Deur van het Curaçaohuis wagenwijd open voor family & best friends

Willemstad – Tegen vier medewerkers die op voordracht van gevolmachtigde minister Carlson Manuel in dienst zijn gekomen van het Curaçaohuis bestaan dermate grote bezwaren dat de Directie Human Resources en Organisatie (HRO) de MFK/PNP-regering ten sterkste heeft ontraden tot aanstelling over te gaan. Alle vier nieuwkomers behoren tot de intimi van Manuel: ze zijn of familie of vrienden.

Op de dag (27 oktober) dat HRO (onderdeel van het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening in Willemstad) een negatief advies uitbracht aan minister-president Pias, ondertekende deze toch het aanstellingsbesluit namens de Raad van Ministers. Opmerkelijk is dat alle vier bovenop hun salaris, zonder dat het waarom wordt toegelicht, een toeslag van 25% is toegezegd. Ambtenaren op Curaçao zijn juist 12,5% gekort op hun loon.

Ongeschikt

Volgens HRO hebben de kandidaten niet de vereiste opleiding en werkervaring om de hen toebedeelde functies naar behoren te kunnen vervullen, is sprake van (de schijn van) belangenverstrengeling en wordt de afspraak met Nederland geschonden om vanwege de precaire financiële situatie uitsluitend vacatures in te vullen als het om kritische functies gaat.

Bovendien geldt voor drie van de vier dat er zelfs helemaal geen sprake is van een openstaande vacature en hun taken reeds binnen de huidige formatie van het Curaçaohuis worden uitgevoerd. Hoewel de aanstellingen meer dan een maand geleden zijn bekrachtigd, zijn daar tot op heden geen mededelingen over gedaan, terwijl deze – volgens de besluiten van de Raad van Ministers – per 1 november (en in één geval zelfs al op 1 juli) zijn ingegaan.

“Tante Carla”

Een van de benoemingen betreft Carla Ponsioen-Provence als interim-directeur met als taak de organisatie door te lichten en een reorganisatie van het Curaçaohuis voor te bereiden. In zijn voordracht aan premier Pisas schrijft Manuel in Ponsioen-Provence de juiste kandidaat voor deze taak te hebben “gevonden” maar verzwijgt dat de band met haar zo innig is dat ze wordt aangesproken met “tante Carla”. Zij is van beroep vitaliteitscoach en Yin Yoga-trainer en geeft adviezen op het gebied van gezonde voeding. HRO heeft vastgesteld dat zij qua opleiding en ervaring niet voldoet aan wat voor een succesvolle invulling van het directeurschap is vereist. Die rol lijkt de net van ziekteverlof teruggekeerde oud-directeur van het Curaçaohuis Ann Philipps beter te passen.

Vitaliteitscoach “Tante Carla” is benoemd tot interim-directeur van Curaçaohuis.

Ponsioen-Provence is ingedeeld in ambtenarenschaal 16. Dat betekent dat zij, afhankelijk van de trede, tussen de Nafl. 9.000 en 10.000 gaat verdienen. Daar bovenop is haar door de Raad van Ministers een toeslag van 25% toegekend. En hoewel zij al jarenlang in Nederland woont, krijgt zij naast Nafl 200 representatiegeld ook een maandelijkse huurtoelage van Nafl. 1.500. De benoeming is op 1 november ingegaan.

Belangenverstrengeling

De tweede aanstelling betreft Manuels broer Carlton. Die maakt sinds juni o.a. foto’s van de bezoeken die de gevolmachtigde minister aflegt of ontvangt alsmede de nieuwsbrief “His Excellency Carlson Manuel engaging the world”. Hoewel Manuel in oktober tegenover media op Curaçao benadrukte dat zijn broer niet door het Curaçaohuis wordt betaald, blijkt uit officiële stukken dat het dienstverband per 1 juli is ingegaan.

Broer Calrton alias “The King”.

Dit ondanks de bezwaren van de Directie HRO die premier Pisas waarschuwde voor de schijn van belangenverstrengeling, maar hem er ook op wees dat de kandidaat geen “aantoonbare opleiding en ervaring” heeft voor de functie van communicatiemedewerker. Doordat broer Carlton eveneens een toeslag van 25% krijgt, ontvangt hij een salaris van ruim Nafl. 8.500.

Vrienden

Ook de twee andere nieuwkomers behoren tot de inner circle van de gevolmachtigde minister. Het zijn Radjiv Betrian die bij een autoverhuurkantoor werkt en Efrem Mambi die “creative director” is van een band. De gebroeders Manuel (Carlson is bachatasinger, Carlton DJ) kennen het duo uit de entertainmentsector. Ze gaan taken vervullen die nu al door de huidige afdeling Voorlichting en Communicatie worden uitgevoerd.

Betrian en Mambi krijgen naast een opslag van 25% ook een revaluatietoelage van 17% omdat zij nu nog op Curaçao wonen en dus zullen moeten verhuizen. HRO heeft Pisas erop gewezen dat hun aanstelling buiten de formatie valt, maar ook dat die in strijd is met het vacaturebeleid. Hun dienstverband is op 1 november ingegaan.

Zuinig

Bij zijn aantreden als gevolmachtigde minister verweet Manuel zijn voorganger Begina belastinggeld te hebben verspild en daardoor gedwongen te zijn zuinig om te springen met het geld van de Curaçaose belastingbetaler. Met de aanstelling van het kwartet nieuwkomers is op jaarbasis een bedrag van circa Nafl. 500.000 gemoeid.

Gevolmachtigde minister Carlson Manuel: “Zuinig omgaan met geld van de Curaçaose belastingbetaler.”
error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.