Bonaire

Besluitenlijst Rijksministerraad

Besluitenlijst Rijksministerraad

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 3 september 2021 in de Rolzaal op het Binnenhof in Den Haag, aangevangen ’s morgens om 10.30 uur en ’s middags voortgezet

_______________________

0. Vaststelling agenda

Vastgesteld

1. Notulen van de vergadering van 9 juli 2021

(nr.3754530)

Aangehouden

2. Nadere rapporten

a. Nader rapport inzake Rijkswet houdende regels voor het financieel toezicht op Aruba (Rijkswet Aruba financieel toezicht) (Staatssecretaris van BZK)

Met dit voorstel van rijkswet wordt het financieel toezicht vanuit het Koninkrijk en de instelling van het College Aruba financieel toezicht bij rijkswet vastgelegd. Na de totstandkoming van een daartoe strekkend tussen Aruba en Nederland overeengekomen protocol heeft Aruba in 2015 zelf het financieel toezicht vanuit het Koninkrijk geregeld in de Landsverordening Aruba Tijdelijk financieel toezicht (Afkondigingsblad van Aruba, 2015, no. 39). De regeringen van Aruba en Nederland willen dit financiële toezicht thans regelen door middel van een onderlinge regeling in de vorm van een rijkswet op grond van artikel 38, tweede lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (consensusrijkswet).

Deze regeling is gericht op duurzaam herstel en duurzame gezondheid van de overheidsfinanciën van Aruba, waarbij sprake is van afbouw van de hoge overheidsschuld.

Aangenomen.

De staatssecretaris van BZK zal het voorstel aan de Tweede Kamer doen sturen.

b. Nader rapport inzake Rijkswet houdende regels omtrent de instelling van het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (Rijkswet COHO) (Staatssecretaris van BZK)

Op 3 maart jl. heeft de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk advies uitgebracht over het rijkswetsvoorstel COHO. Naar aanleiding van dit advies – en overigens ook naar aanleiding van adviezen van de Raden van Advies van de Landen – is het voorstel op verschillende onderdelen substantieel gewijzigd. Deze wijzigingen zijn het resultaat van intensieve besprekingen tussen de vier landen, die vanaf april t/m juli 2021 hebben plaatsgevonden. Over de wijzigingen is in de afgelopen weken politiek akkoord bereikt. Eén overeengekomen aanpassing (verruiming begrotingstoezicht) vloeit weliswaar voort uit bovengenoemde adviezen, maar is tegelijkertijd dusdanig afwijkend van aard, dat wordt voorgesteld deze ter spoedadvisering aan de Afdeling voor te leggen. Deze aanpassing is gegoten in een Nota van wijziging. De toezending van de overige stukken aan de Tweede Kamer en de Staten zal worden aangehouden, totdat de Afdeling dit advies heeft uitgebracht.

Het COHO heeft als doel om Aruba, Curaçao en Sint Maarten ondersteuning te bieden bij het doorvoeren van noodzakelijke hervormingen. De voortgang van het hervormingsprogramma is gekoppeld aan financiële steun van Nederland aan de Landenbij het opvangen van d egevolgen van de Covid-19-crisis. De financiële consequenties van het rijkswetsvoorstel zijn reeds verwerkt bij de toekenning derde tranche liquiditeitssteun najaar 2020.

Aangenomen.

De staatssecretaris van BZK zal het voorstel voor de Nota van wijziging om spoedadvies bij de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk aanhangig doen maken en, nadat spoedadvies is uitgebracht, het voorstel van rijkswet aan de Tweede Kamer en de Staten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten doen sturen, tenzij de Raad van State van het Koninkrijk een negatief dictum (c of d) over de Nota van wijziging uitbrengt.

3. Besluit houdende wijziging van het besluit paspoortgelden in verband met aanpassing van de tarieven per 1 januari 2022 (Staatssecretaris van

BZK)

Met het besluit worden de tarieven voor paspoorten en identiteitskaarten in het Besluit paspoortgelden conform de jaarlijkse systematiek per 1 januari 2022 gewijzigd. Het ontwerp bevat de volgende onderdelen:

a. een indexering van alle tarieven volgens de inflatiecorrectie;

b. de voortzetting van de afrondingsmaatregel van tarieven in de valuta Antilliaanse gulden en Arubaanse florin wegens het ontbreken van voldoende muntgeld op St. Maarten .

c. opname van een afrondingsmaatregel voor de uitgifte van een nooddocument in EUR.

d. schrappen voor het bedrag dat moet worden afgedragen voor een heraanvraag van de pin brief.

Aangenomen.

De staatssecretaris van BZK zal het besluit om advies bij de Afdeling advisering van de Raad van State aanhangig doen maken.

4. Brief aan de Tweede Kamer inzake inzetbrief AVVN76 en verslag AVVN75 (Minister van BZ)Kamerbrief met voorgestelde inzet tijdens de 76e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) te New York (zie Inzetbrief AVVN76) en de terugkoppeling van het afgelopen Jaar (zie Verslag AVVN75). De tweede bijlage (reactie Nederland op VN-resolutie 75-36): is een bijlage bij het verslag AVVN75. De Inzetbrief AVVN76 beschrijft de inhoudelijke deelname van het Koninkrijk aan de 76e AVVN, waarbij het Koninkrijk inzet op ‘een toekomstbestendige VN voor duurzaam herstel en een veilige en eerlijke wereld’.

Hierbij wordt ingegaan op verschillende thema’s zoals ontwikkelingen in het multilateralisme, bestrijding COVID-19, SDG’s, klimaat, energie envoedsel, mensenrechten, accountability, veiligheid en internationale rechtsorde en verschillende kritieke landensituaties.Aangenomen. De ministers van BZ en BHOS zullen een brief aan de Tweede Kamer sturen.

5. Behandeling van de bij de voorzitter aangemelde onderwerpen die niet in de agenda zijn opgenomen a. Stand van zaken coronavirus (COVID-19).

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.