Bonaire

Cft: Ontwerpbegroting Bonaire voldoet niet aan criteria

Kralendijk – De ontwerpbegroting 2022 zoals die door het Bestuurscollege ter advisering aan het College financieel toezicht is voorgelegd voldoet niet aan de criteria.

Het Cft heeft daarom verzocht de ontwerpbegroting pas aan de Eilandsraad aan te bieden nadat de aanbevelingen zijn doorgevoerd. Het BC heeft de ontwerpbegroting eerder deze week naar de raad gestuurd, maar heeft niet bekendgemaakt of de adviezen van het Cft daarin zijn verwerkt.

Hieronder de door het Cft geadviseerde aanpassingen

• Collectieve sector: Het Cft verzoekt u dringend om de (voorlopige) cijfers 2020 van de collectieve sector aan te leveren zodat het Cft de rentelastnorm voor de collectieve sector kan berekenen en kan vaststellen of aan artikel 19 lid 2 sub a van de Wet FinBES wordt voldaan.

• Financieel beheer: De beleidsplannen inzake de verbetering van het financieel beheer zijn onvoldoende toegelicht in de OB. Het is van groot belang dat Bonaire de noodzakelijke stappen zet in de verbetering van het financieel beheer en er nu wel in gaat slagen een goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening 2022 te verkrijgen. Het Cft vraagt een toelichting in de vast te stellen begroting op te nemen waaruit ondubbelzinnig blijkt dat de beleidsplannen ter zake en de uitvoering daarvan zodanig zijn dat gerekend mag worden op het verkrijgen van deze verklaring.

• Inschatting baten en lasten: Bonaire verwacht voor 2022 hogere baten uit toeristenbelasting te realiseren dan vóór de coronacrisis. Deze prognose is onvoldoende onderbouwd in de OB. Daarnaast is het overzicht van de begrote baten uit lokale heffingen niet voorzien van de begrote baten uit leges en retributies. Ten aanzien van de lasten ontbreekt er een koppeling tussen de beleidsplannen en de hiervoor begrote middelen.

• Vaststelling grondbeleid en kwijtscheldingsbeleid: Het grondbeleid is nog niet vastgesteld door de eilandsraad. De OB voldoet daarmee niet aan artikel 14 van de BBV BES. Ook het kwijtscheldingsbeleid is nog niet vastgesteld. In de OB wordt vermeld dat het OLB voornemens is om het kwijtscheldingsbeleid in 2021 vast te stellen. Het Cft gaat ervan uit dat zowel het grondbeleid als het kwijtscheldingsbeleid vóór 15 november 2021 zijn vastgesteld, zodat de vastgestelde begroting voldoet aan artikel 14 van de BBV BES wanneer deze ter goedkeuring wordt verzonden naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

• Begrotingsevenwicht: De OB 2022 toont een tekort van USD 2,0 miljoen. De begroting voldoet daarmee niet aan artikel 19 lid 2 jo. artikel 15 lid 2 van de Wet FinBES. U stelt voor om het tekort te dekken door middel van een onttrekking aan de algemene reserve. Het Cft stemt in met dit verzoek onder de voorwaarden dat:

o In de vast te stellen begroting een toelichting wordt opgenomen waaruit blijkt dat de extra uitgaven die leiden tot het begrote tekort worden besteed aan beleidsvoornemens, zoals het wegennet of overheidshuisvesting.

o In de vast te stellen begroting een hernieuwde berekening van het weerstandsvermogen wordt gegeven, waarbij:

o Een risico-analyse waarin de financiële risico’s, die van belang zijn voor de berekening van het weerstandsvermogen, volledig zijn uitgewerkt en zijn omgezet in een geldbedrag door middel van de juiste risicoklassering.

o De mate waarin reserves liquide zijn is betrokken bij het bepalen van de weerstandscapaciteit.

Bij de doorgeleiding van de vastgestelde begroting naar het ministerie van BZK zal het Cft toetsen of de bovengenoemde punten voldoende zijn uitgewerkt en of de onttrekking aan de algemene reserve voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Lees hier de gehele brief van het Cft

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.