Kamerleden Wuite en Bromet willen uitleg van kabinet over kritisch VN-rapport

Den Haag – De Tweede Kamerleden Jorien Wuite (D66) en Laura Bromet (GroenLinks) hebben schriftelijke vragen gesteld aan staatssecretaris Knops (BZK) over de scherpe kritiek van het VN-Committee on the Elimination of Racial Discrimination op de manier waarop Nederland met de inwoners van het Caribisch deel van het Koninkrijk omspringt. Het comité constateert onder meer dat de voorwaarden die Den Haag stelt aan coronaleningen nadelig uitpakken voor de burgers.

 1.          Bent u bekend met het gecombineerde 22ste/23ste/24ste periodieke rapport van het Committee on the Elimination of Racial Discrimination over het Koninkrijk der Nederlanden?

2.           Wat is uw reactie op de kritiek die de commissie uit over onder meer de voorwaarden die Nederland stelt aan de coronasteun aan Curaçao, Aruba en Sint Maarten en dat deze nadelig uitpakken voor de eilanden?

3.           Bent u bereid de zorgen van de commissie te betrekken bij het toekennen van volgende tranches?

4.           Wat is uw reactie op de aanbeveling om maatregelen te nemen tegen discriminatie van Caribische Nederlanders en gelijke behandeling te bevorderen tussen Europese en Caribische Nederlanders?

5.           Wat is uw reactie op de aanbeveling om dialoog te bevorderen en er voor te zorgen dat bewoners van het Caribische deel van het Koninkrijk zeggenschap krijgen in de besluitvormingsprocessen over zaken die hen aangaan, zoals Rijkswetten?

6.           In hoeverre bent u het eens met de constatering van de commissie dat klimaatverandering de mensenrechten van de meest kwetsbare mensen in de Caribische delen van het Koninkrijk onder druk zet?

7.           In hoeverre bent u van mening dat een Koninkrijksbreed klimaatfonds middelen beschikbaar zou moeten stellen om investeringen in klimaatadaptie en tegen klimaatverandering te doen in de Caribische delen van het Koninkrijk?

8.           Deelt u de mening dat het Statuut niet hervormd hoeft te worden? Zo ja, hoe verhoudt dit zich tot de uitvoering van de motie van Raak c.s. om taken en verantwoordelijkheden nader te specificeren (Kamerstuk 35099-(R2114), nr. 23)?

9.           Wat is uw opvatting over de stelling van de commissie dat het proces van dekolonisatie nog niet voltooid is?

Lees hier: Behandel Caribische landen gelijk

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.