Zorgkosten Sint Maarten onhoudbaar

Philipsburg – De financiële situatie van de zorgfondsen op Sint Maarten is zorgelijk. De tekorten van het Ziektekostenverzekering (ZV), Ongevallenverzekering (OV) en het Fonds Ziektekosten Overheidsgepensioneerden (FZOG) stijgen eind 2021 naar schatting tot ANG 328 miljoen. “Dit is een onhoudbare situatie”, aldus het College financieel toezicht.  

Om de tekorten terug te dringen zal op 1 januari de loongrens voor de ziektekosten- en ongevallenregeling verhoogd worden naar ANG 120.000, zal de bijdrage voor werknemers in de publieke sector meer in lijn worden gebracht met die in de private sector en gaan politieke gezagsdragers bijdragen in de ziektekostenverzekering. Het Cft dringt er op aan op korte termijn specifieke medicijnen te vervangen met generieke medicijnen. Hiermee kan Sint Maarten jaarlijks een bedrag van circa ANG 12 miljoen besparen.

Cft: “Dit jaar nog begroting vaststellen”

Philipsburg – Sint Maarten heeft een ontwerpbegroting voor 2022 aangeboden aan het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) en dient deze conform de Rijkswet financieel toezicht (Rft) nog dit jaar vast te stellen. Het Cft dringt erop aan om vooral de uitgaven hierin te beperken en de inkomsten te verhogen door onder meer verbetering van belastingcompliance. De regering van Sint Maarten staat voor grote uitdagingen, maar kan met de ondersteuning van Nederland en het trustfonds hoognodige hervormingen doorvoeren en structureel werken aan verbeteringen.

De economie van Sint Maarten herstelt voorspoedig. Voor dit jaar wordt door het IMF een reële economische groei van 4% geraamd en voor volgend jaar 15%. Volgend jaar worden 1 miljoen cruisepassagiers en 1,1 miljoen passagiersbewegingen op de luchthaven verwacht. Voor een verder herstel is de renovatie van de luchthaven essentieel. Ook is het belangrijk dat de komende jaren geïnvesteerd wordt in de weginfrastructuur en de haven.

Tijdig vaststellen begroting

Sint Maarten heeft grote moeite met het tijdig vaststellen van begrotingen en financiële verantwoordingsstukken. Sint Maarten stelde de begroting 2021 vast op 9 september. Volgens de Rft had dit op 15 december van het vorige jaar al het geval moeten zijn. Sint Maarten leverde op 27 oktober de ontwerpbegroting 2022 aan bij het Cft. Het Cft dringt erop aan dat de begroting 2022 tijdig wordt vastgesteld, zodat de regering mandaat verkrijgt van de Staten voor de uitvoering van de begroting.

Overheidsschuld

Sint Maarten ontving in 2021 ANG 118 miljoen aan liquiditeitssteun in de vorm van een lening van Nederland tegen 0% rente. De overheidsschuld van Sint Maarten neemt toe tot ANG 1.398 miljoen, wat neerkomt op circa 79 procent van het bruto binnenlands product. Per inwoner gaat dit om ruim ANG 23.000. Een belangrijk deel van deze steun is besteed aan loonkostensubsidie. In 2020 is ANG 72 miljoen aan loonkostensubsidie uitgekeerd aan bedrijven, en voor 2021 wordt het bedrag begroot op ANG 53 miljoen. Per 1 oktober is de loonkostensubsidie stopgezet. Sint Maarten heeft wel een aanzienlijke vertraging in het afhandelen van de subsidieverzoeken en het definitief vaststellen van de loonkostensubsidies. Het Cft heeft erop aangedrongen om deze achterstand voor 1 december 2021 af te handelen en aan te geven welk deel van de loonkostensubsidie te veel betaald is.

Sluitende begroting in 2023

Voor 2022 verwacht Sint Maarten nog een aanzienlijk begrotingstekort. Om een verdere oploop van de schuld te beperken, dient de Sint Maarten de uitgaven te verlagen en de inkomsten in eerste instantie door compliance verhogende maatregelen te vergroten. Voor 2023 zou Sint Maarten begrotingsevenwicht moeten bewerkstelligen en voor latere jaren een overschot, zodat kan worden begonnen met het aflossen van de schuld. Een evenwicht op de gewone dienst op de begroting heeft als voordeel dat Sint Maarten aanspraak kan maken op kapitaalleningen met Nederlandse inschrijving.

Zorgfondsen

De financiële situatie van de zorgfondsen op Sint Maarten is zorgelijk. De tekorten van het Ziektekostenverzekering (ZV), Ongevallenverzekering (OV) en het Fonds Ziektekosten Overheidsgepensioneerden (FZOG) stijgen eind 2021 naar schatting tot ANG 328 miljoen. Dit is een onhoudbare situatie. Op 1 januari 2022 zal daarom de loongrens voor de ziektekosten- en ongevallenregeling verhoogd worden naar ANG 120.000, zal de bijdrage voor werknemers in de publieke sector meer in lijn worden gebracht met die in de private sector en gaan politieke gezagsdragers bijdragen in de ziektekostenverzekering. Verder is het van belang om op korte termijn specifieke medicijnen te vervangen met generieke medicijnen. Hiermee kan Sint Maarten jaarlijks een bedrag van circa ANG 12 miljoen besparen.

Financieel beheer

Het Cft benadrukt het belang van verbetering van het financieel beheer in samenwerking met de tijdelijke werkorganisatie en gaat ervan uit dat gestelde deadlines daadwerkelijk worden behaald. Het Cft is positief over de opgenomen maatregelen in het Landspakket, inclusief het opzetten van een compliance programma bij de belastingdienst. Het is noodzakelijk dat de discussie met Nederland over het ter beschikking stellen van ondersteuning daarbij zo snel als mogelijk wordt afgerond, zodat Sint Maarten aan de slag kan met deze essentiële projecten. Bij het financieel beheer heeft het Cft ook aandacht gevraagd voor activabeheer inclusief de overgedragen kapitaalgoederen vanuit het trustfonds.

Trustfonds

Ondanks de coronacrisis is de afgelopen jaren de nodige voortgang bereikt in de projecten van het trustfonds. De reconstructie van de luchthaven terminal is opgestart en wordt in 2023 afgerond. Met belangstelling heeft het Cft kennisgenomen van projecten die werkkapitaal en zachte leningen ter beschikking stellen aan het midden- en kleinbedrijf en de sociale weerbaarheid van de bevolking verbeteren. Sommige projecten in de sfeer van ruimtelijke ordening zullen om een langere horizon vragen dan 2025.  De leden van het Cft Curaçao en Sint Maarten brachten van 2 tot en met 4 november een bezoek aan Sint Maarten en voerden gesprekken met de waarnemend Gouverneur, de Minister van Financiën, de Raad van Ministers en de Commissie Financiën van de Staten. Het Cft bezocht ook het National Recovery Plan Bureau (NRPB), Princess Juliana International Airport (PJIA), de Algemene Rekenkamer van Sint Maarten (ARS) en de uitvoerder van de Sociale Ziektekosten Verzekering (SZV).

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.