Omstreden COHO-wet opnieuw niet besproken in Rijksministerraad

Den Haag – De consensusrijkswet Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (COHO) is ook vandaag niet aan de orde gekomen in de Rijksministerraad.

Dat kan er op wijzen dat de landen het nog altijd niet eens zijn over hoe het wetsvoorstel aan te passen aan de forse kritiek van de Raad van State. Eerder dit jaar sprak staatssecretaris Knops nog de hoop uit het (lees: zijn, want de landen hebben nauwelijks inspraak gehad) wetsvoorstel zelf aan de vier parlementen te kunnen aanbieden.

Nu de formatie van een nieuwe regering in Nederland binnen enkele weken afgerond lijkt te kunnen worden, is die kans klein, al valt niet helemaal uit te sluiten dat Knops in het nieuwe kabinet op dezelfde post terugkeert.

Besluitenlijst Rijksministerraad van 26 november 2021

0. Vaststelling agenda

Vastgesteld

1. Notulen van de vergadering van 29 oktober 2021 (nr.3756494)

Vastgesteld

2. Nader rapport inzake de wijzigingen van 15 oktober 2020 van de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-overeenkomst) (Trb. 2021, 73) (Minister van BZ)

De TIR-Overeenkomst maakt het mogelijk om goederen over de grenzen van aangesloten landen te vervoeren, zonder ze te hoeven lossen en zonder dat de vervoerder telkens opnieuw zekerheid hoeft te stellen. De Commissie van Beheer van de TIR-Overeenkomst heeft op 15 oktober 2020 wijzigingen van de TIR-Overeenkomst zelf en van bijlagen 6 en 9 aangenomen. De wijzigingen (Trb. 2021, 73) beogen met name een digitaliseringsslag te bewerkstelligen. Het doel is dat gegevens van gemachtigde personen die het TIR-carnet gebruiken almede de douanekantoren waar TIR kan worden gebruikt in de toekomst elektronisch realtime worden gedeeld met het TIR-Uitvoerend Orgaan, middels het verplichte gebruik van de elektronische internationale TIR-Databank (ITDB). Verder zijn er enkele technische wijzigingen doorgevoerd. Het voorstel leidt tot administratieve lastenverlichting en past ook volledig binnen het beleid waarin de douane zoveel mogelijk elektronisch en papierloos werkt. De wijzigingen zullen, evenals de TIR-Overeenkomst zelf, voor het gehele Koninkrijk gelden. De TIR-Overeenkomst behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de EU, derhalve is alleen voor het niet-Europese deel van het Koninkrijk parlementaire goedkeuring nodig.

Op 6 oktober 2021 heeft de Afdeling advisering van de Raad van State een blanco advies uitgebracht. Van de gelegenheid is gebruikgemaakt om in de toelichtende nota enkele redactionele wijzigingen aan te brengen en twee voetnoten toe te voegen.

Aangenomen. De minister van BZ zal de wijzigingen van de TIR-Overeenkomst met toelichtende nota zenden aan de Staten-Generaal en de Staten van Aruba, Curacao en Sint Maarten met het oog op stilzwijgende goedkeuring. – 2 – RMR 26 november 2021

3. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten, en de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling en de Internationale Financieringsmaatschappij inzake de vestiging en het functioneren van een kantoor op Sint Maarten (Minister van BZ)

Aangehouden tot een volgende vergadering.

4. Voordracht voor benoeming permanent lid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (Minister van J&V)

De raad stemt in met de benoeming van dr. E.A. Bakkum als raadslid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

5. Aanbeveling benoeming Hoofdofficier van Justitie te St. Maarten (Minister van J&V)

De raad machtigt de minister van J&V om i.o.m. de gevolmachtigde minister van St. Maarten en de gevolmachtigde minister van Curaçao te besluiten over de benoeming.

6. Besluit tot wijziging van het besluit naturalisatietoets in verband met de overgangssituatie na de inwerkingtreding van de Wet inburgering 2021 (Staatssecretaris van J&V)

Dit besluit strekt tot wijziging van het Besluit naturalisatietoets (BNT) in verband met de overgangssituatie na de inwerkingtreding van de Wet inburgering 2021 (Wi 2021). Het BNT geeft nadere invulling aan de inburgeringsvoorwaarde waaraan een vreemdeling moet voldoen die om naturalisatie verzoekt. De Wi 2021 treedt in werking op 1 januari 2022 en vervangt de oude Wet inburgering zoals die daarvoor gold (Wi 2013). De Wi 2013 werkte op drie manieren door naar het BNT: 1) het inburgeringsexamen van die wet is aangewezen als de naturalisatietoets die verzoekers moeten afleggen om in aanmerking te komen voor naturalisatie, 2) verzoekers die hun inburgeringsdiploma o.g.v. die wet hebben behaald, zijn vrijgesteld van de naturalisatietoets en 3) de gronden voor vrijstelling en ontheffing voor de naturalisatietoets corresponderen met de gronden voor vrijstelling en ontheffing van de inburgeringsplicht. Het is van belang dat deze doorwerking van de Wi 2013 voorlopig wordt voortgezet, omdat anders niet meer van naturalisatieverzoekers kan worden verlangd dat zij inburgeren of zijn ingeburgerd. Deze doorwerking is namelijk niet meer mogelijk onder de nieuwe Wi 2021 en de verkenning naar een apart naturalisatiekader is nog niet gereed. Om die reden wordt met onderhavig wijzigingsbesluit eerbiedigende werking toegekend aan de inburgeringsregels bij of krachtens de Wi 2013. Dit besluit heeft geen gevolgen voor de naturalisatietoets in de Caribische delen van het Koninkrijk.

Aangenomen. De staatssecretaris van J&V zal het besluit om advies aanhangig doen maken bij de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk.

7. Voordracht voor ontslag huidig waarnemend gouverneur van Aruba en benoeming nieuwe waarnemend Gouverneur van Aruba (Staatssecretaris van BZK)

De raad stemt in met het ontslag van Y.V. Laclé-Dirksz en benoeming van A. Vrolijk tot waarnemend Gouverneur van Aruba.

8. Evaluatiecommissie Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Rft) 2021 (Staatssecretaris van BZK)

Met deze startnotitie brengt de evaluatiecommissie Rft 2021 de Rijksministerraad, en de daarin vertegenwoordigde regeringen van Curaçao en – 3 – RMR 26 november 2021

Sint Maarten, op de hoogte van haar werkwijze. De startnotitie beschrijft de uitgangspunten en reikwijdte van de evaluatie. De evaluatiecommissie Rft 2021 richt zich op de oordelen en aanbevelingen die het advies conform de Rft moet bevatten. Daarnaast onderzoekt de evaluatiecommissie in hoeverre de

aanbevelingen van de evaluatiecommissie 2018 zijn opgevolgd. De evaluatiecommissie Rft 2021 is per 1 november 2021 ingesteld. De evaluatiecommissie brengt uiterlijk binnen drie maanden advies uit aan de Rijksministerraad, door tussenkomst van de staatssecretaris van BZK. Dit advies zal worden aangeboden voor de RMR van januari 2022.

De raad neemt kennis van de brief.

9. Halfjaarrapportage (HJR) van College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft), College Aruba financieel toezicht (CAft) en College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft BES); (Verslagperiode is januari tot en met juni 2021) (Staatssecretaris van BZK)

In de verslagperiode hebben het C(A)ft en Cft BES aan Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius advies uitgebracht. Daarnaast adviseerde het C(A)ft de RMR over o.a.de actuele liquiditeitspositie van de landen en de tranches liquiditeitssteun. Bijgaande halfjaarrapportage is de eerste rapportage in vernieuwde vorm, waarbij is gekozen om de halfjaarrapportage van de landen en de BES -eilanden samen te voegen. Met deze vernieuwing willen de colleges een duidelijker en begrijpelijker inzicht geven in hun werkzaamheden. In deze rapportage vindt u:

A. een overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden;

B. de belangrijkste punten uit de advisering;

C. een uiteenzetting over het thema liquiditeitssteun.

De raad neemt kennis van de brief. De staatssecretaris van BZK zal de brief aan de Staten-Generaal en de besturen en Staten van Curaçao en Sint Maarten sturen.

10. Voordracht voor benoeming van de president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie per 1 januari 2022 (Minister voor Rechtsbescherming)

De raad stemt in met de benoeming van mr. M. de Kort tot president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.

11. Jaarverslag Integriteitskamer Sint Maarten 2020 (Gevolmachtigde minister van Sint Maarten)

Conform artikel 36 van de Landsverordening Integriteitskamer Sint Maarten, doet de Integriteitskamer jaarlijks het verslag van diens werkzaamheden aan de regering en Staten van Sint-Maarten en aan de Rijksministerraad toekomen. Het verslag wordt ook in de Landscourant van Sint Maarten geplaatst.

De raad neemt kennis van het jaarverslag.

12. Behandeling van de bij de voorzitter aangemelde onderwerpen die niet in de agenda zijn opgenomen

Geen opmerkingen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.