Bonaire heeft de keuze om hiervan af te wijken en het onderwijs en de examens in de assistentopleiding (mbo-niveau 1) en de basisberoepsopleiding (mbo-niveau 2) in het Papiaments aan te bieden (artikel 7.1.1, tweede lid, WEB BES). Deze uitzondering maakt het mogelijk om ook studenten die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen, in staat te stellen voldoende basiskennis en vaardigheden te verwerven om op de lokale of regionale arbeidsmarkt te kunnen participeren. Het gaat hier dan veelal om studenten die niet vanuit een Nederlandstalige vooropleiding in het beroepsonderwijs instromen. kst-35893-3 ISSN 0921 – 7371 ’s-Gravenhage 2021 Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 35 893, nr. 3 1 Op Bonaire worden momenteel alle assistentopleidingen (mbo-1 niveau, circa 100 studenten) in het Papiaments verzorgd maar met het aanbieden van mbo-niveau 2 opleidingen in het Papiaments is de Scholengemeen[1]schap Bonaire (SGB), de enige school op Bonaire die mbo-1 en mbo-2 opleidingen verzorgt, terughoudend. Leerlingen die vanuit het vmbo doorstromen naar het mbo volgen dit onderwijs in principe in het Nederlands. Echter, voor gediplomeerde entree-studenten die nog een stap verder kunnen en willen, is een Papiamentstalig vervolg in mbo-2 relevant. Van de acht huidige mbo-2 opleidingen die de SGB aanbiedt, worden er momenteel twee in het Papiaments aangeboden en alleen in de beroepsbegeleidende leerweg (hierna: bbl) waarin studenten werk combineren met opleiding (in totaal 38 studenten). Dit gebeurt alleen in sectoren waarin de Nederlandse taal op de arbeidsmarkt niet vereist is. Bij deze twee opleidingen maakt het vak Nederlands wel onderdeel uit van de opleiding. Door de uitzondering van Papiamentstalige opleidingen te beperken tot de eerste twee niveaus van het mbo-onderwijs, ondervinden niet-Nederlandstaligen met al een niveau 2 diploma op zak of met een door ervaring verworven niveau 2 denk- en werkniveau, hinder op het moment dat zij nog een verdere stap in hun loopbaan willen zetten. Dat kan dan namelijk alleen in het Nederlands, wat voor hen een struikelblok vormt om het diploma op niveau 3 te behalen. Een concrete casus doet zich momenteel voor bij een groep niet-Nederlandstalige volwassen studenten die een bbl-koksopleiding niveau 2 volgt, waarin zij in dienst van een horecabedrijf werken en gemiddeld nog één dag per week naar school gaan. Het niveau 2 leidt op tot een kok die onder leiding van een hoger geplaatste kok werkt. Een aantal van hen zou graag nog een stapje verder willen leren en ook een mbo-niveau 3 diploma (zelfstandig kok) behalen. Deze opleiding kan alleen in het Nederlands worden aangeboden omdat die niet valt onder de afwijkingsmogelijkheid zoals opgenomen in artikel 7.1.1, tweede lid, WEB BES. Voor deze groep studenten is de Nederlandse taal een te groot struikelblok, waardoor zij geen diploma zelfstandig kok op mbo-niveau 3 kunnen behalen. Dit terwijl op de lokale arbeidsmarkt juist grote behoefte is aan zelfstandig werkende koks. De Raad onderwijs arbeidsmarkt Caribisch Nederland (ROA CN) meldt dat werkgevers moeite hebben met het vervullen van vacatures voor zelfstandig werkende koks op Bonaire. In de jaren 2015 t/m 2019 zijn jaarlijks gemiddeld 85 tewerkstellingsvergunningen verstrekt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ten behoeve van buitenlandse koks die op Bonaire komen werken. In circa 80% van deze verstrekte vergunningen betreft het een zelfstandig werkend kok (mbo-3 niveau). Ook in sommige andere sectoren op Bonaire, zoals techniek (met name bouw, maar ook installatietechniek) worden grote aantallen werknemers in het buitenland geworven terwijl lokaal personeel weinig mogelijkheid tot verdere scholing heeft. Om aan de behoefte van de doelgroep en de behoefte op de lokale arbeidsmarkt tegemoet te komen, wordt de uitzonderingsmogelijkheid om opleidingen in het Papiaments aan te bieden, niet langer beperkt tot alleen de laagste twee niveaus van het beroepsonderwijs. Het bevoegd gezag kan voor bepaalde doelgroepen besluiten ook op de mbo-niveaus 3 en 4 het onderwijs in het Papiaments aan te bieden. Daarbij blijft het nadruk[1]kelijk gaan om een uitzonderingsmogelijkheid waarbij het bevoegd gezag een aantal in de wet genoemde aspecten bij zijn overwegingen betrekt (artikel 7.1.1, tweede lid, onder a tot en met e, WEB BES). Zo ligt het niet voor de hand om opleidingen in het Papiaments aan te bieden aan jongeren die uit het reguliere Nederlandstalige vo-onderwijs instromen en/of potentie hebben om na hun mbo-opleiding nog verder door te Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 35 893, nr. 3 2 stromen naar bijvoorbeeld hoger onderwijs in Europees Nederland. Indien de mbo-opleiding in het Papiaments wordt gevolgd heeft de student ook geen toelatingsrecht tot het onderwijs in Europees Nederland. Dat is reeds geregeld in de Regeling aanwijzing diploma’s beroepsonderwijs. Artikel 7.1.1 WEB BES geeft vergelijkbare voorschriften voor het gebruik van de Engelse taal in mbo-opleidingen op Saba en Sint Eustatius als voor het Papiaments op Bonaire. De scholen op Saba en Sint Eustatius zijn echter volledig overgestapt op de onderwijsprogramma’s en examens van de Caribbean Examinations Council (hierna: CXC). In deze nieuwe onderwijsinrichting zijn de eerste twee niveaus van het vroegere mbo-onderwijs op deze scholen nu vervangen door het beroepsgerichte onderwijs, de Caribbean Vocational Qualification, dat het CXC aanbiedt en welke onderdeel uitmaakt van het voortgezet onderwijs. De hogere mbo-niveaus werden al niet aangeboden op deze twee eilanden. Met de overstap naar het CXC-onderwijs wordt er momenteel geen beroepson[1]derwijs op grond van de WEB BES meer aangeboden op Saba en Sint Eustatius. Om deze reden wordt de wijziging beperkt tot Bonaire

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.