Eilandsraad: Geen miljoen extra voor Tourism Corporation Bonaire

Kralendijk – De Tourism Corporation Bonaire krijgt toch niet 1 miljoen dollar extra subsidie. Dat is het gevolg van het besluit van de Eilandsraad om via een amendement de begroting te wijzigen. Het miljoen wordt daardoor evenredig verdeeld over landbouw, veeteelt & visserij, cultuur & sport, kunst en oudheidkunde & musea.

Het College financieel toezicht heeft geen bezwaar tegen de begrotingswijziging. Dat geldt ook voor twee andere amendementen, zo blijkt uit de reactie van het Cft:

Het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) ontving op 11 november jl. een drietal voorstellen tot amendering van de door u aan de eilandsraad aangeboden ontwerpbegroting 2022 (OB). Conform artikel 18 lid 2 van de Wet Financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet FinBES) ontvangt u hierbij het advies van het Cft bij deze amendementen.

Procesgang

Op 20 augustus jl. ontving het Cft de OB voor het begrotingsjaar 2022, met het verzoek hier op basis van artikel 17 lid 3 van de Wet FinBES over te adviseren. Dit advies is op 1 september jl. naar u verzonden. De OB is tevens op 1 september jl. aan de eilandsraad aangeboden, waarbij is aangegeven op welke wijze rekening is gehouden met de bevindingen en aanbevelingen van het Cft. De eilandsraad heeft op 9 november jl. besloten op de voorliggende OB te amenderen en deze zijn op 11 november aan het Cft aangeboden. Deze amendementen zijn gevoegd in bijlage 1.

Advies

Het Cft adviseert positief over de voorgestelde amendementen. De amendementen zijn budgetneutraal en belemmeren de bedrijfsvoering niet. Daarnaast heeft de amendering betrekking op begrote middelen die het OLB vrij kan besteden.

Toelichting

In de drie amendementen stelt u respectievelijk het volgende voor:

1. De USD 1 miljoen verhoging van de subsidie aan Tourism Corporation Bonaire (TCB) in te houden en evenredig te verdelen over de beleidsterreinen landbouw, veeteelt & visserij, cultuur & sport, kunst en oudheidkunde & musea;

2. De verstrekte subsidie aan stichting ‘Tienda pa Konsumido’ met een bedrag van USD 74.022 te verhogen en het budget voor het organiseren van volksfeesten met hezelfde bedrag te verlagen;

3. De middelen bestemd voor een geplande investering voor een ‘dragstrip’ ter hoogte van USD 0,4 miljoen in te zetten voor onderhoud aan huidige sportfaciliteiten- en accomodaties.

Het Cft heeft geconstateerd dat de relevante dekking aanwezig is en heeft geen doelmatigheidstoets uitgevoerd op deze amendementen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.