Curacao

Kamerleden vragen honderduit over beleidsarme begroting Koninkrijksrelaties

Den Haag – Hoe beleidsarm de begroting 2020 voor Koninkrijksrelaties en het BES-fonds ook is, de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties heeft er maar liefst 93 vragen over ingediend. Het is aan staatssecretaris Knops (BZK) om deze in de loop van volgende week te beantwoorden, want in de week daarna debatteert de Kamer plenair over de begroting.

De vragen hebben onder meer betrekking op de liquiditeitssteun aan Curaçao, Aruba en Sint Maarten, het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling, de toekomst van de Isla-raffinaderij en de wederopbouw na orkaan Irma.

Ten aanzien van Bonaire, Sint Eustatius en Saba gaan de vragen vooral over de armoede. De commissie wil weten of de onderstand kan worden verhoogd naar 70% van het minimumloon zoals in Europees Nederland.

NrVraagBijlageBlz. (van)t/m
1Kunt u het niveau van de Onderstand over de laatste vijf jaar, zowel in dollars als in percentage van het minimumloon, schematisch weergeven?   
2Kunt u het niveau van het minimumloon in dollars over de laatste vijf jaar voor elk van de eilanden schematisch weergeven?   
3Welk bedrag zou ermee gemoeid zijn om de Onderstand te verhogen naar 70% van het wettelijk minimumloon, analoog aan de bijstand in Nederland?   
4Zijn er praktische bezwaren om de Onderstand niet te verhogen naar 70% van het wettelijk minimumloon? Zo ja, welke?   
5Klopt het dat er plannen zijn voor de bouw van Horecagelegenheden op en rondom de zoutpannen van Bonaire nu de concessie van Cargill afloopt?   
6Welke rol heeft de Nederlandse regering bij het besluit over de toekomst van de concessie aan Cargill? Welke plannen heeft u voor de invulling van die rol?   
7Wordt de ISLA-raffinaderij definitief gesloten? Zo nee, welke rol heeft de Nederlandse regering bij een eventueel besluit over de doorstart van de raffinaderij, en hoe worden de klimaatdoelstellingen en volksgezondheid op Curaçao hierin meegewogen?   
8Bent u in 2022 voornemens stappen te zetten om de identiteitskaarten van de eilanden en Nederland (de Nederlandse Identiteitskaart (NIK) en de Sédula) te unificeren? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?   
9Wat zijn de consequenties voor het Beleidsplan Natuur & Milieu Caribisch Nederland dat vanaf 2024 het budget terugloopt? Zijn extra middelen nodig om de doelen van het beleidsplan te behalen?   
10Hoever is het Beleidsplan Natuur & Milieu Caribisch Nederland inmiddels gevorderd? Welke acties zijn voorzien voor 2022?   
11Welke stappen bent u voornemens in 2022 te zetten om in het gehele Caribische deel van het koninkrijk te kunnen garanderen dat asielzoekers toegang krijgen tot volwaardige opvang en asielprocedures, in lijn met het VN-vluchtelingenverdrag?   
12Heeft u voor 2022 plannen om de verstrekking van Burgerservicenummers (BSN) aan studenten uit het Caribisch deel van het Koninkrijk te vergemakkelijken, aangezien ze momenteel pas een BSN krijgen bij inschrijving in het Basisregistratie Personen in een woonplaats in Nederland, en het BSN reeds nodig is voor zaken als het inschrijven voor een studie? Zo nee, waarom niet?   
13Wat is de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag voor mensen met een handicap op de eilanden?   
14Kan er een overzicht gegeven worden van de oorzaken van de verschillen in kosten voor bijvoorbeeld levensmiddelen op Bonaire en Curaçao?   
15Wat zijn de prognoses voor het herstel van de economieën van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES)?   
16Wat zijn de prognoses voor het herstel van de economieën van Curaçao, Aruba en Sint Maarten (CAS)?   
17Uit welke nationale en internationale fondsen kunnen de BES en de CAS putten als het gaat om investeringen in duurzaamheid en de bestrijding van klimaatverandering?   
18Hoeveel procent van het afval wordt gestort en hoeveel wordt er verwerkt, hergebruikt, of recyclet, graag uitgesplitst naar eiland?   
19Hoeveel procent van de huizen, bedrijven en industrieën zijn aangesloten op het riool, graag uitgesplitst naar eiland en type woning?   
20Hoeveel procent van het water spoelt vervuild de oceaan in, graag uitgesplitst naar eiland?   
21Hoe groot is het tekort aan sociale huurwoningen op de eilanden? Welke acties worden in 2022 ondernomen om dit tekort weg te werken?   
22Kunt u de ontwikkeling van het aantal sociale huurwoningen op de eilanden over de afgelopen vijf jaar schematisch weergeven?   
23Wat is de voortgang met betrekking tot de Rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (COHO)? Worden de geraamde kosten van € 607.000 in 2021 al gemaakt, of zal dit worden doorgeschoven naar latere jaren? 8 
24Wat is de stand van zaken van het voorstel COHO? Wanneer komt het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer?? 8 
25Kan aangegeven worden wat de resultaten tot nu toe zijn van de landspakketten en de vorderingen met betrekking tot de voorwaarden voor de liquiditeitssteun aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten? 8 
26Hoe wordt gewerkt aan het versterken van de lokale bestuurs- en uitvoeringskracht op de eilanden? Hoe wordt de corruptie en ondermijning aangepakt en bestreden? 8 
27Onder welke voorwaarden worden nieuwe leningen ten behoeve van liquiditeitssteun verstrekt? 8 
28Aan hoeveel personen, bedrijven en organisaties zijn leningen ten behoeve van liquiditeitssteun verstrekt? 8 
29Welke schade, die is geleden door de pandemie, bestaat er anders dan de schade geleden door de pandemie als gevolg van uitstel van projecten, stijgende materiaal- en brandstofkosten, en afname van werkgelegenheid? 8 
30Wat is de stand van zaken met betrekking tot de mogelijke versnelling van het herstel van democratie op Sint Eustatius? 9 
31Op welke wijze wordt de eilandsraad van Sint Eustatius betrokken bij het versnellen van het herstel van de democratie en het op te stellen tijdspad? 9 
32Kunt u aangeven wat de stand van zaken is omtrent de criteria waaraan Sint Eustatius moet voldoen om gedeputeerden te kunnen benoemen? Kunt u aangeven hoe het bestuur van Sint Eustatius tegenover de criteria staat, waar zij eventueel uitdagingen ondervinden en hoe het kabinet daarop heeft gereageerd? 9 
33Kunt u verhelderen waar de moeite die de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten hebben met het invullen van de voorwaarden voor de liquiditeitssteun precies in zit, zoals het u is verteld door de Landen zelf? Kunt u uitleggen hoe u daarop heeft gereageerd? 9 
34Kunt u verhelderen hoe de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba hebben gereageerd op de inhoud en werking van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (FinBES)? Hebben zij kritiek kenbaar gemaakt aan het demissionaire kabinet? 9 
35Hoe hoog is de staatsschuld op de eilanden Aruba, Curaçao en Sint Maarten? Hoe kan dit weer tot normale proporties worden terug gebracht? 9 
36Welke departementen in Den Haag zijn verantwoordelijk voor welke onderdelen van hun eigen taakgebieden op de BES-eilanden? 9 
37Hoe gaat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) haar centrale rol daarin vervullen? 9 
38Wanneer wordt verwacht dat aan de criteria behorende bij fase twee van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius wordt voldaan en fase twee voltooid kan worden? 9 
39Waar kan de voltooiing van fase twee van het fasenmodel beschreven in de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius nog meer om gaan dan het op orde krijgen van alle procedures rond de bestuursondersteuning, het actualiseren en werkend krijgen van alle verordeningen, het schrijven van beleid op het gebied van toezicht en handhaving en het implementeren van dit beleid en de overdracht van de Kadastertaken aan Kadaster Nederland? 9 
40Is in de Wet Herstel Voorzieningen Sint Eustatius of elders vastgelegd precies welke procedures en verordeningen afgerond moeten worden om tot de volgende stap in het fasenmodel over te gaan? 9 
41In welke mate komen de wensen en visies van de openbare lichamen zelf tot uiting in de huidige begroting, gezien de constatering in de begroting: “[R]ekening houdend met de toekomstvisies van de eilanden zelf en de beschikbare uitvoeringskracht kan in gezamenlijkheid worden gekeken waar de beleidsprioriteiten voor de komende jaren liggen”? 10 
42Waaruit blijkt dat de landen moeite hebben met het invullen van de voorwaarden voor liquiditeitssteun? 10 
43Wat zijn de concrete gevolgen van de moeite die de landen hebben met het invullen van de voorwaarden voor het krijgen van liquiditeitssteun voor het ontvangen van liquiditeitssteun en wat doet de het ministerie eraan om de Landen hierbij te ondersteunen? 10 
44Waar is het volgens het Ministerie van BZK nodig om expertise aan te bieden en heldere afspraken te maken om alsnog tot verbetering te komen vanuit het Bestuursakkoord Bonaire en de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius en waarom is dat zo? 10 
45Met welke Europees Nederlandse gemeenten zijn samenwerkingsverbanden opgezet of worden op dit moment samenwerkingsverbanden opgezet voor het versterken van de bestuurs- en uitvoeringskracht van de landen en om wat voor samenwerkingsverbanden gaat het? 10 
46Kunt u uiteenzetten in een tabel hoe de € 23,8 miljoen ter ondersteuning van Curaçao in de periode van januari 2019 tot en met juli 2019 is besteed? 11 
47Kunt u uiteenzetten in een tabel hoe de € 10,7 miljoen voor ‘crisisbeheersing’ op Curaçao is besteed? 11 
48Worden de middelen voor versterking van de rechtsstaat in de landen en de aanpak van ondermijning ook ingezet voor de bestrijding van mensenhandel? 11 
49In hoeverre komen de prioriteiten van Europees Nederland (te weten: herstel van de luchthaven, afvalproblematiek en good governance) in de wederopbouw van de Bovenwindse Eilanden overeen met de prioriteiten van de Bovenwindse Eilanden zelf? 11 
50Wat zijn de resultaten van de aanpak voor het versterken van de rechtsstaat op Aruba, Curaçao en Sint Maarten? Wat zijn de concrete resultaten van de versterking van het grenstoezicht en de uitbreiding van de duurzame ondermijningsaanpak? Hoe zit het met de financiering van het TBO (Team Bestrijding Ondermijning) in 2022 en daarna? 11 
51Met welke middelen ondersteunt Nederland Aruba, Curaçao en Sint Maarten bij rechtshandhaving? 11 
52Hoeveel middelen gaan er naar de ondersteuning door Nederland van Aruba, Curaçao en Sint Maarten bij rechtshandhaving? 11 
53Naar welke posten gaan structureel extra middelen, anders dan de versterking van het grenstoezicht en de uitbreiding van duurzame ondermijningsaanpak op Aruba, Curaçao en Sint maarten? 11 
54Waarom zijn de plannen van aanpak politie en detentiewezen op Sint Maarten nog niet afgerond? 11 
55Vanaf wanneer zullen de middelen beschikbaar zijn om de kwetsbare groepen in het Caribisch deel van het Koninkrijk te kunnen voorzien van voedselpakketten? Wie wordt tot een kwetsbare groep gerekend en wie niet? 15 
56Welke categorieën van personen zijn het zwaarst getroffen door de coronacrisis? 16 
57Wat zijn de oorzaken en gevolgen van het doorschuiven van de middelen van 2021 naar 2024 voor de onderwijshuisvesting op Curaçao? 19 
58Welke factoren leiden tot en hebben geleid tot de vertraging van het opstellen van een plan van aanpak, de verdeling van middelen en de aanbesteding met betrekking tot onderwijshuisvesting op Curaçao? 19 
59Hoeveel personele capaciteit is nodig voor de oprichting van het COHO? 19 
60Waarvoor is de personele capaciteit voor de oprichting van het COHO nodig, anders dan voor het opdrachtgeverschap van het COHO, juridische capaciteit en het uitvoeren van werkzaamheden rondom de detentie van Sint Maarten? 19 
61Wat is de oorzaak van de verplaatsing van de middelen voor onderwijshuisvesting in de landspakketten van 2021 naar 2024 en wat zijn de gevolgen hiervan voor het onderwijs? 22 
62Hoeveel bijeenkomsten van de mensenrechtenverdragencommissie hebben er sinds de inwerkingtreding (1 augustus 2020) plaatsgevonden? 27 
63Stelt het demissionair kabinet vanaf 2022 structureel € 12 miljoen per eiland beschikbaar, of is dit het totaalbedrag voor de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten samen? 28 
64Wat is het tijdpad voor de verbetering van de detentie en de bouw van een nieuwe gevangenis op Sint Maarten? 28 
65Kunt u een overzicht geven van alle werkbezoeken, trainingen en overige technische assistentie tussen 2018 en 2021 die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Justitie en Veiligheid (IND) zijn georganiseerd in Curaçao? Kunt u de verslagen en evaluaties van deze activiteiten naar de Kamer zenden? 29 
66Hoe worden de mensenrechten gewaarborgd na overdracht van vluchtelingen en migranten aan de autoriteiten van Curaçao en Aruba bij de inzet van Koninklijke Marechaussee in de grensbewaking? 30 
67Wat is de planning voor de bouw van de nieuwe gevangenis op Sint Maarten en wat betekent dat voor de kwaliteit en capaciteit van de huidige detentiefaciliteit? 30 
68Waarom en op welke wijze is er besloten om de financiering van de nieuwbouw van de gevangenis op Sint Maarten te laten verlopen via de United Nations Office for Project Services (UNOPS), en niet via een directe financiering door Nederland? 30 
69Hoeveel gevangenen vanuit Sint Maarten verblijven momenteel nog in Nederland, op welke wijze zijn hun rechten beschermd en wat is het perspectief voor deze gevangenen? 30 
70In hoeverre zijn er voldoende middelen voor het bestrijden van de zware, georganiseerde en grensoverschrijdende criminaliteit en voor de aanpak van ondermijning en corruptie? 31 
71Welke stappen worden er in 2022 gezet naar aanleiding van het Akkoord van Kralendijk als het gaat om het wettelijk minimumloon en uitkeringen (Onderstand en AOV)? Wat zouden de kosten zijn als in 2022 een eerste stapje zou worden gezet in dit kader? In hoeverre is hier rekening mee gehouden bij de begroting voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid? 33 
72Waarop zijn de bedragen 2022 en verder gebaseerd voor het COHO? Hoe moet dit gezien worden in relatie tot het wetsvoorstel COHO dat nog niet is vastgesteld? 34 
73Aan wat voor en welke organisaties worden de gerichte opdrachten betaald die als doel hebben goed bestuur en gezonde overheidsfinanciën te bevorderen? Zijn dit overheidsorganisaties of private bedrijven? Zijn die opdrachten al uitgegeven en de gelden reeds verdeeld? 36 
74Op welke wijze wordt in de landspakketten aandacht besteed aan (innovatie op het gebied van) duurzaamheid en het bestrijden van klimaatverandering? 36 
75Kunt u aangeven of er binnen het vrijgemaakte budget voor kleine projecten in het Projecten Fonds specifiek ruimte is gecreëerd voor organisaties die bescherming bieden aan en opkomen voor de rechten van vluchtelingen en migranten? 37 
76Welke lokale omstandigheden en factoren van de specifieke bestuurlijke context van de afzonderlijke landen hebben op welke manier invloed op de versterking van de uitvoeringskracht van de ambtelijke apparaten van de openbare lichamen van Caribisch Nederland? 37 
77Hoe investeert het ministerie in menselijk kapitaal, anders dan door middel van het trainen van ambtelijke lokale apparaten, het voortzetten van het Talent Ontwikkelprogramma Bonaire en het gericht ondersteunen met kennis en expertise? 37 
78In hoeverre zijn of worden het Bestuursakkoord Bonaire 2018-2022 en de Saba Package 2019-2022 geëvalueerd? 38 
79Waarom worden er middelen gereserveerd in 2022 voor een lening aan Aruba? 40 
80Waarvan is de mogelijke herfinanciering van de renteloze bulletleningen voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten die in april 2022 aflopen afhankelijk? 41 
81Wat is de huidige stand van zaken van de materiële wederopbouw op de Bovenwindse Eilanden en hoe staan de Bovenwindse Eilanden tegenover het feit dat er na 2021 geen middelen meer beschikbaar zijn gesteld waarmee het trustfonds bij de Wereldbank wordt gevuld ten behoeve van de wederopbouw? 42 
82Welk deel van de wederopbouw van Sint Maarten financiert het kabinet? 42 
83Waarvoor zijn elk van de Ministeries van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, Economische Zaken en Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat verantwoordelijk, anders dan het herstel van schoolgebouwen en infrastructuur? 42 
84Waarvoor is het geld dat is overgeheveld naar 2022 voor de wederopbouw Sint Maarten bedoeld (€ 5 miljoen)? Hoe ziet de ondersteuning van de Royal Schiphol Group (RSG) er in 2022 uit, gezien de € 4 miljoen die er voor beschikbaar is? Welke resultaten moet dat opleveren? 43 
85Naar wie wordt er verwezen wanneer er wordt gesproken over het “eigen personeel”? 44 
86Hoe zijn de verschillen in tabel 18 te verklaren tussen 2021 en 2022? Hoeveel vrije uitkering krijgen de BES-eilanden en hoeveel bijzondere uitkeringen in 2022? 46 
87Kan een update worden gegeven van de uitvoering van de motie Van den Berg/Ceder (Kamerstuk 35830 IV, nr. 8)? 59 
88Wat is de voortgang op de motie Van Raak/Bosman (Kamerstuk 35570-IV, nr. 11)? 63 
89Welke methodologie wordt gebruikt voor de beleidsdoorlichting van artikel 1, Versterken rechtsstaat? 65 
90Op welke manier wordt aandacht besteed aan de impact op en de ervaringen van burgers bij de beleidsdoorlichting van artikel 1, Versterken rechtsstaat? 65 
91Kan er een onderverdeling gegeven worden van de financiële middelen op de begrotingen van andere ministeries, dat wil zeggen waar is het voor bedoeld en hoeveel geld is daar dan voor beschikbaar? 66 
92Kunt u een overzicht geven van alle Rijksuitgaven per departement aan Caribisch Nederland, zoals tot aan de begroting van 2021 gewoonte was naar aanleiding van de motie Hachchi (Kamerstuk 33000 IV, nr. 28)? 66 
93Waarom worden hier bedragen voor 2021 of tot en met 2021 genoemd, het gaat hier toch om de begroting 2022? Kunnen de cijfers voor 2022 gegeven worden? 6970
error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.