Programma om startende landbouwers in Caribisch Nederland te ondersteunen

Den Haag – Om in Caribisch Nederland de lokale productie van land- en tuinbouwproducten te stimuleren wordt een programma ontwikkeld om startende ondernemers te ondersteunen.

Dat meldt minister van Landbouw Carola Schouten aan de Tweede Kamer in reactie op een motie van Aukje de Vries. Het VVD-Kamerlid verzocht de regering een extra impuls te geven aan de landbouw op de BES-eilanden door kennis en expertise op het gebied van landbouw en water in te zetten. Hieronder de reactie van Schouten:

De motie-Aukje de Vries (VVD) verzoekt De afgelopen jaren is er door de ministeries van BZK en LNV ingezet op een verbetering van de lokale voedselproductie rekening houdend met de draagkracht van de eilanden. Deze integrale aanpak maakt onderdeel uit van het Natuur en Milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030 dat aan uw Kamer in april 2020 is aangeboden.

Op alle drie de eilanden zijn er plannen in voorbereiding voor de ontwikkeling van veterinaire diensten inclusief bouw dan wel renovatie van slachthuizen, zodat voedselveiligheid kan worden geborgd, en een hogere kwaliteit van het lokale vlees kan worden gegarandeerd dat ook aan internationale standaarden beantwoordt. Ook wordt er gewerkt op Bonaire en Sint Eustatius aan een reorganisatie van de dienst Landbouw, Veeteelt en Visserij ten behoeve van verbeterde lokale productie van voedsel en diervoeder. Op beide eilanden wordt gewerkt aan een Landbouw visie. Ook het openbaar lichaam van Saba heeft ondersteuning gevraagd om onderzoek uit te laten voeren ten behoeve van hun het opstellen van hun landbouwvisie. Op Bonaire en Sint Eustatius is er gestart met professionalisering van de geitenhouderij. Saba is bezig met de bouw van een grote hydroponics installatie, waarbij het gebruik van water veel efficiënter is dan in de traditionele landbouw. Eerder heeft Saba ook al een regulier landbouwproject opgezet, waar goede productie van wordt gehaald.

Binnen het op agrarische hogescholen gerichte ‘Programma Praktijkkennis Voedsel en Groen’ is er een call open gezet voor duurzame lokale voedselproductie in Caribisch Nederland. Dit programma zet in op het in de praktijk onderzoeken van bestaande kennis op het gebied van voedselproductie. Door de openbare lichamen zijn er binnen dit kader verschillende thema’s geïdentificeerd voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba waar praktijkkennis gewenst is. Op dit moment wordt door een consortium van hogescholen een projectvoorstel ontwikkeld. Nauwe samenwerking in de uitvoering van dit onderzoek met de openbare lichamen en met begeleiding van RVO moet zorgen voor een duurzame inbedding van de resultaten.

Ook is er in 2021 op Bonaire een “backyard food production” project gestart dat het verbouwen van groente en fruit door particulieren stimuleert door training en informatievoorziening en het begeleiden van bewoners. Daarnaast wordt met behulp van remote sensing-technieken gewerkt aan het in beeld brengen van de actieve landbouwpercelen en de beschikbaarheid van water op Bonaire. Dit zal het openbaar lichaam Bonaire faciliteren in het ontwikkelen van gerichte ingrepen die boeren helpen hun voedselproductie te verhogen. Middels de reorganisatie van de dienst Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) tot een kenniscentrum voor de agrarische en visserij sector wordt kennisdeling en ondersteuning van de boeren en vissers versterkt. Zo zijn met financiering van LNV er onder begeleiding van de dienst LVV en in samenwerking met de visser coöperatie Piskabon zes lokvlotten in de wateren rondom Bonaire geplaatst ter ondersteuning van de visserij.

Door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt ondernemerschap gestimuleerd, waaronder tevens agrarisch ondernemerschap valt en waarbij wordt samengewerkt met RVO, instanties zoals de Kamer van Koophandel en de openbare lichamen. In 2022 zal er in kaart worden gebracht welke behoeften aan kennis en expertise er zijn bij startende ondernemers en welke mogelijkheden er reeds zijn. Op basis daarvan zal er een programma worden ontwikkeld om startende ondernemers te ondersteunen.

Ieder van deze trajecten wordt uitgevoerd in lijn met de doelen van het Natuur en Milieu Beleid Plan en in verbinding met lokale overheden, ngo’s, ondernemers, en onderzoeks- en onderwijsinstellingen (in Nederland en in de regio). Het Rijk is nauw betrokken bij deze projecten, onder meer door inzet van expertise en financiering.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.