Productie van drinkwater in Caribisch Nederland blijft dure aangelegenheid

Den Haag – Aan de hoge productiekosten van drinkwater in Caribisch Nederland valt bij de huidige stand van de techniek weinig te veranderen. Dat is de conclusie van KPMG dat in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoek deed naar de mogelijkheden om het drinkwater op de eilanden betaalbaar te houden zonder dat het rijk te veel financieel moet bijspringen.

Aan de vooravond van wetgevingsoverleg heeft minister Barbara Visser (IenW) de uitkomsten van het onderzoek naar de Tweede Kamer gestuurd. De voor- en nadelen van de door KPMG uitgewerkte scenario’s wegen tegen elkaar op waardoor het maken van een keuze lastig is. De bewindsvrouw gaat nu eerst met de eilanden in gesprek. Dit is wat zij de Kamer schrijft:

Dit jaar is er een onderzoek uitgevoerd naar een duurzame financiële exploitatie van de drinkwatervoorziening in Caribisch Nederland. Er is onderzocht hoe het drinkwater voor de inwoners van Caribisch Nederland enerzijds betaalbaar kan zijn en anderzijds hoe de subsidies vanuit Europees-Nederland beheersbaar blijven.

De geografische omstandigheden, de noodzaak om drinkwater te produceren uit zeewater en de relatief kleine schaal van de drinkwatervoorziening, maken dat de kosten voor de drinkwatervoorziening in Caribisch Nederland hoog zullen blijven in vergelijking met Europees Nederland. De huidige vorm van subsidiëren brengt onzekerheid met zich mee, zowel voor de eilanden als het gaat om de betaalbaarheid, als voor het ministerie als het gaat om beheersbaarheid.

De verschillende onderzochte scenario’s geven geen eenduidig antwoord op de vraag hoe de financiering van de drinkwatervoorziening in Caribisch Nederland het beste duurzaam kan worden vormgegeven. Wel heeft het onderzoek de aanzet gegeven voor een aantal uitgangspunten die in vervolggesprekken met de eilanden en de betrokken departementen richting kunnen geven:

– De uitwerking moet recht doen aan de verschillen die er bestaan tussen de eilanden;

– De uitwerking is rechtvaardig voor alle gebruikers op de eilanden;

– De oplossing is doelmatig en leidt niet tot onnodige administratieve lasten voor betrokken partijen, en

– De oplossing is bestuurlijk en juridisch robuust en uitvoerbaar. De verwachting is dat hiermee in de loop van 2022 uitgewerkte voorstellen kunnen worden gedaan.

Lees hier het volledige rapport van KPMG

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.